MAN 2952/2953/2954/2955 Økonomisk kriminalitet - ledelse og samfunnsansvar - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2952/2953/2954/2955 Økonomisk kriminalitet - ledelse og samfunnsansvar - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2952/2953/2954/2955
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Petter Gottschalk
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon: 

Programmet skal gi deltakerne inngående forståelse for samspillet mellom innsikt i hvordan økonomisk kriminalitet foregår og innsikt i tiltak for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Med utgangspunkt i teorier om økonomisk og organisert kriminalitet kombinert med norske og internasjonale eksempler, får deltakerne grundig innsikt i kriminalitetsbildet på både mikronivå og makronivå for å kunne avdekke og forebygge kriminalitet. Deltakerne utvikler kunnskap om interne undersøkelser og etterforskingsledelse. 

Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel skjer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Programmet gir deltakerne inngående kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd. Videre gir programmet deltakerne inngående kunnskap om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Alvorlig økonomisk kriminalitet er gjerne koblet til organisert kriminalitet, og programmet gir derfor innsikt i kriminelle organisasjoner nasjonalt og globalt. 

Målgruppen er alle med lederansvar og kontrollansvar i organisasjoner i næringslivet og offentlig forvaltning. Målgruppen inkluderer en rekke kunnskapsmedarbeidere, som jurister, revisorer, sikkerhetsansvarlige, journalister, politiansatte, konsulenter og ansatte i kontrolletater.

Læringsmål: 
 • Kunnskap om økonomisk kriminalitet: markeder, aktører og mekanismer 
 • Kunnskap om kriminelle økonomiske organisasjoner: verdikonfigurasjoner, forretningsmodeller, entreprenørskap og ledelse 
 • Kunnskap om teoretiske, juridiske, kriminologiske, økonomiske og psykologiske perspektiver på økonomisk kriminalitet 
 • Kunnskap om oppklaring av kriminalitet: varsling, avdekking, undersøkelse, gransking, etterforsking og straff 
 • Kunnskap om forebygging av kriminalitet: etterretningsinformasjon, trusselvurderinger, sikkerhetstiltak, regelverk og retningslinjer
Ferdighetsmål: 
 • Kunne vurdere trusler og tiltak mot økonomisk kriminalitet 
 • Kunne oppdage uregelmessigheter og mistenkelige transaksjoner 
 • Kunne gjennomføre gransking, undersøkelse, etterforsking og etterretning 
 • Kunne samle inn opplysinger gjennom samtaler, informasjonssystemer og eksterne kilder 
 • Kunne anvende verdikonfigurasjonsanalyse, konkurransekrefter og utviklingsmodeller mot økonomisk kriminalitet
Holdningsmål: 
 • Vilje til å ta varslingsrutiner og varslere på alvor 
 • Evne til å sette seg inn i kriminalitetens vesen og den kriminelles motiver 
 • Ønske om å bidra til å redusere omfanget av økonomisk kriminalitet 
 • Interesse for å forstå både offer og gjerningsperson 
 • Nysgjerrighet i forhold til kriminalitetens årsaker og virkninger 
 • Reaksjon på hvitsnippkriminelle og hvitsnippkriminalitet som grov kriminalitet som aldri skal bagatelliseres
Kursets innhold: 

Del 1. Analyse av økonomisk og organisert kriminalitet: 

 • Kriminelle bransjer, markeder, prosjekter og entreprenører 
 • Bedragerier, regnskapsjuks, korrupsjon og hvitvasking 
 • Teorier om profittmotivert kriminalitet 
 • Utviklingsmodeller for kriminelt entreprenørskap 
 • Verdikonfigurasjoner i organisert kriminalitet

 

Del 2. Avdekking, undersøkelse og gransking av økonomisk kriminalitet: 

 • Informasjonskilder og kunnskapsutvikling 
 • Samtaler, dokumenter og elektroniske spor 
 • Verdiverkstedet for undersøkelser 
 • Juridiske og regnskapsmessige perspektiver 
 • Systemdynamikk med kausaldiagram for analyse 
   

Del 3. Styring, ledelse og forebygging av økonomisk kriminalitet: 

 • Varslingsrutiner og håndtering av varslingssaker 
 • Kontrollmekanismer og rapporteringsrutiner 
 • Utvikling av kultur for uformell kontroll 
 • Lojalitet kontra integritet i ledelse og styre 
 • Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet
Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca. 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. 

Til hver samling leverer hver student et problemnotat. På samlingene vil det bli trukket ut 1-2 problemnotater der studenten gir en kort presentasjon av sitt problemnotat.

Det skal tegnes figurer som viser kausaldiagram for utviklingen i økonomisk kriminalitet over tid. Hensikten er å modellere dynamikken i bekjempelse av økonomisk kriminalitet. En variabel i kausaldiagram vil være antall lovbrudd. Kausaldiagram bygges opp ved å starte med hva som påvirker antall lovbrudd per år (årsaker) og hva disse lovbruddene fører til (virkninger). Antall lovbrudd vil inngå i flere tilbakekoblingsløkker. Kausaldiagram tegnes ved bruk av programvaren Vensim fra Ventana Systems. Denne programvaren finnes gratis tilgjengelig på www.vensim.com/freedownload.html. Kausaldiagram skal inneholde polaritet (+ og -) for hver sammenheng mellom årsak og virkning. Kausaldiagram skal angi positive (+) og negative (-) tilbakekoblingsløkker, der den positive løkken viser mulig vekst i antall lovbrudd, mens den negative løkken viser reduksjon i antall lovbrudd som følge av tiltak og innsats. Kausaldiagram skal dermed illustrere vekselvirkninger mellom hva man gjør for å redusere økonomisk kriminalitet. Kausaldiagram er en metode i systemdynamikk.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy: 
Programvare definert under punktet "Læreprosess og tidsbruk"
Tilleggsinformasjon: 

.

Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29521
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2952, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29531
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2953, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29541
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2954, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29551
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2955, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2952, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29521
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2953, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29531
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2954, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29541
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2955, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29551
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400