MAN 2914/2915 Skatteprosess

MAN 2914/2915 Skatteprosess

Kurskode: 
MAN 2914/2915
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Kunnskapsmål

ha kjennskap til regler om:

 • Anvendelsesområde for forvaltningslov og ligningslov innen skatteforvaltning
 • Saksbehandling vedtaksfastsettelse
 • Opplysningsplikt
 • Kontrolltiltak
 • Sanksjoner
 • Klage
 • Endring uten klage
 • Domstolsprøvelse
 • Habilitet
 • Skattebetaling og - innkreving
Ferdighetsmål

kunne:

 • Foreta en korrekt saksbehandling
 • Anvende de regler som den enkelte sakstype forutsetter
 • Forstå bedre arbeidsdelingen mellom skatteetat, påtalemyndighet og regjeringsadvokat
 • Samarbeide bedre med andre offentlige myndigheter
Holdningsmål
 • Studentene skal få et helhetlig perspektiv på avveiningen mellom grunnleggende rettssikkerhetshensyn og hensynet til effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.
Kursets innhold

- Skatte- og avgiftsforvaltningens organisasjon
- Anvendelsesområde forvaltningslov og ligningslov i skatte- og avgiftssaker
- Forskjeller: Lignings- mververdiavgifts-, og folketrygdavgiftssaker
- Gangen i en skatte- og avgiftssak med endring, sanksjonsfastsettelse, anke og domstolsprøvelse
- Habilitet

- Kontradiksjon
- Varslingsplikt – uttalerett
- Veiledningsplikt
- Krav til vedtaks innhold – begrunnelse

- Forhåndsuttalelser – bindende og veiledende
- Taushetsplikt – personvern - ”hemmelige bevis”

- Fremskaffelse bevismateriale
- Selvangivelses- og oppgaveplikt
- Innhenting opplysninger – egne og andres forhold
- Kontrolltiltak
- Bokettersyn
- Ransaking
- Beslag
- Speilkopiering

- Opplysninger fra andre land - skatteavtaler
- Bevisbedømmelse og bevisvurdering – bevisbyrde
- Skjønn
- Endring – etter klage og uten klage
- Frister og foreldelsesregler
- Saksomkostninger

- Reaksjonsmidler
- Forsinkelsesavgift
- Gebyr
- Tvangsmulkt
- Kontrolltiltak
- Bokføringspålegg
- Tilleggsskatt og tilleggsavgift
- Renter
- Straff
- Domstolsprøvelse

- Innkreving
- Ordinære og ekstraordinære
- Sikring av krav
- Ekstraordinære innfordringsskritt
- Vanskeligstilte skattytere

- Straffesaker
- Objektivt gjerningsinnhold
- Subjektive straffbarhetsbetingelser
- Medvirkeransvar

- Begrensninger – EMK og FNs konvensjoner
- Erstatningsansvar for svikt i statens saksbehandling
- Grunnlag, omfang og prosedyre

Læreprosess og tidsbruk

Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesett på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår. Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i alminnelig forvaltningsrett er en fordel.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN29151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2915, 9 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29141
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2) Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2914, 6 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2915, 9 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN29151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar: Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2914, 6 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN 29141
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2011 Skatteprosess   Gyldendal akademisk  
Gjems-Onstad, Ole; Norge   Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk Andre skattelovsamlinger kan også brukes (Jarøy skattelovsamling).
Harboe, Einar; Leikvang, Truls; Lystad, Rino S.; Norge 2015 Ligningsloven: lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning : kommentarutgave 7. utg Universitetsforl 6. eller senere utgave kan benyttes.
Skattedirektoratet   Lignings-ABC Siste utg. Gyldendal  
Frihagen, Arvid; Rasmussen, Ørnulf; Bernt, Jan Fridthjof c2010 Frihagens forvaltningsrett: B. 1: Innledning til forvaltningsretten, dokumentoffentlighet, informasjonsbehandling, inhabilitet, saksbehandling, klage og omgjøring 2. utg Fagbokforl  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Gjems-Onstad, Ole; Hoch-Nielsen, Einar 2011 Skatterett: spørsmål og svar 7. utg Gyldendal akademisk  

No importance set

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole 2015 Norsk bedriftsskatterett 9. utg Gyldendal akademisk