MAN 2836/2837/2838/2839 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2836/2837/2838/2839 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2836/2837/2838/2839
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

R er en ledelsesfunksjon og -praksis med bakgrunn i strategisk kommunikasjon. En PR-medarbeider kan støtte en organisasjon ved systematisk og metodisk å identifisere og utvikle gunstige relasjoner mellom organisasjonen og organisasjonens omgivelser. 

 

Mange som arbeider i, eller ønsker å arbeide med kommunikasjon og i PR, har bakgrunn fra annet arbeid og arbeider derfor intuitivt med kommunikasjon. Selv om erfaringsbasert kunnskap er viktig, kommer den til kort i møte med komplekse beslutningsmiljøer. Dette programmet tar sikte på å tette gapet mellom hverdagens opplevelser og forskningsbasert innsikt. Studentene utvikler slik innsikt gjennom forelesninger, kollokvier og egne studier av akademisk litteratur om strategisk kommunikasjon, PR, relasjonsbygging og påvirkning. 

 

Den som søker et mellomleder- eller lederansvar i PR, må ha innsikt i strategisk tenkning og kunne gjennomføre strategiske prosesser. Programmet tar derfor sikte på å kunne gi deltakere solid teoretisk innsikt på relevante felt, som kommunikasjonsstrategi, krisehåndtering, omverdensanalyse og evalueringsmetoder. 

Kandidater kommer fra ulike miljøer, som journalistikk, medievirksomhet, salg og markedsføring. Etter dette programmet kan de innta mellomleder- eller lederposisjoner i utadrettet kommunikasjonsvirksomhet i privat, offentlig eller sivil sektor.

Kunnskapsmål
 • ha kjennskap til ulike modeller for strategisk kommunikasjon 
 • ha kjennskap til ulike teorier og modeller for påvirkning og overtalelse 
 • ha kjennskap til ulike modeller for issues management 
 • ha kjennskap til ulike modeller og teorier for krisekommunikasjon 
 • ha kjennskap til hva omdømme er, hva som påvirker omdømmet og hvordan det kan endres 
 • ha kjennskap til medienes mentalitet og arbeidsform
Ferdighetsmål
 • kunne gjennomføre en omverdensanalyse og lage en kommunikasjonsstrategi 
 • kunne etablere en plan for og gjennomføre issues management i praksis 
 • kunne lage en plan for krisekommunikasjon og håndtere kommunikasjon under en krise 
 • kunne planlegge en PR-kampanje 
 • kunne analysere en organisasjons omdømme
Holdningsmål
 • ha holdninger til PR som samsvarer med faglige og etiske grunnprinsipper i faget
Kursets innhold
 • Begrepsforståelse, sentrale begreper i public relations og strategisk kommunikasjon 
 • Strategiske prosesser og strategisk analyse 
 • Feltets bakgrunn, utvkling og historie 
 • Om profesjon og praksis, nasjonalt og internasjonalt 
 • Strategiske prosesser og strategisk analyse 
 • Omverdensanalyse 
 • PR-prosess og PR-kampanjer 
 • PR-strategi 
 • PR-taktikk 
 • Kommunikasjonsstrategi 
 • Issues management 
 • Krisekommunikasjon 
 • Kommunikasjonsteori 
 • Holdningspåvirkning og overtalelse 
 • Medierelasjoner 
 • Etikk i PR 
 • Omdømme 
 • Planlegging og evaluering av PR 
 • Situasjonsbestemt PR-arbeid
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca 150 timer. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går på Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende, er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og en 24 timers individuell hjemmeksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og en 24 timers individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Oversikt over samlingene: 

1. Samling ; Strategisk kommunikasjon 

Delmål 

Samlingen skal gi deltakerne kunnskaper om fagets opprinnelse, historie og nå-situasjon; dessuten om retorikk og etikk. 

Kort beskrivelse 

Ved siden av å innha de taktiske og tekniske ferdigheter som PR-faget krever, må en leder innen feltet beherske teorier og metoder som bidrar til at PR kan ha en strategisk funksjon for organisasjonen. Det er derfor nødvendig at man evner å se hvilken rolle PR kan spille i samspill med andre deler av virksomheten, for at organisasjonen skal kunne kan nå de mål som er definert. Spesielt viktig blir det å kjenne metoder for strategisk PR-arbeid. 

Emneoversikt: 

Begrepsforståelse, PR og strategisk kommunikasjon 

Feltets historie, opprinnelse og utvikling 

PR: profesjon og praksis 

Feltets juriske og etiske rammer. 

Systemteori 

Strategi og strategisk kunnskap 

Communication excellence 

Retoriske og kritiske perspektiver i PR 

 

2. Samling ; Påvirkning og overtalelse, omdømme, digital PR 

Delmål 

Samlingen skal gi deltakerne innsikt i det psykologiske grunnlaget for holdninger og holdningsendring. Denne kunnskapen skal kunne brukes i praktisk budskapsutforming. 

Kort beskrivelse 

Samlingen skal gi en oversikt over sentrale informasjons- og kommunikasjonsteorier, samt temaene påvirkning og overtalelse. Holdningers struktur og funksjon vil belyses, samt relasjonen mellom holdning og atferd. Sentrale teorier for holdningsendring og -påvirkning vil gjennomgås. 

Emneoversikt 

Overtalelse og påvirkning 

Holdningspåvirkning 

Holdning og atferd 

Digital PR 

 

3. Samling ; Omverdensanalyse, issues management, strategi, taktikk 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi innsikt i hvordan organisasjonen er avhengig av og kan håndtere eksterne relasjoner, enten det er i form av myndigheter, andre organsiasjoner, grupper eller enkeltpersoner. 

Kort beskrivelse 

For å lykkes er en organisasjon avhengig av å etablere og vedlikeholde relasjoner til omgivelsene. Derfor er det nødvendig å kunne utføre en analyse av omgivelsene og hvordan de kan påvirke organisasjonen. En organisasjon må også følge med på saker (issues) som kan være kritiske eller utfordrende for organisasjonens overlevelse og omdømme. 

Emneoversikt: 

PR-prosessen 

Omverdensanalyse 

Environmental scanning 

Issues management 

Strategi 

Taktikk 

Evaluering 

4. Samling ; Krisekommunikasjon, mediarelasjoner, evaluering 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi studentene innsikt i krisekommunikasjon, samt i medienes oppgaver, funksjoner og arbeidsmetodikk. Samlingen vil også gi innsikt i grunnleggende metoder for planlegging og evaluering av PR, og om PR i ulike situasjoner og sektorer 

Kort beskrivelse 

I enkelte tilfeller kan vanskelige saker utvikle seg til kriser for en organisasjon. Studentene vil få en teoretisk og praktisk innføring i krisekommunikasjon. Mediene utgjør en sentral del av omgivelsene for en virksomhet. For å kunne håndtere relasjonen til mediene på en fornuftig måte kreves det kunnskaper om hvilken rolle mediene har i samfunnet, deres funksjon, samt om hvordan journalister arbeider. Samspillet mellom PR-folk og mediene bør også kunne forstås innenfor et bredere maktperspektiv. Det er også en viktig oppgave for PR-ledere å gi råd til toppledere om hvordan de bør opptre og håndtere media. Samlingen vil også gi et grunnlag for å fatte beslutninger knyttet til planlegging og evaluering av PR, noe som er et lederansvar. 

Emneoversikt 

Krisekommunikasjon 

Kommunikasjonsledelse og ledelsesrådgivning 

Medierelasjoner 

Medienes rolle og mentalitet 

Internkommunikasjon 

 

 

5. Samling: Offentlig sektor, politisk kommunikasjon, NGOer, utviklingstrekk 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i det store kommunikasjonsarbeidet i offentlig sektor, politisk kommunikasjon lobbyisme, NGOer 

Kort beskrivelse 

Den store offentlige sektoren i Norge, på alle tre forvaltningsnivåer, har svært omfattende kommunikasjonsarbeid. Arbeidet er grunnlovspålagt. I denne modulen samler vi trådene, avslutter med PR i ulike sektorer, og ser fremover. 

Emneoversikt 

Offentlig sektor 

Politiske miljøer 

Frivillig sektor 

NGOer 

Privat sektor 

Interesseorganisasjoner 

Utviklingstrekk 

 

 

 

 

 

Pedagogisk opplegg 

Samlingene brukes i hovedsak til forelesninger. I tillegg arbeider studentene med gruppeoppgaver/case i forbindelse med noen av temaene som undervises på samlingene. 

Mellom samlingene arbeider studentene i selvstyrte grupper (frivillig deltakelse). Disse arbeider med oppgaver knyttet til temaer som er relatert til samlingen og som anses som særlig sentrale i pensumlitteraturen. 

Prosjektoppgaven på programmet i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon består av en selvvalgt oppgave som enten leveres individuelt, eller i grupper på inntil tre studenter. Oppgaven gis en bokstavkarakter, som teller 60% av den totale karakteren på kurset. Målet for denne oppgaven er at kandidaten viser evne til å belyse en problemstilling ved hjelp av en selvstendig drøfting av relevant litteratur i tilknytning til det valgte spesialområdet. Dersom de ønsker det, kan kandidatene samle empiriske data i forbindelse med oppgaven. 

For studenter som tar dette programmet som avsluttende program gjelder andre regler for prosjektopgaven. For disse studentene skal den avsluttende prosjektoppgaven på Master-kurset i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon bestå av en selvvalgt, individuell oppgave. Oppgaven gis en bokstavkarakter, som teller 80% av den totale karakteren på kurset. Oppgaven skal gi trening i å anvende empiriske data og relevant teori til å analysere og vurdere et faglig problem, samt eventuelt planlegge et relevant tiltak, med relasjon til PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Teorien skal gi bedre forståelse av hvilke prosesser som pågår, samt eventuelt hva som (kan) gjøres og hvorfor. Å anvende teori konstruktivt er en ferdighet som ikke kommer av seg selv, og som denne oppgaven bidrar til å innøve. Prosjektoppgaven skal også gi trening i å bruke empiriske data og relevant litteratur som hjelpemiddel i å løse et problem med relasjon til informasjon/informasjonsledelse. 

To til tre dager under samlingene brukes til prosjektoppgaven. På første samling brukes tid til å gjennomgå praksis omkring veiledning, samt til innføring i temaer som utforming av problemstilling, etc. Studentene gis informasjon om hvordan prosessen med arbeidet med oppgaven bør foregå. På andre samling brukes en dag på oppgaven. Dette skjer i form av at det gis korte forelesninger om temaer som problemstilling,teori, litteratur, etc. Etter hvert tema arbeider studentene i smågrupper med å bruke dette stoffet til å gjøre konkrete valg for sine egne oppgaver. På fjerde samling brukes en dag til at studentene presenterer skisser til prosjektoppgavene i plenum.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2836, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28371
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei24 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2837, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28381
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjekoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2838, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 28391
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei24 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2839, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2836, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2837, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28371
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjekoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2838, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28381
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2839, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 28391
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brønn, Peggy Simcic; Sjøbu, Ane; Ihlen, Øyvind 2009 Åpen eller innadvendt: omdømmebygging for organisasjoner   Gyldendal akademisk  
Bentele, Günter; Heath, Robert L. cop 2010 The SAGE handbook of public relations 2nd ed SAGE Publications Utvalgte 722 sider.
Ihlen, Øyvind cop. 2013 PR og strategisk kommunikasjon: teorier og fagidentitet   Universitetsforl  
Johansen, Winni; Frandsen, Finn 2007 Krisekommunikation: når virksomhedens image og omdømme er truet   Samfundslitteratur  
Maio, Gregory R.; Haddock, Geoffrey cop. 2015 The psychology of attitudes & attitude change 2nd ed SAGE  
Brønn, Peggy Simcic; Bonvik, Øystein; Bang, Tor cop. 2015 En innføring i PR: teori, prosess og praksis   Fagbokforl Boken er godkjent av UUV bachelor.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Watson, T.   Intergrating planning and evaluation : evaluating the public relations practice and public relations programs Intergrating planning and evaluation : evaluating the public relations practice and public relations programs      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bang, Tor 2017 Artikkelsamling til PR-ledelse og strategisk kommunikasjon   Handelshøyskolen BI