MAN 2418/2419/2420/2421 Nyskaping og kommersialisering - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2418/2419/2420/2421 Nyskaping og kommersialisering - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2418/2419/2420/2421
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Peder Inge Furseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Programmet gir ledere ny kunnskap om innovasjonsprosesser og økte ferdigheter i å utvikle slike prosesser. En innovasjon er en idé som utvikles og lanseres i et marked med tanke på økonomisk eller ikke-økonomisk verdiskaping. En innovasjonsprosess dekker alt fra nyskaping til kommersialisering og realisering. I programmet skal deltakerne lære å lede utvikling og kommersialisering av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter, og derigjennom skape økte verdier for egen resultatenhet og bedrift. I programmet gis en grundig og konkret gjennomgang av teori og praksis knyttet til nyskaping og innovasjon. 

Å utvikle og realisere nye forretningsområder og forretningsmodeller reiser en rekke utfordringer. Til dette hører for eksempel bruk av ny teknologi, nye markedskanaler, nye organisasjonsformer og kommunikasjonsmedier og utvikling av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter. Deretter handler forretningsutvikling om å restrukturere virksomheten slik at de finansielle og kunnskapsmessige investeringer som medgår i utviklingsarbeidet kan resultere i tilstrekkelig økonomisk avkastning. 

Hver deltager skal utvikle en prosjektoppgave som anvender innsikter fra programmet for å utvikle eller kommersialisere en innovasjon som ventes å føre til økt lønnsomhet for egen bedrift, resultatenhet eller for en kunde/klient. 

Programmet inkluderer et opphold i San Francisco, Berkeley og Silicon Valley for å gi faglig inspirasjon og innhold fra et dynamisk område som er svært forskjellig fra de fleste sider ved de norske innovasjonsmiljøene.
 

Målgruppe 

Programmet er primært rettet inn mot ledere og mellomledere som arbeider med strategi, forretningsutvikling, markedsføring, organisasjonsutvikling eller IT og som ønsker å utvide sin kunnskaps- og ledelsesmessige kompetanse innen innovasjon. Programmet er også relevant for ansatte i offentlig sektor som arbeider med innovasjon, kommersialisering og verdiskaping på nasjonalt, regionalt, eller lokalt nivå eller som er engasjert i utviklingen av offentlige tjenester overfor publikum.

Kunnskapsmål
 • Ha kunnskap om og innsikt i sentrale begreper og perspektiver innenfor innovasjonsledelse og de ulike fasene i denne prosessen, fra idé til kommersialisering.
 • Ha god innsikt i de mest sentrale verktøyene brukt for å gjennomføre innovasjonsprosesser, spesielt innsikt i bruk av forretningsmodeller.
 • Ha kunnskap om og innsikt i hvordan utføre innovasjonsarbeid for både produkter og tjenester og ‘hybride’ kombinasjoner av disse, samt ha utviklet innsikt i hva som kan fremme og hemme innovasjonsarbeid.
 • Ha kjennskap til noen av de mest innovative bedriftene i Norge, Europa for øvrig, og USA.
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere og utvikle det forretningsmessige potensialet i en ny idé.
 • Kunne lage en konkret strategi for nyskaping og kommersialisering og gjennomføre dette i praksis i egen bedrift eller for andre bedrifter, nye som veletablerte.
 • Kunne utvikle og fornye sin egen forståelse av innovasjonsarbeid.
 • Kunne utvikle og kommersialisere produkter, tjenester, prosesser og konsepter.
 • Kunne skape en kultur for innovasjon i en bedrift eller organisasjon, enten det er i privat eller offentlig sektor.
Holdningsmål
 • Deltagerne skal se egne erfaringer i faglig lys.
 • Deltagerne skal utvikle god kritisk forståelse av sentrale modeller i innovasjonsfaget.
 • Deltagerne skal kunne kommunisere og diskutere innsikter om innovasjon i kontakt med bedrifter og organisasjoner.
Kursets innhold

1.samling: Introduksjon til feltet innovasjon.
2. samling: Utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester.
3. samling: Kommersialisering av innovasjoner
4. samling: Innovasjon, e-Business og nye trender i Silicon Valley
5. samling: Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet

Læreprosess og tidsbruk

Programmet er lagt opp som et prosessorientert læringsforløp som omfatter 150 undervisningstimer fordelt over 4 samlinger/moduler à 25 timer og en samling på 50 timer i løpet av et undervisningsår. Disse er organisert i følgende tre del-prosess forløp:
1) Teori og forarbeid til studieopphold (modul 1, 2 og 3)
2) Studieopphold i utlandet (San Francisco/Silicon Valley) (modul 4 - i alt 50 timer)
3) Etterarbeid og prosjektrapportering (modul 5)

Deltakerne skal gjennom hele forløpet arbeide med et forretningsutviklingsprosjekt som rapporteres i form av en prosjektoppgave, og oppgaven skal bl.a. utvikles i grupper.
 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmets struktur og rammer

Programmet er lagt opp som et prosessorientert læringsforløp som omfatter 150 undervisningstimer fordelt over 54 samlinger/moduler à 25ca 30 timer og en samling på 50 timer i løpet av et undervisningsår. Disse er organisert i følgende tre del-prosess forløp:
1) Teori og forarbeid til studieopphold (modul 1, 2 og 3)
2) Studieopphold i utlandet (San Francisco/Silicon Valley) (modul 4, 50 timer)
3) Etterarbeid og prosjektrapportering (modul 5)

Deltakerne skal gjennom hele forløpet arbeide med et forretningsutviklingsprosjekt som rapporteres i form av en prosjektoppgave, og oppgaven skal bl.a. utvikles i grupper.

Del 1: Forarbeid og teori
Forarbeidet til studieoppholdet (i California) består i tre ordinære samlinger à 25 timer undervisning. Om lag 80% av litteraturen vil bli forelest over i modul 1-3. Det blir en lærestoff-messig progresjon i de tre første modulene, som har fokus på innovasjonsledelse, digitalisering, og utvikling av nye forretningsmodeller og plattformer. I modul 1 blir det både introduksjonsstoff tilog presentasjon av nye modeller og verktøy innen fagområdene entreprenørskap og innovasjonsteori. I den andre modulen, som har utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester som hovedtema, blir det kjernestoff i kurset. I den tredje modulen, som har kommersialisering og nye forretningsmodeller som hovedtema, blir det også vekt på utdypende litteratur som bidrar til å utvikleproblematisere sentrale tilnærminger, begreper og problemstillinger. Det blir et økende fokus på digitalisering og implementering av digital transformasjon etter hvert som programmet går fra den første modulen til de neste.

I løpet av denne perioden skal deltakerne ha gjennomført en aktiv siling og anvendelse av bidrag fra litteraturen til arbeidet med prosjektoppgaven, og de skal forberede studieoppholdet i California gjennom utvelgelse av relevante bedrifter for bedriftsbesøk, slik at nødvendige avtaler kan bli etablert. De skal også klargjøre sine forventninger og ambisjoner til studieoppholdet gjennom å forberede spørsmål og undersøkelser med utgangspunkt i hva som måtte være mest relevant for eget prosjektarbeid såvel som for forståelsen av de bredere sammenhenger arbeidet med innovasjon, kommersialisering og verdiskapning foregår under i California.

Deltakerne skal utvikle prosjektoppgaven gjennom presentasjon og diskusjon i mindre grupper i løpet av samlingene, og gjennom oppgraderinger gjort i kjølvannet av møte med ny relevant litteratur gjennom programmets forløp.

Deltakerne skal gjennomgå en enkel egenevaluering med fokus på å kartlegge egenskaper og ferdigheter de har som ledere. Dette danner utgangspunkt for en klargjøring av oppgaver, ansvar og utfordringer i løpet av det samlede studieforløpet som innebærer utøvelse av og trening i ledelsesrelevante aktiviteter.

Del 2: Studieopphold i utlandet:
Programmet har altså et sentralt fokus på gjennomføringen av et studie-/ undersøkelsesforløp som er lagt til et sted i verden der det er mye å lære og der BI har etablert et utstrakt faglig og praktisk samarbeid om gjennomføringen av studiet med lokale partnere. I modul 4 skal deltagerne komme i nær kontakt med ett av verdens mest innovative miljø, studere dette på nært hold og anvende innsikter fra dette i sin prosjektoppgave. Denne modulen foregår i Nord-California, nærmere bestemt i San Francisco, Silicon Valley og Berkeley, og den gjennomføres i løpet av en uke.

Institutt for innovasjon og økonomisk organisering og Institutt for kommunikasjon og kultur har over lang tid opparbeidet et bedriftsnettverk samt kontaktnett med partnere i dette området, blant annet forskere ved henholdsvis Haas School of Business og ved Department of Sociology ved University of California at Berkeley, samt; Leavey School of Business ved Santa Clara University. , og San Francisco State University.

Studie-/undersøkelsesperioden i California vil omfatte 2 moduler (til sammen 50 timer) og vil bli arrangert samlet i løpet av 4-5 dager. over en uke. Samlingen vil bestå i om lag 1/3 faglige forelesninger og 2/3 bedriftsbesøk, feltstudier og gruppearbeid med fokus på å utvikle deltakernes prosjektoppgaver og gi innsikter i innovasjon og forretningsutvikling. Noen av bedriftsbesøkene vil bli organisert felles, mens andre kan vil bli organisert for mindre grupper for å imøtekomme mer spesialiserte interesser.

Del 3: Etterarbeid og prosjektrapportering
Etterarbeidet etter studieoppholdet i San Francisco består i en samling (modul 5) hvor faglig oppsummering, presentasjoner og diskusjoner om de kunnskaper deltakerne har tilegnet seg i programmet står sentralt. Litteraturen, studieturen, erfaringer og det kontinuerlige arbeidet med prosjektoppgaven vil gi ny innsikt og forståelse for hvilke vanskeligheter og utfordringer arbeidet med innovasjon, kommersialisering og verdiskapning i bedriftene byr på. Programmet vil bidra til å vise løsninger på utfordringene.

Etterarbeidet består dessuten i å gjøre prosjektoppgaven ferdig.  og å gjennomføre en ny evaluering av den enkeltes ledelsesferdigheter.

Pedagogisk opplegg
Det pedagogiske målet for programmet er å stimulere til prosesslæring. Prosesslæring fremholdes som et klart mål dels fordi programmets deltagere er voksne, kompetente personer hvis kunnskap bør dras nytte av underveis i læringsforløpet, dels fordi kvalitetsreformen og pedagogisk forskning understreker at læring i prosess fremmer en dypere og dermed mer anvendelig og varig kunnskap. I programmet vil derfor fokus dreies fra undervising til læring.

Selv om teori står sentralt i programmets første tre moduler vil deltagerne fra første stund forventes å delta aktivt med egne erfaringer og refleksjoner knyttet til prosjektarbeid. Deltagerne skal ta stilling til om de ønsker å arbeide med et konkret prosjekt fra egen arbeidshverdag eller om de heller vil arbeide med et prosjekt som er løsrevet fra det handlingsrommet de til daglig befinner seg i. Kursansvarlig vil stille med noen problemstillinger de sistnevnte kan benytte dersom de ønsker det. Problemstillingene vil trolig styre deltagernes oppmerksomhet. For å stimulere til størst mulig grad av refleksjon er det derfor nødvendig at kursansvarlig kvalitetssikrer at problemstillingene er relativt vidt formulerte. I de siste to modulene skal deltagerne få ekstra god anledning til å anvende og utforske teorien presentert og drøftet i programmets første moduler.

Programmet er bygget opp slik at mål, praktiske rammer, innhold, studenter, undervisningsopplegg og evaluering/vurdering står i en relasjon til hverandre. Programmets pedagogiske mål om å fremme læring i prosess har for eksempel resultert i valg av undervisningsformer som åpner for studentaktivitet. Konkret skal hver deltager blant annet skrive et kort refleksjonsnotat om det viktigste fra modulen med relevans for egen bedrift.

Formativ vurdering vil bli benyttet  - – også dette for å fremme læring i prosess. Dessuten åpner formativ vurdering for muligheten til å tilegne seg ferdigheter som kan være utradisjonelle i akademiske sammenhenger, men svært anvendelige i yrkeslivet (å gi hverandre tilbakemeldinger, skrive refleksjonsnotat, lage strukturerte presentasjoner, holde presentasjoner etc.). En prosjektoppgave basert på selvvalgt problemstilling vil være gjenstand for formativ vurdering i hele programmet. Kursansvarlig vil imidlertid definere hvilke deloppgaver som skal inngå i prosjektbesvarelsen. Det knyttes en deloppgave til hver modul. Deltagerne forventes å forberede seg til den enkelte modul ved å skrive et utkast til den gitte deloppgave.

Lederutvikling
Lederutvikling vil stå sentralt i den første og den femte modulen, men temaet vil være underliggende også i de andre modulene.

Produkter fra programmet
Deltagerne i dette programmet skal gjennomføre en prosjektoppgave som er relevant for utviklingen av nye forretningsområder eller -–modeller i egen bedrift, resultatenhet eller avdeling. Alternativt kan utfordringen knytte seg til andre virksomheter der vedkommende er involvert som rådgiver, leverandør, kunde eller lignende.

Faglige ressurser
De faglige ressursene kommer primært fra Institutt for innovasjon og økonomisk organisering og Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI :hhv Professor Heidi W. Aslesen ogved førsteamanuensis, Dr. polit. Peder Inge Furseth.

Disse faglige ressursene vil bli supplert av personer utenfor instituttene. Dette gjelder spesielt:
Professor, Ph.D. Richard Cuthbertson, Saïd Business School, University of Oxford. Cuthbertson underviste ved BI så sent som i 2015. I tillegg blir det foredrag fra konsulentselskaper, fra toppledere i norske og utenlandske handelsbedrifter, fra professorer ved University of California i Berkeley og fra Santa Clara University. Programmet inkluderer også besøk til en rekke handels- og IT-bedrifter og universiteter i San Francisco, Berkeley, og Silicon Valley.

b) Programbeskrivelse for hver av de samlingene får ved henvendelse til BI.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24181
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2418, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24191
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2419, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24201
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2420.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24211
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2421.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2418, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 24181
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2419, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 24191
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2420.
Eksamenskode:MAN 24201
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2421.
Eksamenskode:MAN 24211
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Goffin, Keith; Mitchell, Rick 2010 Innovation management: strategy and implementation using the pentathlon framework 2nd ed Palgrave Macmillan  
Govindarajan, Vijay; Trimble, Chris cop. 2010 The other side of innovation: solving the execution challenge   Harvard Business Review Press  
Keeley, Larry cop. 2013 Ten types of innovation: the discipline of building breakthroughs   Wiley  
Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves cop. 2010 Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers   Wiley  
Smith, Alan; Pigneur, Yves; Bernarda, Greg; Papadakos, Trish; Osterwalder, Alex cop. 2014 Value proposition design: how to create products and services customers want   Wiley  
Cuthbertson, Richard; Furseth, Peder Inge; Ezell, Stephen J. 2015 Innovating in a service-driven economy: insights, application and practice   Palgrave Macmillan  
Furseth, Peder Inge; Cuthbertson, Richard 2016 Innovation in an advanced consumer society: value-driven service innovation   Oxford University Press  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Afuah, Allan   Models of innovation Models of innovation     ss 13-46
Blaug, M.   Entrepreneurship before and after Schumpeter Entrepreneurship before and after Schumpeter      
West, Joel; Chesbrough, Henry; Vanhaverbeke, Wim 2006 Open innovation: researching a new paradigm Open innovation: researching a new paradigm   Oxford University Press kap 1, 2, 10, 13 og 14
Chesbrough, Henry cop. 2006 Open business models: how to thrive in the new innovation landscape Open business models: how to thrive in the new innovation landscape   Harvard Business School Press Kap 5, ss 107-135 & kap 8, ss 187-216
Elliot, Steve c2002 Electronic commerce: B2C strategies and models Electronic commerce: B2C strategies and models   Wiley Kap 9 & 10
Furseth, Peder Inge   Innovasjonens hvem, hva og hvordan: Broen mellom idé og marked Innovasjonens hvem, hva og hvordan: Broen mellom idé og marked      
Reve, Torger; Sasson, Amir   Strategisk analyse av norsk næringsliv Strategisk analyse av norsk næringsliv      
Schumpeter, Joseph A.   The process of creative destruction The process of creative destruction      
Utterback, James M. c1994 Mastering the dynamics of innovation: how companies can seize opportunities in the face of technological change Mastering the dynamics of innovation: how companies can seize opportunities in the face of technological change   Harvard Business School Press  
Van de Ven, Andrew H.   Leading the Innovation journey Leading the Innovation journey     Kap 4
Andrew, James P.; Butman, John; Sirkin, Harold L. c2006 Payback: reaping the rewards of innovation Payback: reaping the rewards of innovation   Harvard Business School Press Pensum første 50 sider. Ch 1: Overview.
Aslesen, Heidi Wiig   The Innovation System of Norwegian Aquacultured Salmonids The Innovation System of Norwegian Aquacultured Salmonids      
Chesbrough, Henry; Vanhaverbeke, Wim; West, Joel   Zerox PARC: The achievements and limits of closed innovation Zerox PARC: The achievements and limits of closed innovation      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Akrich, Madeleine; Callon, Michel; Latour, Bruno 2002 The Key to Success in Innovation Part I: The Art of Interessement.      
Akrich, Madelene; Callon, Michel; Latour, Bruno; Monaghan, Adrian 2002 The Key to Success in Innovation Part II: The Art of Choosing Good Spokespersons.      
Amabile, Teresa M. 1998 How to Kill Creativity      
Amabile, Teresa M.; Khaire, Mukti 2008 Creativity and the Role of the Leader      
Amit, Raphael; Zott, Christoph 2001 Value creation in E-business      
Drucker, Peter F. 1985 The discipline of innovation.      
Gans, Joshua S.; Stern, Scott 2003 The product market and the market for “ideas”: commercialization strategies for technology entrepreneurs      
Hansen, Morten T.; Nohria, Nitin; Tierney, Thomas 1999 What’s your strategy for managing knowledge?      
Hofner, Sigrid; Håkanson, Lars 2003 Tapping into the Silicon Clique      
Huy, Quy Nguyen; Mintzberg, Henry 2003 The Rhythm of Change.      
Johnson, Mark W.; Christensen, Clayton M.; Kagermann, Henning 2008 Reinventing Your Business Model      
Kao, John 2009 Tapping the World's Innovation Hot Spots.      
Kassicieh, S.K.; Walsh, S.T.; Cummings, J.C.; McWhorter, P.J.; Romig, A.D.; Williams, W.D. 2002 Factors differentiating the commercialization of disruptive and sustaining technologies      
Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée 2005 Blue Ocean Strategy: From Theory to Practice      
Porter, Michael E. 2001 Strategy and the Internet.      
Tushman, Michael L.; O'Reilly, Charles A. 1996 Ambidextrous Organizations: Managing evolutionary and revolutionary change      
Bettencourt, Lance A.; Ulwick, Anthony W. 2008 The Customer-Centered Innovation Map.      
Brown, Tim 2008 Design Thinking.      
Easterby-Smith, M.; Graca, M.; Antonacopoulou, E.; Ferdinand, J. 2008 Absorptive Capacity: A Process Perspective      
Etzkowitz, Henry; Dzisah, James 2008 Unity and Diversity in High-tech Growth and Renewal: Learning from Boston and Silicon Valley.      
Kanter, Rosabeth Moss 2006 Innovation: The Classic Traps      
Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée 2004 Value Innovation.      
Todorova, Gergana; Durisin, Boris 2007 Absorptive Capacity: Valuing a Reconceptualization      
Chesbrough, Henry W. 2011 Bringing Open Innovation to Services      
Christensen, Clayton M. 2006 The Ongoing Process of Building a Theory of Disruption      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brandenburger, Adam M.; Stuart, Harborne W. 1996 Value based business strategy      
Fjeldstad, Øystein; Andersen, Espen 2003 Casting off the chains: Value shops and value networks      
Murray, Kyle; Goode, Miranda R.; Di Muro, Fabrizio 2010 Strategic Planning at Apple Inc.   Richard Ivey School of Business Case 9B09A026 Case fra Richard Ivey School of Business.
Wagonfeld, Alison Berkley; Groysberg, Boris; Thomas, David A. 2008 Harvard Business School Case: Keeping Google ”Googley”   Harvard Business School Case 9-409-039  
Yoffie, David B. 2010 Harvard Business School Case: Apple Inc. in 2010   Harvard Business School Case 710467  
  2006 Harvard Business School Case: Google   Harvard Business School Case Nov 2006, nr 9-806-105  
  2005 Harvard Business School Case: Innovation Diffusion - Rogers' Five Factors   Harvard Business School Case Mai 2005, nr 505075  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Svein S. cop. 2013 Casestudier: forskningsstrategi, generalisering og forklaring 2. utg Fagbokforl  
Chesbrough, Henry cop. 2006 Open business models: how to thrive in the new innovation landscape   Harvard Business School Press Kap 1-4, 6-7.
Collins, Jim cop. 2001 Good to great: why some companies make the leap - and others don't   Random House Business Books  
Furseth, Peder Inge cop. 2010 Integrasjon av salgskanaler: serviceinnovasjon og strategi   Fagbokforl  
Gustafsson, Anders; Johnson, Michael D. cop. 2003 Competing in a service economy: how to create a competitive advantage through service development and innovation   Jossey-Bass  
Hargadon, Andrew c2003 How breakthroughs happen: the surprising truth about how companies innovate   Harvard Business School Press  
Wit, Bob de; Meyer, Ron cop. 2010 Strategy: process, content, context : an international perspective 4th ed South-Western Cengage Learning Kap 1: Introduction.
Everett, E.L.; Furseth, Inger 2012 Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre 2. utg Universitetsforl  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bessant, John; Lamming, Richard; Noke, Hannah; Phillips, Wendy 2005 Managing innovation beyond the steady state      
Lyons, Richard K.; Chatman, Jennifer A.; Joyce, Caneel K. 2007 Innovation in Services: Corporate culture and investment banking      
Madanmohan, T. R. 2005 Incremental technical innovations and their determinants      
Mansury, Mica Ariana; Love, James H. 2008 Innovation, productivity and growth in US business services: A firm-level analysis      
Oke, Adegoke 2007 Innovation types and innovation management practices in service companies      
Phillips, Wendy; Noke, Hannah; Bessant, John; Lamming, Richard 2006 Beyond the steady state: Managing discontinuous product and process innovation      
Radnor, Zoe J.; Noke, Hannah 2006 Development of an audit tool for product innovation: The innovation compass      
Schoen, Jeremy; Mason, Thomas W.; Kline, William A.; Bunch, Robert M. 2005 The Innovation Cycle: A New Model and Case Study for the Invention to Innovation Process.      
Selden, Larry; MacMillan, Ian C. 2006 Manage Customer-Centric Innovation--Systematically.      
Slater, Stanley F.; Mohr, Jakki J. 2006 Successful Development and Commercialization of Technological Innovation: Insights Based on Strategy Type      
Wonglimpiyarat, Jarunee 2005 Does complexity affect the speed of innovation?      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gehani, Ray R. 2007 Technology roadmapping for commercializing strategic innovations   Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios  
Van der Have, R.; Toivonen, M.; Tuominen, T. 2005 Dimensions of service      

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Four-five selected, new articles to be handed out in class - will be announced later