LUS 1023 Ledelse og lederutvikling

LUS 1023 Ledelse og lederutvikling

Kurskode: 
LUS 1023
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Karoline M. Hofslett Kopperud
Kursnavn på engelsk: 
Leadership and Leadership Development
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Leveranser uten studiepoeng
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Ledelse er et akademisk fagfelt og innebærer spesifikke ferdigheter som påvirker resultatene i organisasjoner. Dette programmet skal gi en bred oversikt over ledelsesfaget og gi deltagerne muligheter for å reflektere over og utvikle sin egen ledelsespraksis. Programmet vil gi innsikt i ulike ledelsesteorier og empirisk forskning på ledelse og vi vil drøfte hvordan disse kan bidra til å bedre håndtere de praktiske sidene ved ledelse. Vi vil utforske avanserte konsepter innen ledelse, blant annet effektivt lederskap, motivasjonsteknikker, selvinnsikt og ledelse av mangfoldige team. Gjennom praktiske øvelser og gruppeoppgaver vil deltagerne jobbe med forståelsen av hvorfor noen lederferdigheter er mer effektive enn andre, og vil også lære hvordan man kan iverksette disse ferdighetene for å oppnå effektiv lederutvikling.

Kunnskapsmål

Studentene vil…

 • Få innsikt i utvalgte ledelsesteorier og -modeller, og hvordan de kan brukes i praksis
 • Utvikle kjennskap til moderne forskningsbasert kunnskap om ledelse og organisasjonspsykologi som er relevant for arbeidslivet.
 • Få innsikt i sammenhengen mellom ledelse og viktige resultater for enkeltpersoner og organisasjoner, faktorene som forklarer disse sammenhengene, og i relevante betingelser.
Ferdighetsmål

Studentene vil…

 • Etablere et felles teoretisk og praktisk fundament for å forstå fenomenet ledelse
 • Tilegne seg strategier for å bekrefte andre, skape motivasjon og trygghet samt videreutvikle pro-sosial atferd.
 • Kunne forstå og utnytte personlighet som en faktor i eget lederskap og i den enkeltes behov for ledelse.
 • Tilegne seg strategier for å håndtere ulik gruppedynamikk for å fremme effektivt samarbeid.
 • Tilegne seg verktøy for bedret selvledelse og tidsstyring.
 • Anvende empirisk forskning og teoretiske modeller i praksis.
Generell kompetanse

Studentene vil…

 • Tilpasse lederstilen til ulike organisatoriske kontekster og utfordringer.
 • Iverksette evidensbaserte ledelsesstrategier som har en positiv innvirkning på organisasjonsvekst og medarbeiderengasjement.
 • Samle inn og bruke vitenskapelige kilder og litteratur om ledelse.
Kursets innhold
 • Introduksjon til ledelse og lederutvikling:
  • Hva er effektiv ledelse?
  • Utvikling av lederferdigheter ved egen organisasjon
 • Motivere og inspirere andre:
  • Ledelse, motivasjon og autonomi
  • Psykologisk trygghet og prososial atferd
 • Ledelse og selvinnsikt:
  • Lederidentitet og individuelle forskjeller
  • Validering av andre
 • Ledelse av team:
  • Å lede seg selv og andre
  • Team og gruppedynamikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet er organisert i fire intensive samlinger som hver går over to dager. Mellom disse samlingene vil deltakerne delta i "ledertriader", der de jobber i små grupper på tre for å gjennomføre mindre oppgaver. Denne arbeidsformen fremmer læring og verdifull utveksling av perspektiver og erfaringer. Mellom samlingene  skal deltakerne også sette seg individuelle utviklingsmål for sin egen lederrolle.

I samlingene vil det bli brukt ulike arbeidsmetoder, som forelesninger, gruppediskusjoner, plenumsdiskusjoner og oppgaver. Det forventes at deltakerne deltar aktivt i forelesningene og arbeider med oppgaver både individuelt og i de nevnte triadene utenom de felles samlingene.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Ingen forkunnskaper.

Forkunnskapskrav

No required prerequisite knowledge.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
64 Time(r)
Forberedelse til undervisning
4 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
8 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
76

Text for 0 credits