KLS 3644 Opphavs- og kontraktsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

KLS 3644 Opphavs- og kontraktsrett


Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset tar for seg de opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger i kulturbransjene.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg forståelse for opphavsretten og ha kjennskap til særlige bransjespesifikke utfordringer.

Ferdighetsmål
Studenten skal etter kurset kunne se potensielle juridiske problemstillinger innenfor kunst- og kulturfeltet, evne å finne frem til de rettsregler som gjelder i opphavsretten og kunne anvende disse i praksis. Det legges særlig vekt på opphavsrettslig beskyttelse av verk, de kontraktsrettslige aspekter ved rettighetsutnyttelsen av disse og særlige lovregler for lovlig bruk av verk.

Holdningsmål
Studenten skal være seg bevisst den verdi og de rettigheter som knytter seg til åndsverk og se sammenhengen mellom rettighets­haveres behov for beskyttelse og samfunnets behov for tilgang til åndsverk.

Forkunnskaper
Det forutsettes at studiets 1. og 2. år er gjennomført.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Langfeldt, Sverre F., red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Alle relevante lover for kurset. Oppslagsverk og lovlig eksamenshjelpemiddel
Rognstad, Ole-Andreas. 2009. Opphavsrett. Universitetsforlaget. (Hele boken)
Wessel-Aas, Jon. 2013. Jus og sosiale medier. Kommuneforlaget


Artikkelsamling:
Langfeldt, Sverre F. (red.). 2012. Artikkelsamling i Opphavs- og kontraktsrett. 3. utg. Handelshøyskolen BI. (Hele heftet)

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Oversikt over immaterialretten
 • Alminnelig kontraktsrett
 • Eneretter og konkurransebeskyttelse
 • Jus i sosiale medier
 • Opphavsrett til åndsverk i kulturlivet, særlig med henblikk på bransjene;
- Bokbransjen
- Musikkbransjen
- Filmbransjen
- Scenekunst og orkester
- Galleri og museum

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum, slik det vil fremgå av en forelesningsplan. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet for å få fullt utbytte av undervisningen. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Anbefalt tidsforbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
45
Forberedelser til forelesninger
45
Arbeid med pensum selvstudier
105
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  KLS 36441 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset KLS 3644 Opphavs- og kontraktsrett, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Lovsamling og autorisert samling av lovtekster og traktater.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon