KLS 3560 Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier

KLS 3560 Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier

Kurskode: 
KLS 3560
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bilder og visuell kultur tar en stadig større plass i dagens samfunn. Visuell kommunikasjon antar mange former ikke minst som kunst og design. Den visuelle kunsten stilles gjerne ut på spesialiserte arenaer som gallerier, kunsthaller og museer. Utstillinger utgjør en kjerne i kunstbransjen – her får kunstnere vist fram kunsten sin og publikum får oppleve den. Design er mer eller mindre overalt og preger vår opplevelse av varer, tjenester og omgivelser. Både kunst- og designbransjen kjennetegnes av et bredt spekter av aktører, virksomhetstyper og organisasjonsformer. Digitaliseringen betyr også at bransjene er i endring. Digitaliseringen betyr nye medier å uttrykke seg visuelt i og nye kanaler å markedsføre og kommunisere med et publikum. I kunst- og designbransjen er det spenn mellom det som skapes for uttrykkets egen skyld og det kommersielle. Kunstverk har en dobbel karakter som både åndsverk og varer på samme tid. Også kan design kan være åndsverk i tillegg til å være varer og tjenester som kjøpes og selges.

Kurset skal gi studenten innsikt i kunst- og designbransjens aktører, strukturer, prosesser og betingelser. Det legges særlig vekt på publikumsutvikling, publikumskommunikasjon og bruk av sosiale medier.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om ulike typer virksomheter i kunst- og designbransjen. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om publikumskommunikasjon innen disse bransjene med vekt på bruk av sosiale medier. I tillegg skal de lære om virksomhetenes organisasjonsformer og karaktertrekk som arbeidsplasser, produsenter av visuelle uttrykk og som formidlingsarenaer og -kanaler. Andre emner er bransjenes historikk, kultur- og næringspolitiske vilkår og økonomiske utfordringer.

Ferdighetsmål

Studentene skal særlig utvikle ferdigheter innen publikumsutvikling og markedsføring av visuell kunst. Dette forutsetter at studentene utvikler ferdigheter til å kunne analysere organisasjoner innen kunstbransjen med utgangspunkt i deres Studentene skal særlig utvikle ferdigheter innen publikumsutvikling, publikumskommunikasjon og markedsføring av visuell kunst og design. Dette forutsetter at studentene utvikler ferdigheter til å kunne analysere organisasjoner innen kunst- og designbransjen med utgangspunkt i deres interne karaktertrekk. Studentene skal kritisk vurdere de faktorene som former og utfordrer virksomhetene i kunst- og designbransjen. Med deres kjennskap og forståelse av organisasjoner i bransjene, deres historikk og deres rammevilkår skal studentene kunne være en ressurs for organisasjoner som arbeider med visuell kunst og design.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle en bevisst og profesjonell holdning til det å arbeide i organisasjoner innen kunst og design som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.

Kursets innhold
  • Verdikjeder i kunst- og designbransjen 
  • Aktører og samspill i kunst- og designbransjen 
  • Publikumskommunikasjon og bruk av sosiale medier 
  • Kultur- og næringspolitiske forutsetninger 
  • Organisatoriske forhold 
  • Økonomiske strukturer og forutsetninger 
  • Markedet for kunst og design
  • Det visuelle uttrykket i sentrum
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig og eksterne gjester, samt forelesninger ved institusjonsbesøk.

Karakter i kurset baseres på mappeevaluering. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon.

Det vil bli delt ut 6 oppgaver i løpet av semesteret, og mappen som skal leveres til bedømming ved semesterets slutt skal bestå av 4 oppgaver. 

Nærmere informasjon om frister og oppbygging av mappen vil bli gitt ved kursstart.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 35601
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: KLS 35601
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning28Time(r)
Forberedelse til undervisning80Time(r)
Innlevering(er)92Time(r) Opgaver til mappe
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:92 Time(r)
Kommentar: Opgaver til mappe
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Solhjell, Dag; Øien, Jon cop. 2012 Det norske kunstfeltet: en sosiologisk innføring Universitetsforl
Farstad, Per; Jevnaker, Birgit Helene cop. 2010 Design i praksis: designledelse og innovasjon Universitetsforl
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Barrett, Jennifer Audience, community and public Audience, community and public Kapittel 4, Side 118-142
Cook, Trevor Can blogging unspin PR? Can blogging unspin PR? Kapittel 5
Eriksen, Anne 2009 Museum: en kulturhistorie Museum: en kulturhistorie Pax Side 11-23
Frey, Bruno S.; Meier, Stephan Cultural economics Cultural economics Kapittel 24, Side 398-414
Gerstenblith, Patty Museum practice: legal issues Museum practice: legal issues Kapittel 27, Side 442-456
Horowitz, Noah Introduction Introduction Side 1-25
Rentschler, Ruth Museum marketing: understanding different types of audiences Museum marketing: understanding different types of audiences Kapittel 8, Side 139-158
Urnes, Johan Fredrik Corporate collecting - sammenfattende vurderinger Corporate collecting - sammenfattende vurderinger Kapittel 10, side 143-153
Veiteberg, Jorun Utstillinga som utfordring : om kuratering av kunsthåndverk Utstillinga som utfordring : om kuratering av kunsthåndverk Side 96-103.
Innleding Innleding Side 9-23
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Chung, Te-Lin; Marcketti, Sara; Fiore, Ann Marie 2014 Use of social networking services for marketing art museums
Kawashima, Nobuko 2006-03 AUDIENCE DEVELOPMENT AND SOCIAL INCLUSION IN BRITAIN
Padilla-Meléndez, Antonio; del Águila-Obra, Ana Rosa 2013-10 Web and social media usage by museums: Online value creation
Russo, Angelina; Watkins, Jerry; Kelly, Lynda; Chan, Sebastian 2007 Social media cultural interactive experiences in museums
Smørdal, Ole; Stuedahl, Dagny; Sem, Idunn 2014 Experimental zones: two cases of exploring frames of participation in a dialogic museum