JUR 9807 Avgiftsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 9807 Avgiftsrett

Kursansvarlig
Ole Tellef Grundekjøn

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Informasjon til studenter som gjennomfører dette kurset med sikte på å søke om autorisasjon som regnskapsfører. Fra og med høsten 2006 er utdanningen treårig. Kredittilsynet har imidlertid vedtatt en overgangsordning for studenter som påstartet utdanningen før høsten 2006. Se http://www.kredittilsynet.no/.

Mål
Kurset skal gi studentene tilstrekkelig oversikt over merverdiavgiften til å identifisere viktige problemstillinger. Studentene skal kunne finne frem til de viktigste rettskildene, oppdatere seg ved lovendringer, samt konkret anvende viktige metoder. I tillegg behandles kort omregistreringsavgift og dokumentavgift.

Forkunnskaper
JUR 2400 Juridiske emner eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. 2009. Merverdiavgift : spørsmål og svar : merverdiavgiftsloven 2009. 5. utg. Gyldendal akademisk. Arbeidshefte
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal akademisk. Eksamensoppgavene er basert på at man har med seg siste utgave av lovsamling.
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2009. Lærebok i merverdiavgift : merverdiavgiftsloven 2009. 3. utg. Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2011. MVA-kommentaren : merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr. 58, mva-kompensasjonsloven 12. desember 2003 nr. 108, bokføringsloven 19. november 2004 nr. 73 (utvalgte deler), skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr. 67 (utvalgte deler), tolloven 21. desember 2007 nr. 119 (utvalgtedeler), Stortingets vedtak 25. november 2010 nr. 1534 om merverdiavgift for budsjetterminen 2011. 4. utg. Gyldendal akademisk. Det kan være nyttig å bli kjent med en lovkommentar, men boken er beregnet på avanserte brukere i næringslivet.

Emneoversikt
Emneområde: Emnet omfatter hovedtrekkene i merverdiavgiftssystemet, de sentrale regler i lover og forskrifter, samt aktuelle problemstillinger for enkelte bransjer.
 • Begreper, rettskilder og lovtolkning
 • Avgiftssubjektene
 • Avgrensning av avgiftsplikten - unntak fra loven
 • Avgiftsberegningen, avansemetoden
 • Uttak
 • Fritak med fradragsrett (nullsats)
 • Fradrag for inngående merverdiavgift, forholdsmessig fordeling og justering
 • Offentlig sektor - kompensasjonsordningen for kommuner med flere
 • Innførsel - transaksjoner over landegrensene
 • Regnskaps- og legitimasjonsbestemmelser
 • Dokumentavgift og omregistreringsavgift.

Dataverktøy
Bruk av data er ikke obligatorisk. Kurset er lagt opp slik at oppgaver osv kan løses manuelt, men studentene vil ha nytte av å søke etter kilder i Gyldendal Rettsdata, Skatteetaten (særlig MVA-Håndboken som er gratis tilgjengelig under "Publikasjoner") og Lovdata.

Gjennomføring
Heltid og deltid
Kurset foreleses over 36 timer med hovedvekt på de deler av pensum som erfaringsmessig er vanskelig. Det forutsettes at studentene i stor grad benytter studieboken ved siden av forelesningene.


BI Nettstudier
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Ved BI Nettstudier benyttes studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan og oppgaver med løsningsforslag. Fagveiledningen gjennomføres bl.a. via internett, med fagsider og diskusjonsgrupper, samt ved frivillige oppgaveinnsendingsprogram.Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
JUR 98071 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset JUR 9807 Avgiftsrett, 6 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling eller skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) uten kommentarer. Særtrykk av lover og forskrifter (kun offisielt trykket eksemplar - ikke nedlastninger). I hjelpemidlene tillates bare understrekninger ol, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner. BI-definert eksamenskalkulator er tillatt.

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Kurset undervises siste gang høsten 2012. Kontinuasjonseksamen tilbys våren 2013 og høsten 2013.

Tilleggsinformasjon
Kurset undervises siste gang høsten 2012.