JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk

Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i studieplanen for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)

Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset skal gi studentene dyptgående kunnskap om lovkravene for å praktisere som autorisert regnskapsfører, herunder kravene i god regnskapsføringsskikk. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap om vurdering og løsning av etiske dilemmaer innen regnskapsføring.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne drøfte og løse konkrete problemstillinger innenfor god yrkesutøvelse og regnskapsføringsskikk. Studentene skal også kunne drøfte case om etiske dilemmaer.

Holdningsmål
Utvikle bevissthet om viktigheten av god yrkesutøvelse og etisk opptreden.

Forkunnskaper
Følgende kurs eller tisvarende:
BØK 3411 Finans og økonomistyring I og
BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring eller BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Høylie, Knut, Roy Kristensen og Hanne Opsahl. 2011. God regnskapsføringsskikk : med kommentarer til lov og standarder. 2. utg. Gyldendal akademisk. Hele boken

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Studiet omfatter følgende hoveemner:
 • Lovreguleringen av regnskapsføreryrket
 • Standarder for god regnskapsføringsskikk
 • Verktøy som benyttes for å oppfylle kravene
 • Etikk i regnskapsførerfaget

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning over 45 timer - herav 9 timer med case og 36 timer forelesninger. Casene vil hjelpe studentene til å anvende stoffet i praksis.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
36
Forberedelse til undervisning
36
Deltakelse i case
9
Selvstudium/lese litteratur
60
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
204


  Eksamen
  Kurset avsluttes med tre timer individuell,skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 36241 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamen i kurset.

  Tilleggsinformasjon