Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett

JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett

Kurskode: 
JUR 3517
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Company and Finance Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Selskaps- og finansieringsrett er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fem hovedemner:

 1. Pengekravsrett
 2. Selskapsrett
 3. Panterett
 4. Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandling
 5. Børs- og verdipapirrett

Kurset gir gode kunnskaper innenfor disse fem emnene. Rettskildene for alle emnene, herunder internasjonale kilder, som blant annet EU-rettslig regulering, blir gjennomgått. Det samme gjør hensynene som gjenspeiler reguleringen innenfor de ulike emnene, herunder bærekraftig utvikling. Kurset gir innsikt i den digitale utviklingen i samfunnet på to måter. For det første gis det forståelse for den digitale utviklingen som reflekteres i lovgivningen. For det andre gis det innsikt i bruk av digitale, juridiske hjelpemidler som er nyttig for rettsanvendere. 

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene tilegne seg gode kunnskaper om:

 • Rettskilder innenfor de fem hovedemnene, herunder internasjonale kilder, som blant annet EU-rettslig regulering.
 • Hvilke hensyn som gjenspeiler reguleringen innenfor de ulike emnene, herunder bærekraftig utvikling.
 • Den digitale utviklingen i samfunnet på to måter.
  • For det første gis det forståelse for den digitale utviklingen som reflekteres i lovgivningen.
  • For det andre gis det innsikt i bruk av digitale, juridiske hjelpemidler som er nyttig for rettsanvendere. 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne:

 • Studenten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger.
 • Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, samt finne frem til, analysere og sammenstille norske og internasjonale rettskilder med sikte på å ta stilling til gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene;
  • Pengekravsrett
  • Selskapsrett
  • Panterett
  • Enkeltforfølgning, gjeldsforhandling og konkurs 
  • Børs- og verdipapirrett
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kursets fem hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres.

Kursets innhold

Pengekravsrett

 • Pengekravsrettens regulering.
 • Ulike typer pengekrav.
 • Reglene om stiftelse av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav.
 • Betalingstid (forfall- og frigjøringstid).
 • Oppfyllelse av pengeforpliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.).
 • Oppgjørskorreksjon.
 • Motregning.
 • Foreldelse.
 • Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning.

Selskapsrett

 • Eierformer og deres rettslige regulering - særlig aksjeselskaper (AS og ASA), ansvarlige selskaper (ANS og DA).
 • Eiernes rettigheter og plikter i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Stiftelse av aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Selskapsorganer i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Avtaleinngåelse på vegne av aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Kapitalreglene i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Overdragelse av eierandel i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 •  Hovedtrekkene om reglene omdannelser og omorganiseringer i aksjeselskaper.

Panterett

 • Hvilke objekter kan det hvile panterett på (herunder om panteretters omfang).
 • Stiftelse av ulike panteretter (kontraktspant, utleggspant og legalpant).
 • Rettsvernsregler for etablering av pant i fast eiendom, løsøre, fordringer m.m.
 • Panteretters prioritet.
 • Rettsvirkninger på sikringsstadiet.
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet (tvangssalg).
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs.

Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandlinger

 • Enkeltforfølgning.
 • Gjeldsforhandlinger, privat og offentlig.
 • Konkursprosessen.
 • Betingelsene for å åpne konkurs.
 • Beslagsretten i forhold til debitor og tredjemenn.
 • Omstøtelse, objektiv og subjektiv, samt rettsvirkningene av omstøtelse.
 • Kontraktsmessige forpliktelser, herunder stansingsretten.
 • Konkurskreditorene.

Børs- og verdipapirrett

 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt.
 • Offentlige emisjoner, herunder prospektregler.
 • Innsidehandel.
 • Markedsmanipulasjon.
 • Opplysnings- og meldeplikt.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av blant annet webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

Det tilbys frivillige innleveringsoppgaver der studentene får individuelle tilbakemeldinger.

For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett evt. tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lovsamling
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR35171
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
80 Time(r)
Forberedelse til undervisning
84 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.