JUR 3517 Jus II

JUR 3517 Jus II

Kurskode: 
JUR 3517
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ingvild Schiøll Ericson
Kursnavn på engelsk: 
Law II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Jus II er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fire hovedemner:

 1. Selskapsrett
 2. Børs- og verdipapirrett
 3. Pengekravsrett
 4. Panterett

Kurset fokuserer på problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp som en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning. En del av oppgaveløsningen vil skje i oppsatte grupper, som ledes av et veilederteam. Som et ledd i oppgavetreningen gis det tre frivillige innleveringsoppgaver. Oppgavene rettes av et veilederteam som gir studentene individuelle tilbakemeldinger.

Kunnskapsmål

Læringsmål:

Studentene skal kjenne de ulike eierformene i selskapsretten. De skal ha opparbeidet grundig kjennskap til rettsreglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlige selskaper (både ANS og DA). Studentene skal kjenne sentrale regler innenfor børs- og verdipapirlovgivningen, spesielt investorers og utstederes plikter og rettigheter. De skal ha god forståelse for reglene om ulike pengekrav, herunder om stiftelse av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav. Studentene skal videre kjenne de panterettslige problemstillinger, herunder rettsvernsinstituttet og partenes rådighet over panteobjekt og pantekrav.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold og finne frem til, analysere og sammenstille rettskildefaktorer med sikte på å fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene selskapsrett, børs- og verdipapirrett, pengekravsrett og panterett.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kursets fire hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres.

Kursets innhold

Selskapsrett

 • Oversikt over ulike eierformer og deres rettslige regulering - aksjeselskaper (AS og ASA), ansvarlige selskaper (ANS og DA), enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, ikke-økonomiske foreninger, stiftelser, SE-selskaper og NUF
 • Selskapsrettens rettskilder – aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven og Høyesteretts praksis, samt relevante EU-direktiver, -forordninger og rettspraksis fra EU-domstolen. 
 • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform (registreringslovgivingen, regnskaps- og revisjonslovgivingen, foretaksnavneloven, konkurranseloven, børs- og verdipapirhandellovgivingen og skattelovgivingen).
 • Eiernes rettigheter og plikter i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Stiftelse av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Selskapsorganer i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Avtaleinngåelse på vegne av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Aksjeselskapers (AS og DA) og ansvarlige selskapers (ANS og DA) kapitalforhold
 • Overdragelse av eierandel i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Oversikt over noen hovedtrekk vedrørende omdannelser og omorganiseringer for aksjeselskaper (AS og ASA)

Verdipapir- og børsrett

 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt
 • Offentlige emisjoner, derunder prospektregler
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • Opplysnings- og meldeplikt

Pengekravsrett

 • Pengekravsrettens rettslige regulering
 • Ulike typer pengekrav
 • Heftelsesformer, herunder om samskyld og regress
 • Stiftelse av pengekrav
 • Overdragelse av ulike typer pengekrav, herunder om kreditorskifte og debitorskifte
 • Betalingstid (forfalls- og frigjøringstid)
 • Oppfyllelse av pengeforpliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.)
 • Oppgjørskorreksjon
 • Motregning
 • Foreldelse
 • Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning

Panterett

 • Hvilke objekter kan det hvile panterett på (herunder om panteretters omfang)
 • Stiftelse av ulike panteretter (kontraktspant, utleggspant og legalpant)
 • Rettsvernsregler for etablering av pant i fast eiendom, løsøre, fordringer m.m.
 • Panteretters prioritet
 • Rettsvirkninger på sikringsstadiet
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet (tvangssalg)
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 81 undervisningstimer som består av både tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning. En del av oppgaveløsningen vil skje i oppsatte grupper, som ledes av et veilederteam. Som et ledd i oppgavetreningen gis det tre frivillige innleveringsoppgaver. Oppgavene rettes av et veilederteam som gir studentene individuelle tilbakemeldinger.

Fordeling av tid (dvs. deltakelse på forelesning og grupper) på hovedemnene:

 • Selskapsrett
  • Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 24 timer.
 • Verdipapir- og børsrett
  • Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 18 timer.
 • Pengekravsrett
  • Forelesninger og grupper på tilsammen ca.21 timer.
 • Panterett
  • Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 18 timer.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett evnt. tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR35171
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Annet i klasserom
39 Time(r)
Deltagelse i grupper
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
83 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.