JUR 3470 Avtalerett og kjøpsrett

JUR 3470 Avtalerett og kjøpsrett

Kurskode: 
JUR 3470
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Contract and Purchase Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Avtalerett og kjøpsrett er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i to hovedemner:

 1. Avtalerett
 2. Kjøpsrett
Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide god kunnskap om regler om avtaleinngåelse, fullmaktslæren, ugyldighet/lemping og avtaletolkning/utfylling
 • Ha god kunnskap om sentrale regler for gjennomføring av en kjøpsavtale, samt regulering av brudd på slike prosesser
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, samt:
  • finne frem til, analysere og sammenstille rettskildefaktorer med sikte på
  • å kunne fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene avtalerett og kjøpsrett.
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Utvikle evnen til kritisk tenkning og etisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode
 • Ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper
 • Ha forståelse for rettskilder med internasjonalt opphav
Kursets innhold

Avtalerett

 • Avtalerettens rettskilder
 • Avtalerettslige prinsipper
 • Forholdet mellom generell og spesiell avtalerett
 • Ulike former for avtaleinngåelse
 • Fullmaktslæren
 • Ugyldighet og lemping av avtaler, herunder om ugyldighet ved avtalens form, løfteavgivers habilitet, avtalens tilblivelse, avtalens innhold og bristende forutsetninger
 • Tolkning og utfylling av avtaler, herunder om de viktigste tolkningsprinsippene

Kjøpsrett

 • Oversikt over anvendelsesområdene til spesielt kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, men også hovedtrekkene ved håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven og angrerettloven
 • Oversikt over sentrale forskjeller mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere tingen til rett tid og rett sted i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers plikt til å levere rett ting i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side i form av mangel ved tingen i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Kjøpers plikter i forbindelse med avvikling av kjøpsavtalen i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Selgers rettigheter som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side
 • Oversikt over de viktigste reglene i håndverkertjenesteloven
 • Oversikt over de viktigste punktene i angrerettloven
 • De viktigste reglene om lovvalg i internasjonale kjøpsforhold
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, ulike digitale tilbud, og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz og digitale diskusjonsforum.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lovsamling
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 34701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Av de 40 timene er 30 timer tradisjonell klasseromsundervisning, mens den resterende tiden gjennomføres ved digitale læringsaktiviteter
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Arbeid med case/oppgaver
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
75 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.