JUR 3440 Innføring i selskapsrett og skatterett

JUR 3440 Innføring i selskapsrett og skatterett

Kurskode: 
JUR 3440
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Eivind Furuseth
Emnenavn på engelsk: 
Introduction to Company Law and Tax Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler grunnleggende prinsipper og regler i selskapsrett, mens den andre delen omhandler grunnleggende prinsipper innen direkte skatt. Selv om selskapsrett og skatterett ofte betraktes som to separate deler, er det mye samspill mellom disse to rettssystemene.

Som følge av samspillet mellom selskapsrett og skatt vil kurset integrere disse to temaene. Dette vil bli gjort for eksempel ved å ha seminarer hvor vi analyserer tverrfaglige temaer, og videre vil noen av de tradisjonelle forelesningene bli gjennomført av to foreleseren med som har bakgrunn av henholdsvis selskapsrett og skatt.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Selskapsrett herunder:
  • Innføring i prinsipper og hovedregler innen fagområdet selskapsrett. Det legges særlig vekt på aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
 • Skatterett herunder:
  • Innføring i prinsipper og hovedregler som gjelder innen norsk og internasjonal skatterett med hovedvekt på næringsbeskatningen.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Selskapsrett
  • Identifisere og analysere selskapsrettslige hovedproblemstillinger, særlig i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
 • Skatterett
  • Identifisere og analysere hovedproblemstillingene i norsk og internasjonal skatterett.
Generell kompetanse
 • Selskapsrett
  • Gjennom økt kunnskap om viktige selskapsrettslige problemstillinger skal studentene kunne kritisk vurdere etablerte syn innenfor fagområdet. Faget gir videre studentene kunnskap om etiske og moralske utfordringer som kan oppstå i selskapsforhold.
 • Skatterett
  • Gjennom økt kunnskap om viktige problemstillinger innen skatteretten skal studentene kunne kritisk vurdere etablerte syn i skatteretten. Faget gir videre studentene kunnskap om de etiske og moralske utfordringene som kan oppstå i skatteretten.
Kursets innhold

Selskapsrett

 • Oversikt over selskapsformer
 • Grunnleggende trekk ved aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om stiftelse av selskaper og hvordan dette skjer i praksis
 • Grunnleggende regler om selskapets aksjekapital og egenkapital i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om selskapets organisasjon i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om omsetning og omsetningsbegrensninger for aksjer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om omorganiseringer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende selskapsrettslige regler om generasjonsskifte i aksjeselskaper.

Skatterett

 • Direkte skatt
 • Hvilke kriterier som skaper skatteplikt til et land
 • De grunnleggende prinsippene og hensynene bak et skattesystem
 • Hvem er skattesubjekt
 • Alminnelige prinsipper for selskapsskatterett, herunder blant annet:
  • Skattemessige avskrivninger
  • Utbyttebeskatning
  • Kapitalgevinster og -tap
  • Fritaksmodellen
  • Aksjonærmodellen
  • Deltagermodellen
  • Foretaksmodellen
 • Skattesatser
 • Tidfestingsreglene
 • Skattemessige konsekvenser av et generasjonsskifte
 • Samspillet mellom norsk skatterett, EØS-rett og skatteavtaler
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av forelesninger, problemløsing, gruppearbeid og diskusjoner. I tillegg vil det bli gitt teori og praktikumsoppgaver som studentene kan jobbe med. 

Studentene vil få anledning til å levere inn to oppgaver som det gis individuelle tilbakemeldinger på. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
JUR 34401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:JUR 34401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Seminargrupper
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
5 Time(r)
Forberedelse til undervisning
67 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Innlevering(er)
34 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
20 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.