JUR 3425 Erstatningsrett og forsikringsrett

JUR 3425 Erstatningsrett og forsikringsrett

Kurskode: 
JUR 3425
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Bjarte Askeland
Harald Benestad Anderssen
Emnenavn på engelsk: 
Tort Law and Insurance Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir gode kunnskaper i erstatningsrett og forsikringsrett, og god forståelse for sammenhengen mellom disse to emnene. Forsikringsretten har tilknytning til kurset Innføring i kontraktsrett på første semester.

Erstatningsrett er den alminnelige læren om økonomisk kompensasjon for en skade. Formålet med erstatning er å gjenopprette den økonomiske situasjonen forut for skaden. Kurset gir god forståelse for erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold, med hovedvekt på tingsskader og rene formuesskader. Videre gir kurset god forståelse for metodiske utfordringer i erstatningsretten, som kjennetegnes ved å tolke ulovfestet rett, herunder rettspraksis. Kurset gir god forståelse for de tre hovedvilkårene for erstatningsansvar; ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.

Forsikring handler om å etablere økonomisk trygghet gjennom fellesskap. Forsikringsretten er rettsreglene – både de offentligrettslige og de privatrettslige – som gjelder i forsikringssektoren. I den offentligrettslige delen av kurset gis en oversikt over rammevilkårene for den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene. Den privatrettslige delen av kurset tar for seg forsikringsavtalen og de lovreglene og avtalerettslige reglene som gjelder for denne avtalen. Hovedvekten ligger på den privatrettslige delen.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene tilegne seg:

 • God kunnskap om de sentrale nasjonale rettskildene i erstatnings- og forsikringsretten, og kunnskap om internasjonale rettskilder.
 • God kunnskap om prinsippene innen erstatnings- og forsikringsretten, og de hensynene som ligger til grunn for reglene.
 • God kunnskap om erstatningsrettslige og forsikringsrettslige grunnbegreper.

Erstatningsrett

 • God kunnskap om ansvarsgrunnlagene skyldansvar, lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar og arbeidsgiveransvar.
 • God kunnskap om økonomisk tap og erstatningsrettslig vern.
 • God kunnskap om faktisk og rettslig årsakssammenheng.
 • Kunnskap om ansvarsfordelingen ved flere ansvarlige skadevoldere, og betydningen av skadelidtes forhold.
 • Kunnskap om reglene for utmåling av erstatningskravet.

Forsikringsrett

 • Kunnskap om den offentligrettslige reguleringen av forsikringssektoren.
 • God kunnskap om reglene om inngåelse av forsikringsavtaler.
 • God kunnskap om hvilke regler som gjelder for en inngått forsikringsavtale.
 • God kunnskap om de ulike typene forsikringsavtaler, herunder hvilke rettigheter tredjepersoner kan ha etter en inngått forsikringsavtale.
 • Kunnskap om de sentrale forsikringstypene i næringslivet.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere og formulere erstatnings- og forsikringsrettslige problemstillinger skriftlig og muntlig.
 • Anvende juridisk metode til å systematisere, analysere og resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt i erstatnings- og forsikringsrett.
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til erstatnings- og forsikringsrettslige spørsmål. Studentene skal ha utviklet evnen til kritisk refleksjon, gjennom bruk av juridisk metode.

Kursets innhold

Erstatningsrett:

 • Erstatningsrettens rettskilder, herunder prinsipper og hensyn.
 • Erstatning utenfor kontrakt, og avgrensning mot erstatning i kontrakt.
 • Ansvarsgrunnlag; skyldansvar, objektivt ansvar og arbeidsgiveransvar.
 • Økonomisk tap og erstatningsrettslig vern.
 • Faktisk og rettslig årsakssammenheng, og kravene til påregnelighet og nærhet i årsakssammenheng.
 • Flere skadevoldere og konsekvensen av dette.
 • Forhold ved skadelidte, særlig betydningen for lemping og medvirkning.
 • Erstatningsutmålingen.

Forsikringsrett

 • Forsikringsrettens rettskilder, herunder prinsipper og hensyn.
 • Forsikringsavtalen m.m.
 • Partenes plikter ved avtaleinngåelsen.
 • Forutsetninger for selskapets ansvar.
 • Identifikasjon.
 • Selskapets ansvar for redningsomkostninger.
 • Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen.
 • Omfanget av forsikringen.
 • Erstatningsoppgjøret.
 • Sentrale forsikringstyper i næringslivet.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, ulike digitale læringsaktiviteter og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og gruppearbeid.

De enkelte temaer som gjennomgås på forelesninger utdypes og behandles ytterligere i mindre arbeidsgrupper på 20-25 studenter. Arbeidet i arbeidsgruppene blir ledet av vitenskapelig ansatte og består av en kombinasjon av praktisk oppgaveløsning, diskusjon, muntlige presentasjoner, refleksjon og gjennomgang av løsningsforslag. Materialet som benyttes i arbeidsgruppene vil kunne omhandle temaer på tvers av kurs i inneværende semester.

I deler av opplegget i de organiserte arbeidsgruppene deles studentene inn i kollokviegrupper på 4-5 studenter. Arbeid i kollokviegruppene skal utvikle evnen til å løse relevante problemstillinger og diskutere metodiske spørsmål med medstudenter. Studentenes evne til å formidle og argumentere for sine standpunkter, både muntlig og skriftlig, skal oppøves gjennom gruppearbeidet.

For et godt læringsutbytte, forventes det studentene deltar aktivt på samtlige læringsaktiviteter, inkludert arbeidsgrupper og kollokviegrupper.

Lovdata Pro og andre relevante databaser for rettskildesøk vil benyttes aktivt ved alle læringsaktiviteter.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

I tillegg til definert pensum vil domsavgjørelser og offentlige dokumenter utgjøre materiale som brukes i forbindelse med undervisning og andre læringsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesiell forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk21Det vil bli gitt to arbeidskrav hvorav minst ett må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Det vil bli gitt to arbeidskrav hvorav minst ett må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Eksamen
EksamenVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar
Eksamenskategori
Innlevering
Vurderingsform
Skriftlig innlevering
Eksamenskode
JUR 34251
Karakterskala
ECTS
Sensorordning
Intern sensor
Kontinuasjon
Eksamen hvert semester
100
Ja
5 Time(r)
Individuell
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
JUR 34251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting: 100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:JUR 34251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Seminargrupper
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
8 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
20 Time(r)
Forberedelse til undervisning
66 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Innlevering(er)
30 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.