JUR 3410 Innføring i kontraktsrett

JUR 3410 Innføring i kontraktsrett

Kurskode: 
JUR 3410
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ellen J. Eftestøl
Kursnavn på engelsk: 
Introduction to Contract Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innføring i kontraktsrett omfatter fagene avtalerett og kjøpsrett, to sentrale rettsområder innenfor kontraktsrettsfaget. At ulike aktører kan inngå kontrakter med hverandre og forutsi sin rettslige stilling i forlengelsen av dette, er en vesentlig forutsetning for et fungerende marked.  Partene må kunne vite om og når en bindende avtale er inngått, hva avtalen går ut på og om det foreligger noen ugyldighetsgrunner, som for eksempel at avtalen har kommet til gjennom tvang eller at innholdet var eller har blitt urimelig.  Disse spørsmålene behandles i faget avtalerett.

Selv om en gyldig avtale er inngått og innholdet i denne fastslått gjennom tolkning, kan det oppstå tvist mellom avtalepartene om hvordan kontrakten skal oppfylles, om den faktiske oppfyllelsen er kontraktsmessig og hva som skal skje dersom oppfyllelsen ikke er kontraktsmessig.  Disse spørsmålene behandles på et generelt plan, for flere avtaletyper, i faget obligasjonsrett (fjerde semester). I Innføring i kontraktsrett skal vi konsentrere oss om én avtaletype – avtalen om kjøp - hvoretter eiendomsretten til en ting overdras fra én person til en annen mot et vederlag i form av penger. Kjøpsrettsfaget tar først og fremst for seg kjøpsavtaler regulert av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene ha tilegnet seg:

Avtalerett

 • god kunnskap om hvordan avtaler inngås både i et historisk perspektiv og i dagens samfunn
 • god kunnskap om representasjon, herunder ulike fullmaktstyper
 • god kunnskap om tolkning og utfylling av avtaler
 • god kunnskap om sentrale ugyldighetsregler
 • god kunnskap om lemping av avtaler
 • kunnskap om hovedprinsipper og utviklingstrekk i avtaleretten, herunder den europeiske rettsutviklingen slik den kommer til uttrykk i EU- og EØS-rettslige kilder

Kjøpsrett

 • god kunnskap om anvendelsesområdene til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, men også kunnskap om hovedtrekkene ved anvendelsesområdene til håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven, angrerettloven og digitalytelsesloven
 • god kunnskap om sentrale forskjeller mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • god kunnskap om selgers plikt til å levere tingen til rett tid og rett sted
 • god kunnskap om risikoens overgang
 • god kunnskap om kjøpers rettigheter ved kontraktsbrudd fra selgers side
 • god kunnskap om selgers plikt til å levere rett ting og med rett kvalitet
 • god kunnskap om kjøpers plikter i forbindelse med avvikling av kjøpsavtalen
 • god kunnskap om selgers rettigheter som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side
 • kunnskap om de viktigste reglene i angrerettloven
Ferdighetsmål

Studenten skal kunne:

 • identifisere og løse teoretiske og praktiske avtalerettslige og kjøpsrettslige problemstillinger ved hjelp av juridisk metode
 • formulere og formidle kunnskaper om avtalerettslige og kjøpsrettslige problemstillinger
 • identifisere og formulere verdipremisser som får betydning ved fortolkning av avtalerettslige regler og i forbindelse med kjøpsrettslige problemstillinger
Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende grunnleggende juridisk metode på avtalerettslige og kjøpsrettslige problemstillinger
 • løse problemstillinger innenfor avtalerett og kjøpsrett individuelt og i samarbeid med andre
 • se sammenhenger mellom de kontraktsrettslige fagene, herunder hvordan avtalerettslige problemstillinger oppstår i flere fag
 • kommunisere rettslige resonnementer innenfor avtalerett og kjøpsrett, både skriftlig og muntlig, til fagfellesskapet og allmenheten
Kursets innhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

Avtalerettslige temaer:

 • Grunnprinsippene for inngåelse av avtaler
 • Avtaleloven og avtalerettslige utviklingstrekk
 • Læren om inngåelse av avtaler
 • Digital avtaleinngåelse
 • Tolkning av avtaler
 • Avtalerettslige ugyldighetsregler
 • Lemping av avtaler
 • Inngåelse av avtaler gjennom mellommann – representasjon

Kjøpsrettslige temaer:

 • Kjøpet som rettsforhold
 • Rettslig bakgrunn og utviklingstrekk
 • Partenes plikter etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Levering og risikoens overgang
 • Kontraktsbrudd (særlig forsinkelse, mangel og betalingsmislighold) og dets virkninger (blant annet tilbakeholdsrett, avhjelp, prisavslag, heving og erstatning)
 • Forbrukerkjøp – særlige regler om beskyttelse av forbrukeren
 • Næringslivskjøp – særlig om ulike kontraktsklausuler som anvendes i det kommersielle næringslivet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, ulike digitale læringsaktiviteter og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og gruppearbeid.

De enkelte temaer som gjennomgås på forelesninger utdypes og behandles ytterligere i mindre arbeidsgrupper på 20-25 studenter. Arbeidet i arbeidsgruppene blir ledet av vitenskapelig ansatte og består av en kombinasjon av praktisk oppgaveløsning, diskusjon, muntlige presentasjoner, refleksjon og gjennomgang av løsningsforslag. Materialet som benyttes i arbeidsgruppene vil kunne omhandle temaer på tvers av kurs i inneværende semester.

I deler av opplegget i de organiserte arbeidsgruppene deles studentene inn i kollokviegrupper på 4-5 studenter. Arbeid i kollokviegruppene skal utvikle evnen til å løse relevante problemstillinger og diskutere metodiske spørsmål med medstudenter. Studentenes evne til å formidle og argumentere for sine standpunkter, både muntlig og skriftlig, skal oppøves gjennom gruppearbeidet.

For et godt læringsutbytte, forventes det studentene deltar aktivt på samtlige læringsaktiviteter, inkludert arbeidsgrupper og kollokviegrupper.

Lovdata Pro og andre relevante databaser for rettskildesøk vil benyttes aktivt.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

I tillegg til definert pensum vil domsavgjørelser og offentlige dokumenter utgjøre materiale som brukes i forbindelse med undervisning og andre læringsaktiviteter.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesiell forkunnskaper:

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk21Studentene får utdelt to arbeidsoppgaver som begge skal løses og besvares skriftlig i kollokviegruppene. Oppgavene leveres som et fellesarbeid. Det er et vilkår for å få arbeidskravet godkjent at man har deltatt aktivt i kollokviearbeidet Det gis to uker til arbeid med oppgaven. Studentene må ha fått godkjent minst ett av arbeidskravene for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Studentene får utdelt to arbeidsoppgaver som begge skal løses og besvares skriftlig i kollokviegruppene. Oppgavene leveres som et fellesarbeid. Det er et vilkår for å få arbeidskravet godkjent at man har deltatt aktivt i kollokviearbeidet Det gis to uker til arbeid med oppgaven. Studentene må ha fått godkjent minst ett av arbeidskravene for å kunne gå opp til eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 34101
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
52 Time(r)
Seminargrupper
10 Time(r)
Deler av 2 timers økter i arbeidsgrupper
Digitale læringsressurser
18 Time(r)
Forberedelse til undervisning
164 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Innlevering(er)
50 Time(r)
Knyttet til arbeidskrav i kurset
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
20 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.