Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 2700 Bedriftsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 2700 Bedriftsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Sverre F Langfeldt

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kurset skal gi studentene en innføring i de rettsregler som gjelder for økonomiske og selskapsrettslige disposisjoner og hvordan virksomheten kan tilpasse seg disse. Det legges særlig vekt på retts- og ansvarsforhold i forholdet til de ansatte og til beslutningsprosesser i virksomheten.

  Forkunnskaper
  Ingen spesifikke juridiske kunnskaper

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo : Universitetsforlaget : Focus Forlag. Kap. 1, 4, 5, 9, 12, 13 og 18
  Langfeldt, Sverre F., red. Næringslivets lovsamling 1687-... til Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo : Universitetsforlager : Focus forlag. Alle pensumrelevante lover.


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Langfeldt, Sverre F. 2009. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, bedriftsrett på siviløkonomstudiet, juridiske emner på bachelorstudiet 2003-2009. 10. utg. Oslo : Focus

  Emneoversikt
  1. Rettskilder og juridisk metode
  2. Avtalerett
  3. Arbeidsrett
  4. Selskapsrett
  5. Pengekravsrett
  6. Panterett
  7. Økonomisk kriminalitet

  Dataverktøy
  Kommunikasjon med studentene skjer på Blackboard

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres i 3. studieår, med forelesninger over 36 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum, slik det vil fremgå av en forelesningsplan. I tillegg benyttes 6 timer til øvinger og diskusjonsopplegg. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg grundig inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet for å få fullt utbytte av undervisningen. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 3 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 27001 - Skriftlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset JUR 2700 Bedriftsrett, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs. Dette kurset ble undervist siste gang våren 2011. Deretter tilbys kontinuasjonseksamen hvert semester tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon