Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

INF 3628 Digital virksomhetsutvikling - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

INF 3628 Digital virksomhetsutvikling - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Petter Gottschalk

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Digitalisering innebærer at inter- og intraorganisatoriske virksomhetsprosesser forenkles og automatiseres. Mens ledelse og medarbeidere utfører kunnskapsarbeidet, utfører informasjons- og kommunikasjonsteknologi informasjonsarbeidet. Studentene skal lære hvordan digitale forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes. Studentene skal også lære hvordan digitale forretningsprosesser samvirker med kunnskapsprosesser i organisasjonen og mellom organisasjoner.
Digital virksomhetsutvikling er basert på elektronisk forretningsdrift og bruk av informasjonsteknologi i kunnskapsledelse. Elekronisk forretningsdrift (e-business) har som fagområde vært preget av to faser. Dette kurset handler om den andre fasen. Den første fasen var svært kraftig, men også svært kortvarig. Den andre fasen har et bedre teoretisk og praktisk fundament i strategi, forretningsmodeller, verdikonfigurasjoner og kunnskapsforvaltning.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha kjennskap til sentrale kjennetegn ved digital forretningsdrift
 • Ha innsikt i teorier og modeller for utvikling og utnyttelse av digitale forretningsmodeller og prosesser
 • Ha forståelse for samvirke mellom understøttende teknologi, prosesser og forretningsutvikling
 • Ha innsikt i hvordan informasjonsteknologi i kunnskapsledelse støtter digital virksomhetsutvikling
 • Ha kjennskap til hvordan digital virksomhetsutvikling kan gjennomføres i kunnskapsbedrifter med verdikonfigurasjonen verdiverksted

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Gi en beskrivelse av prosessdigitalisering
 • Analysere konsekvensene for virksomheten ved innføring av digital forretningsdrift
 • Formulere krav til funksjonelle løsninger og hvordan de bør implementeres
 • Definere kunnskapsnivåer og kunnskapskategorier i digital virksomhetsutvikling

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene utvise:
 • Ha et totalperspektiv på konsekvenser ved digitale forretningsprosesser, inkludert etiske vurderinger ved digitale forretningsprosesser og selvbetjening
 • Nysgjerrighet i forhold til å forstå kunnskapsutvikling i elektronisk forretningsdrift
 • Interesse for å identifisere muligheter for digital forretningsdrift i en organisasjon
 • Vilje til å innføre digitale forretningsmodeller
 • Evne til å sette seg inn i en digital hverdag for virksomheter

Forkunnskaper
INF 2025 Informasjonslogistikk og kunnskapsledelse

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gottschalk, Petter. 2004. Informasjonsteknologi i kunnskapsledelse. Universitetsforlaget
Gottschalk, Petter. 2005. Elektronisk forretningsdrift. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Sentrale begreper i elektronisk forretningsdrift
 • Internett - muligheter og begrensinger
 • Informasjonssikkerhet
 • Verdikonfigurasjoner
 • Verdikjedeintegrasjon
 • Kunnskapsledelse
 • Kunnskapsstøttesystemer
 • Kunnskapsforvaltning i virksomhetsprosesser
 • Forvaltning av IT-ressurser

Dataverktøy
Bruk av Internett, tekstbehandling og program for kausaldiagram.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset foreleses over 45 timer og studentene aktiviseres i kurset gjennom innleveringer og presentasjoner som defineres nærmere ved semesterstart.

Den avsluttende prosjektoppgaven vil bli publisert én måned etter semesterstart, og underveis i kurset skal studentene foreta en presentasjon av prosjektet i klassen. Tilbakemeldingene som gis ved presentasjonen vil være et viktig innspill til den endelige prosjektbesvarelsen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
45
Lese faglitteratur
55
Innleveringer og presentasjoner
20
Skrive prosjektoppgave
80
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave på 20 - 30 sider.
  Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Løsning i grupper er sterkt å anbefale.


  Eksamenskode(r)
  INF 36281 - Prosjektoppgave, teller 100% for å oppnå karakter i kurset INF 3628 Digital virksomhetsutvikling, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kurset undervises siste gang høsten 2012. Kontiuasjonseksamen vil bli tilbudt for siste gang våren 2013 og høsten 2013.

  Tilleggsinformasjon