GRA 6295 Obligasjonsrett

GRA 6295 Obligasjonsrett

Kurskode: 
GRA 6295
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Contract Law
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kontrakter inngås for å nå et forretningsmessig mål, for eksempel å etablere et forretningsforhold, å komme inn på nye markeder, å få kompetanse eller erfaringer eller fortjeneste på kort eller lang sikt.

Større selskaper har vanligvis en Contract Management-avdeling (eller lignende), som er ansvarlig for hver forhandling, styring av enkeltkontrakter og hele porteføljen av kontrakter. Ansvaret for forhandlinger og oppfølging av enkeltkontrakter blir vanligvis gitt til et team av advokater, økonomer og ofte også ingeniører.

Det er viktig at alle deltakere i teamet har innsikt i både de typiske kommersielle og juridiske kontraktsvilkårene i utkast og signerte kontrakter. De skal alle kunne vurdere kontrakten (eller utkastene) som helhet, og de bør ha en grunnleggende forståelse av både juridiske og kommersielle begreper for å ha presis kommunikasjon og et velfungerende samarbeid. Behovet for økonomer som også forstår virkningene av de juridiske kontraktsvilkårene og dermed kan vurdere kontrakten/utkast i sin helhet, er vel kjent i næringslivet.

Kurset fokuserer på juridisk innsikt som er viktig når kontrakter mellom virksomheter (B2B) forhandles, konkluderes og følges opp. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse må kandidatene ha for å kunne bidra til kontrakter i samsvar med virksomhetens mål og strategier?

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført læringsprosessen skal kandidaten ha kunnskaper om:

 • Obligasjonsrett
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført læringsprosessen skal kandidatene evne å:

 • Tolke og utfylle kontrakter.
 • Identifisere og løse juridiske problemer knyttet til kontrakters innhold, oppfyllelse og ikke-oppfyllelse.
 • Presentere både skriftlig og muntlig et kontraktsrettslig resonnement basert på juridisk metode.
Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført læringsprosessen skal kandidatene ha følgende generelle kompetanse:

 • Kunne reflektere over grensene for kontraktsfrihet.
 • Ha solid innsikt i rettsreguleringen av kontrakters innhold, oppfyllelse og ikke-oppfyllelse.
 • Kunne reflektere over hvordan bedriftens samfunnsansvar (CSR), etiske vurderinger og regler om hvitvasking/korrupsjon bør hensyntas ved forhandlinger, kontraktsinngåelse og kontraktsgjennomføring. 
Kursets innhold

Kurset fokuserer på obligasjonsrett (kontraktsrett) og kontraktspraksis. En grundig forståelse av obligasjonsrett/kontraktsrett, herunder tolking og utfylling av kontrakter, og mye brukte standardkontrakter, kontraktsmodeller og kontraktsklausuler er nødvendig for å forstå de juridiske vilkårene i kontrakter, og dermed kontrakten som helhet. Noen kontrakter er ofte særlig viktige ut fra et strategisk synspunkt, som kjøp og salg av virksomheter, kontrakter knyttet til samarbeid mellom selskaper (Joint ventures etc.), og kontrakter knyttet til opparbeidelse av et distribusjonsnettverk eller en leverandørkjede. Studenten vil få innsikt i slike kontrakter, blant annet ved å arbeide med praktiske case/eksempler. Kurset vil også omfatte enkelte særlige spørsmål knyttet til aksjonæravtaler og kontrakter mellom nærstående selskaper (inkludert selskaper i internasjonale konsernstrukturer).

I praksis blir gjerne kontrakter (helt eller delvis) tilpasset de konkret konkrete omstendigheter, men bruk av standardkontrakter blir stadig mer brukt som et utgangspunkt. Eksempler på sentrale standardkontrakter er: byggekontrakter, fabrikasjonskontrakter, fraktkontrakter og IT-kontrakter mv. Vanlige standardkontrakter vil bli brukt til å illustrere noen av de vanligste kontraktsmodellene, klausulene og begrepene.

Kandidatene vil også få innsikt i hovedforskjeller mellom typiske nasjonale og internasjonale kontrakter.

Målet med dette kurset passer godt uavhengig av hvilke valg av juridiske fag studentene gjør i fortsettelsen. Aksjetransaksjoner og finansiering av virksomhet vil være basert på kontrakter. Det samme gjelder for en stor del innen arbeidsrett (arbeidskontrakter) og legal tech.

Kurset omfatter følgende emner:

 • kontraktsrett, inkludert (i stikkordsform):
  • Innholdet i kontraktsforpliktelser
  • Oppfyllelse av kontraktsforpliktelser
  • Brudd på kontrakt og rettsmidler
  • Revisjon av kontrakt
  • Kreditormora
  • Monetære krav (pengekrav)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

En rekke læringsformer vil bli brukt, som for eksempel forelesninger, webinarer, og diskusjoner av case og problemstillinger på digital plattform. Små tester vil også bli brukt for å øke studentens interesse for emnet.

Det vil bli gitt en skriftlig oppgave for innlevering med konstruktiv tilbakemelding. Deretter vil oppgaven bli gjennomgått i klassen. Ettersom det å presentere eller diskutere problemstillinger muntlig er svært viktig i arbeidslivet, skal studentene også få øve seg på muntlig fremføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lovsamling
 • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62951
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer