GRA 6279 Revisjon, videregående emner

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

GRA 6279 Revisjon, videregående emner


Kursansvarlig
Flemming Ruud

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset bygger på GRA 6219 Auditing, theory and methodology og skal sammen med dette gi den nødvendige innsikt i teoretisk og anvendt revisjonsproblematikk. Kurset er det avsluttende kurset i den obligatoriske delen av MRR og trekker inn emner fra andre obligatoriske kurs i programmet.


Læringsmål
Hensikten med kurset er å gi studentene fordypet innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet revisjon og hvordan dette utøves i praksis. Studentene opparbeider seg inngående forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskapet. Det legges spesiell vekt på revisors kommunikasjon til generalforsamlingen gjennom revisors beretning samt kommunikasjon med ledelse og styre gjennom forskjellig type rapportering, herunder nye krav til intern kontroll rapportering. Kurset baserer seg på internasjonal anerkjent litteratur, standarder samt praksis innen revisjonsfaget basert på lov- og standardutvikling (spesielt IFAC og norske revisjonsstandarder (ISA på norsk)) og disse presenteres og drøftes inngående. Kvalitetsvurderinger og tilsyn med revisorbransjen dekkes.

Temaer som dekkes omfatter inkluderer:

- Revisjons- og attestasjonstjenester

- Fordypet forståelse av intern kontroll og konsekvens for revisjonen inkl internasjonale krav til «internal control over financial reporting»

- Fordypet forståelse for revisors ansvar for å avdekke misligheter

- Hovedelementene i revisjonsprosessen

- Innhenting og vurdering av revisjonsbevis, forståelse for hvordan informasjonsteknologi og «big data» påvirker revisjonen og hvordan revisjonen kan utføres ved bruk av IT-verktøy og statistikk

- Introduksjon til intern revisjon - vurdere intern revisors arbeid

- Revisors kommunikasjon med ledelse, styre og generalforsamlingen

- Utforming av revisjonsberetningen inklusive avvik fra normalberetningen

- Interne og eksterne kvalitetsvurderinger

- Tilsyn med revisjonsbransjen og -firmaer samt reaksjoner.


Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2014. Auditing and assurance services : an integrated approach. 15th ed. Pearson
Gulden, Bror Petter. 2015. Den eksterne revisor. Gyldedal akademisk Revisors håndbok. 9 utg. Den norske revisorforening


Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.
Internal Control - Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2013Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Emner: Revisjonsprosess, risiko for misligheter, internkontroll, intern og IT-revisjon, revisjonsberetning og kommunikasjon med brukerne, kvalitetssikring.

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


Arbeidskrav

EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt


Eksamenskode(r)
GRA 62791 3 timer skriftlig eksamen teller 100 % av endelig karakter i kurset GRA 6279.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Revisors håndbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.