GRA 6274 Revisjon II og III: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer - RESIT EXAMINATION

GRA 6274 Revisjon II og III: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer - RESIT EXAMINATION

Kurskode: 
GRA 6274
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Flemming T. Ruud
Erlend Kvaal
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Første kontinuasjonseksamen var våren 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hovedformålet med den eksterne, finansielle revisjon er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i henhold til lover, regler og ikke inneholder vesentlige feil og usikkerhet i henhold til lovbestemmelser og standarder i revisjon. Denne oppgaven suppleres med tilgrensende oppgaver som både har selvstendige formål eller inngår i grunnlaget for finansiell revisjon.

Kunnskapsmål

Kurset bygger på Revisjon I og fortsetter behandlingen av de revisjonsområdene som ikke dekkes av Revisjon I. Med basis i de forutgående revisjonskurs dekker Revisjon II og III videre utvalgte fordypningstemaer innen revisjon som er av særlig betydning for revisors arbeid og funksjon. Revisors rammebetingelser og revisjonsrapportens utforming og innhold er et viktig tema.

Det legges spesielt vekt på nyere internasjonal utvikling innen revisjonsfaget, inklusive nye typer lovgivning og dens påvirkning på revisjonen (Sarbanes Oxley Act), forskjellige typer bekreftelsestjenester (Assurance) som offentlg revisjon m.v. Temaer som tas opp inkluderer avdekking av økonomisk kriminalitet og straffeprosessuelle forhold, samt revisjon med andre forskjellige formål og inkluderer f.eks. miljørevisjon, due diligence, mv.

Revisjon II og III gir studentene videre fordypning om samspillet mellom foretakenes mål og strategi og regnskapssystemers og internkontrolls bidrag til måloppnåelse. Studentene tilegner seg forståelse for kvalitetsegenskaper ved ulike systemløsninger og regnskap og tilliggende oppgaver. Intern revisors oppgaver behandles og relevante internasjonale standardverk drøftes.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold

Revisjon II og III

 • Revisjon av innkjøp, lager, driftsmidler, kostnader, lønn, finansiering, m.v.
 • Avdekking av misligheter og feil, ISA 240, Økonomisk kriminalitet, hvitvasking, skatte- og avgiftskriminalitet
 • Straffeprosessuelle forhold
 • Sarbanes-Oxleylovgivningen og testing av intern kontroll
 • Revisjon av offentlig sektor.
 • Internrevisjon, operasjonell revisjon og kvalitetsrevisjon
 • Miljørevisjon
 • Attestasjonsoppdrag utover revisjon
 • Datasikkerhet, IT-risikoer og kontroller
 • Databaser, utsnitt, utrekk, kontrollsummer og elektroniske signaturer.
 • Datautveksling mellom regnskapssystemer.
 • IT-revisjon
 • Standarder og modeller for IT-revisjon: God IT-skikk, ISACA og ITIL.
 • IT og lovbefalt finansiell revisjon.
 • Revisors rammebetingelser.
 • Revisjonsberetningen.
Læreprosess og tidsbruk

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forkunnskapskrav

GRA 6257 Revisjon I - Revisjonsteori- og metode

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62741
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter - Velg én av: 1) Norges Lover 2) Ole Gjems-Onstad: Skattelovsamling, Gyldendal forlag 3) Erik Friis Fæhn: Jarøy skattelovsamling, Jacob Jarøy Forlag 4) Sverre Faafeng Langfeldt: Lov og rett for næringslivet, Universitetsforlaget
 • Individual Savings Account, ISA på norsk (document)
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter - Velg én av: 1) Norges Lover 2) Ole Gjems-Onstad: Skattelovsamling, Gyldendal forlag 3) Erik Friis Fæhn: Jarøy skattelovsamling, Jacob Jarøy Forlag 4) Sverre Faafeng Langfeldt: Lov og rett for næringslivet, Universitetsforlaget
 • Individual Savings Account, ISA på norsk (document)
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62741
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote
Gulden, Bror Petter 2015 Den eksterne revisor 9. utg Gyldendal akademisk  
Arens, Alvin A.; Hogan, Chris; Elder, Randal J.; Beasley, Mark S. cop. 2014 Auditing and assurance services: an integrated approach 15th ed Pearson Spesielt kapitlene 18-23, 25, 26, men hele boken er pensum.
Den Norske revisorforening   Revisors håndbok   Den norske revisorforening Siste utg.
Document
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote
  2013 Internal Control - Integrated Framework   Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote
Solberg, Marte; Norsk bankrevisorforening cop. 1996 Intern kontroll: et integrert rammeverk : oversettelse av COSO-rapporten   Cappelen akademisk forl  

No importance set

No type set
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen