GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon

GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon

Kurskode: 
GRA 1920
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Michael Kisser
Kursnavn på engelsk: 
Master Thesis in Accounting and Auditing
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master Thesis
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
1921 - første semester
2023 Høst
1922 - andre semester
2024 Vår
Introduksjon

En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (Masterforskriften § 6).

Kunnskapsmål

Studentene skal lære seg å identifisere og formulere en problemstilling innenfor et relevant fagområde, samt velge egnet metode for å analysere den.

Ferdighetsmål

Arbeidet med masteroppgaven skal gjøre studentene i stand til å utføre selvstendige utredninger av faglige spørsmål.

Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide evne til å vurdere kritisk om en utredning gir svar på de stilte forskningsspørsmålene.

Kursets innhold

-

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene skal levere og få godkjent en første skisse til masteroppgaven. Denne første skissen legges til grunn for tildeling av veileder. Det er associate dean for studiet, i samarbeid med instituttene, som utpeker veileder. Videre fremdrift på masteroppgaven avtales med veileder. Det gis normalt 10 timers veiledning til en ordinær masteroppgave. 

For mer informasjon om prosessen med master thesis, innleveringer og relevante datoer, se studentportalen: https://portal.bi.no/eksamen-og-oppgave/oppgaveskriving/master-thesis/

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

Forkunnskapskrav

Metodekurs for master i regnskap og revisjon eller annet godkjent metodekurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Første skisse til masteroppgaven (2-3 sider).
Eksamenskode: 
GRA 19205
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Masteroppgave.

For informasjon om kontinuasjon, se Forskrift om opptak, studier og eksamen, kapittel 5.

Studenter på master i regnskap og revisjon som oppnår karakteren D eller dårligere på sin masteroppgave, kan levere en bearbeidet masteroppgave. En slik bearbeidet masteroppgave kan ikke oppnå bedre karakter enn C.

Søknad om kontinuasjon av masteroppgave sendes til aktuell studieadministrasjon, som videresender denne til associate dean. Se for øvrig studiumspesifikk informasjon på BIs studentportal.
Eksamenskode: 
GRA 19206
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.