FAK 2638 Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser

FAK 2638 Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser

Kurskode: 
FAK 2638
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Kursnavn på engelsk: 
Roles of Insurance Brokers – Marine, Energy, Reinsurance and Framework
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor Marine- og Energi forsikring og Reassuranse, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.
Videre gir kurset en innføring i etikk og compliance knyttet til forsikringsmeglerrollen.
Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Kunnskapsmål

Studentene skal erverve kunnskaper om alle sider av forsikringsmeglerens rolle og oppgaver i forbindelse med Marine og Energy forsikring og Reassuranse, derunder om de sentrale prinsipper i lovgivningen. De skal oppnå kunnskaper om rolle og plikter i forhold til de to andre parter i tre partsforholdet (kunde og forsikringsleverandør)

Du skal også erverve kunnskaper om de sentrale regelverk og prinsipper for etikk og compliance når det gjelder forsikringsmeglere.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere og ta stilling til konkrete spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med meglingsoppdraget. Videre skal de kunne redegjøre i detalj for rollen i de ulike faser av oppdraget både når det gjelder den praktiske gjennomføring og aktuelle regelverk.

De skal være i stand til å kunne diskutere konkrete etiske dilemmaer og compliance spørsmål og til å begrunne sine standpunkter på basis av regelverk og prinsipper.

Holdningsmål

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens rolle og ansvar både i forhold til kunder og forsikringsleverandører og til at de råd man gir kan få stor betydning for alle partene i forsikringsforholdet. Spesielt skal de oppnå et bevisst forhold til betydningen av meglers uavhengighet i forhold til forsikringsleverandørene ved utøvelsen av meglerrollen.

De skal kunne identifisere og vurdere etiske og andre dilemmaer som kan oppstå som megler.

Kursets innhold

Kurset består av tre separate moduler:

 • Meglerrollen i relasjon til Marine og Energy forsikring. (Ca. 50 % av kurset)
 • Meglerrollen i relasjon til Reassuranse. (Ca.25% av kurset)
 • Rammebetingelser. for forsikringsmeglervirksomheten. (Ca. 25 % av kurset)
   

Marine og Energy

Omfatter forsikring av: Tradisjonelle skip (inklusive supplyskip), flyttbare offshore innretninger

(MOU) og faste off shore installasjoner.

Hovedtemaer:

 • Markeder og markedsaktører
 • Oversikt over meglerrollen i disse markedene
 • Meglerrollen i de ulike faser (risikoanalyse og innsalgsfasen. Anbuds- og kvoteringsfasen. Plasseringsfasen (syndikering av risiko). Dokumentasjonsfasen. Forvaltningsfasen. Fornyelser.
 • Kaskoforsikring for tradisjonelle skip
 • P & I forsikring for tradisjonelle skip
 • Tidstapsforsikring for tradisjonelle skip
 • MOU forsikringer (Kasko, P & I og tidstap)
 • Kort om forsikring av faste off shore installasjoner
 • Krigsforsikring for skip og for MOU
 • Kort om rettshjelp forsikring (F, D & D)

   

Reassuranse
 

 • Hva reassuranse er og hensikten med reassuranse
 • Markeder og markedsaktører
 • Reassuranseløsninger
 • Meglerens rolle og oppgaver i de ulike faser
   

Rammebetingelser for forsikringsmeglervirksomhet

 • Regler og prinsipper man har plikt til å etterleve samt systemer for å sikre etterlevelse
 • Compliance og etikk
 • Dybdediskusjoner av utvalgte temaer

 

Læreprosess og tidsbruk

Normert studietid er et semester på deltid.

Kurset er hovedsakelig nettbasert. Nettlærer vil benytte its learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsmuligheter og studentene gis muligheter til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det er to frivillige innleveringsoppgaver i løpet av kurset.

I tillegg gjennomføres det intensivundervisning på 2 samlinger, hver på 2 dager. (Til sammen 28 timer). Det gjennomføres en felles samling for modulen i Marine og Reassuranse og en felles samling for modulen i Energy og modulen om rammebetingelser for forsikringsmeglervirksomheten.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kursopplegget forutsetter at studentene før oppstart har nødvendig kunnskap om Marine & Energy forsikring og om Reassuranse, Likevel vil disse forsikringstypene i en viss grad bli gjennomgått på kurset i den grad det er nødvendig for å belyse meglers rolle.

 

Kurset sperrer mot: FAK 2803 Maritime Law and Insurance.

Kvalifikasjoner
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen som løses individuelt eller i gruppe med inntil tre deltakere.
Eksamenskode: 
FAK 26381
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
148 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserommet. Webinar / podcast / andre onlineressurser/ selvstudier / diskusjon / veiledning / oppgaveløsning.
Eksamen
24 Time(r)
72 timers hjemmeeksamen, med stipulert arbeidsinnsats, 24 timer.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.