FAK 2631 Offentlig tjenestepensjon

FAK 2631 Offentlig tjenestepensjon

Kurskode: 
FAK 2631
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset er primært beregnet for ansatte i pensjonsinnretninger som forvalter offentlige tjenestepensjonsordninger. Kurset vil også være interessant for andre som jobber med pensjonsrelaterte spørsmål i offentlig sektor, for eksempel tillitsvalgte, rådgivere innen pensjonsområdet og personalansvarlige innen offentlig virksomhet.

Læringsmål: 

Etter endt kurs skal studentene kunne redegjøre for

  • sentrale lover og regler, kriteriene for medlemskap og de ulike ytelsene i folketrygden,
  • for medlemskap i offentlige pensjonsordinger og de ulike ytelsene i disse ordningene og
  • de enkelte økonomiske størrelser knyttet til offentlige tjenestepensjoner.
Ferdighetsmål: 

Kunne fastslå rettigheter og plikter for kunder og medlemmer av ordningene, og kunne beregne størrelsen på de enkelte ytelsene ut fra gitte forutsetninger.

Holdningsmål: 

Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Kursets innhold: 

Offentlig tjenestepensjon i et større perspektiv
Rettslig grunnlag og historikk

Markedsbeskrivelse

Sentralt rammeregelverk for livsforsikring, kollektiv pensjonsforsikring og pensjonskasser
Lov om statens pensjonskasse
Forsikringsvirksomhetsloven
Folketrygdloven
Lov om samordning
Hovedtariffavtalen i staten
Hovedtariffavtalen – Sektor KS

Folketrygden
Utvikling av folketrygden – gammel og ny ordning
Ytelser - vilkår og beregning
Pensjonsreformens beveggrunner og levealdersjustering

Offentlig pensjon – medlemskap og ytelser
Kriterier for medlemskap
Overføringsavtalen
Ytelser
Uførepensjon
Alderspensjon
AFP
Ektefelle-/samboerpensjon
Barnepensjon
Særaldersgrenser
Skatteregelverket

Økonomi
Livsforsikringsteknikk
Likviditet og regnskap – kostnadsberegninger
Premiefastsettelse og pensjonskostnad, premieavvik
Forvaltning av pensjonsmidler
Regnskapsføring i henhold til ulike regnskapsstandarder

Læreprosess og tidsbruk: 

Deltid
Kurset gjennomføres som Nettstudie med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 4 dager). Deltakelse på samling er obligatorisk.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Kurset legges opp slik at det skal gi en god grunnkompetanse i bredden av området offentlig pensjon. Det er derfor ikke påkrevd med noen forkunnskaper innen området ut over kjennskap til hovedskillene innen tjenestepensjonsordningene.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26311
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
  • Enkel kalkulator
  • Hefte: Lov- og dokumentsamling til kurs i offentlige tjenestepensjoner, utgitt av BI
Individuell Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Enkel kalkulator
  • Hefte: Lov- og dokumentsamling til kurs i offentlige tjenestepensjoner, utgitt av BI
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode:FAK 26311
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Forberedelse til undervisning10Time(r)Forberedelse til forelesninger
Undervisning28Time(r)Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Selvstudium102Time(r)Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
Innlevering(er)26Time(r)Løse innsendingsoppgaver (2)
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesninger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:102 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:26 Time(r)
Kommentar:Løse innsendingsoppgaver (2)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.