FAK 2631 Offentlig tjenestepensjon

FAK 2631 Offentlig tjenestepensjon

Kurskode: 
FAK 2631
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte i pensjonsinnretninger som forvalter offentlige tjenestepensjonsordninger. Kurset vil også være interessant for andre som jobber med pensjonsrelaterte spørsmål i offentlig sektor, for eksempel tillitsvalgte, rådgivere innen pensjonsområdet og personalansvarlige innen offentlig virksomhet.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne redegjøre for

  • sentrale lover og regler, kriteriene for medlemskap og de ulike ytelsene i folketrygden,
  • for medlemskap i offentlige pensjonsordinger og de ulike ytelsene i disse ordningene og
  • de enkelte økonomiske størrelser knyttet til offentlige tjenestepensjoner.
Ferdighetsmål

Kunne fastslå rettigheter og plikter for kunder og medlemmer av ordningene, og kunne beregne størrelsen på de enkelte ytelsene ut fra gitte forutsetninger.

Holdningsmål

Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Kursets innhold

Offentlig tjenestepensjon i et større perspektiv
Rettslig grunnlag og historikk

Markedsbeskrivelse

Sentralt rammeregelverk for livsforsikring, kollektiv pensjonsforsikring og pensjonskasser
Lov om statens pensjonskasse
Forsikringsvirksomhetsloven
Folketrygdloven
Lov om samordning
Hovedtariffavtalen i staten
Hovedtariffavtalen – Sektor KS

Folketrygden
Utvikling av folketrygden – gammel og ny ordning
Ytelser - vilkår og beregning
Pensjonsreformens beveggrunner og levealdersjustering

Offentlig pensjon – medlemskap og ytelser
Kriterier for medlemskap
Overføringsavtalen
Ytelser
Uførepensjon
Alderspensjon
AFP
Ektefelle-/samboerpensjon
Barnepensjon
Særaldersgrenser
Skatteregelverket

Økonomi
Livsforsikringsteknikk
Likviditet og regnskap – kostnadsberegninger
Premiefastsettelse og pensjonskostnad, premieavvik
Forvaltning av pensjonsmidler
Regnskapsføring i henhold til ulike regnskapsstandarder

Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som Nettstudie med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 4 dager). Deltakelse på samling er obligatorisk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset legges opp slik at det skal gi en god grunnkompetanse i bredden av området offentlig pensjon. Det er derfor ikke påkrevd med noen forkunnskaper innen området ut over kjennskap til hovedskillene innen tjenestepensjonsordningene.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26311
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
  • Enkel kalkulator
  • Hefte: Lov- og dokumentsamling til kurs i offentlige tjenestepensjoner, utgitt av BI
Individuell Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Enkel kalkulator
  • Hefte: Lov- og dokumentsamling til kurs i offentlige tjenestepensjoner, utgitt av BI
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode:FAK 26311
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Forberedelse til undervisning10Time(r)Forberedelse til forelesninger
Undervisning28Time(r)Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Selvstudium102Time(r)Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
Innlevering(er)26Time(r)Løse innsendingsoppgaver (2)
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesninger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:102 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Oppgaver/aktiviteter på it’s learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:26 Time(r)
Kommentar:Løse innsendingsoppgaver (2)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Trosdahl; Kristian Due-Tønnessen; Ina 2016 Offentlig tjenestepensjon 1   BI Bank og Forsikring