FAK 2617 Personforsikring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

FAK 2617 Personforsikring

Kursansvarlig
Ina Due-Tønnessen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsselskap, forsikringsrådgivere og andre som arbeider med personforsikring. Kurset inngår i autorisasjonene for forsikringsmeglere, personforsikringskonsulenter og forsikringsrådgivere (person privat og bedrift).


Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset skal gi studenten kjennskap til folketrygdens regelverk og finansiering. De skal kjenne til de viktigste endringene i ”Modernisert folketrygd” og regelverket for ”gammel” og ”ny” AFP. ”Privat”-delen av kurset skal gi studentene en bred oversikt over de vanligste formene for individuelle forsikringer. De skal kjenne til de viktigste grunnlagselementene i livsforsikring. De skal vite hvorfor selskapene foretar risikovurdering av kunden og hvorfor de driver med finansiell risikostyring. De skal kunne reglene for beskatning av de ulike forsikringene, og kjenne de sentrale delene av familieretten, arveretten og forsikringsretten. De skal vite hva som regnes som svik innen livsforsikring, og kunne de sentrale reglene om yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring. For ”bedrifts”-delen skal studenten vite hvordan gruppelivsforsikring, yrkesskade og ulykkesforsikring er bygget opp, hvordan premie beregnes og hvilke vilkår som gjelder for disse forsikringene.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for folketrygdens regelverk, de viktigste endringene i ”Modernisert folketrygd” og hvordan folketrygden finansieres. De skal kunne redegjøre for de viktigste forskjellene mellom ”ny” og ”gammel” AFP.
De skal kunne vurdere kundenes behov for å sikre seg med individuelle ordninger og utføre enkle renteberegninger. De skal kunne forklare hvordan overskudd oppstår og fordeles, og hvordan overskudd til forsikringstakerne tilføres forsikringene. De skal også kunne forklare konsekvensene av risikovurderinger. De skal kunne vurdere bedriftskundenes behov for ulike forsikringsordninger hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for henholdsvis de ansatte og bedriftene. De skal kunne redegjøre for lover og regelverk som gjelder for de ulike typene forsikringer.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.


Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kursene Grunnkurs forsikring og Jus del 1 bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Brekken, Gerd Mary, red. 2011. Personforsikring : privat - bedrift. 16. utg. BI Forsikring. Revidert/ny bok forventes å foreligge i løpet av perioden

Annet:
Lover, forskrifter og utdelt materiell


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Folketrygd
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Forsikringsformer i individuell kapitalforsikring
 • Forsikringsformer i individuell renteforsikring
 • Fripoliser
 • Livsforsikringsteknikk
 • Avkastning for sparing i forsikring
 • Risikovurdering
 • Skatteregler for individuelle livs- og pensjonsforsikringer
 • Familie-, forsikrings- og arveretten
 • Misbruk og svik i livsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Helseforsikring
 • Hvitvasking

Dataverktøy
Tilgang til Internett.

Læreprosess og tidsbruk
Deltid
Undervisning med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (2+2 dager). Deltakelse på samlingene er frivillig.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
32
Forberede til forelesninger
12
Arbeid med pensumstoff
94
Oppgaver/aktiviteter på It’s learning
17
Løse innsendingsoppgaver (5)
40
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26171 Personforsikring, skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i FAK 2617 Personforsikring, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + calculator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon