ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet

ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet

Kurskode: 
ENT 3502
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pål Berthling-Hansen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I studiet står økonomiske vurderinger svært sentralt. Dette vil også innebære en evne til å verdsette ulike strategier og selskaper under ulike forutsetninger. Et grunnleggende tema er vurdering av verdi basert på kontantstrømmer, risiko og nåverdimetoden. Det er viktig at man klarer å se både sammenhengen med prosjektanalyse og forskjellene i forhold til selskapsverdsettelse. Selv om mye av basisen er lik, er det noen viktig forskjeller det er viktig å være bevisst på.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal ha kjennskap til sentrale begreper som inngår i verdivurdering av virksomheter. Det er viktig at man har kunnskap om de ulike verdivurderingsmetodene og hvordan de henger sammen. Dette innebærer forståelse for begreper som; resultat, kontantstrøm, risiko, avkastningskrav, finansiering, lønnsomhetsmetoder, strategi og marked, exitmodeller ved avhendelse, samt markeder for finansiering.

 

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne foreta en konkret verdivurdering av en virksomhet, og selv vurdere hvilke metoder som egner seg under ulike omstendigheter. Dette innebærer evnen til å anvende temaer som risiko, kapitalverdimodellen, beta, kontantstrøm, resultat, forventningsverdier, residualverdier. I tillegg skal studentene utvikle evnen til å vurdere ulike typer finansieringsformer.

Holdningsmål

De modellene som anvendes har som regel ulike typer forutsetninger. Det er viktig at studentene opparbeider seg en kritisk vurderingsevne over egen analyse der dette er relevant.

Kursets innhold
  • Renteregning
  • Kontantstrømmer
  • Risiko og avkastningskrav
  • Lønnsomhetsmetoder
  • Verdivurderingsmodeller
  • Finansieringsmodeller
  • Salg av virksomheter
  • Markedet for finansiering
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, oppgavegjennomgang og selvstudier. 

Kurset avsluttes med en prosjektoppgave hvor det skal foretas en konkret verdivurdering og forklare metodebruk og underliggende forutsetninger. Gruppearbeidet underveis i kurset vil ta for seg problemstillinger som er relevante for prosjektoppgaven.

Det kreves helt grunnleggende bruk av regneark (Excel) i forbindelse med øvelser. It's Learning vil benyttes. Forelesninger vil i tillegg til tradisjonell undervisning også bestå i stor grad av arbeid i grupper.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT 35021
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: ENT 35021
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum10Time(r)
Forberedelse til undervisning155Time(r)Forberedelser til forelesningerog eksamensinnlevering
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Oppgavegjennomgang i plenum
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:155 Time(r)
Kommentar:Forberedelser til forelesningerog eksamensinnlevering
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
McKinsey & Company Inc.; Koller, Tim; Goedhart, Marc; Wessels, David 2015 Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, + Website 6th Edition John Wiley & Sons Inc  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar cop. 2016 Finans: innføring i investering og finansiering   Fagbokforl