Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ENT 2801 Bacheloroppgave i entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ENT 2801 Bacheloroppgave i entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Målet med Bacheloroppgaven er å anvende pensum og kunnskaper ervervet i studiet på en konkret problemstilling innen entreprenørskap. Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon som er under oppstart eller i en tidlig utviklingsfase, og sikte mot å frembringe forslag til løsninger på nærmere definerte problem. Oppgaven kan også skrives som en teoretisk oppgave med sterk forankring i litteratur og forskning på fagområdet.


  Forkunnskaper
  Oppgaven bygger på studiets faglige innhold.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Troye, Sigurd Villads og Kjell Grønhaug. 1993. Utredningsmetodikk : hvordan skrive en utredning til glede for både deg selv og andre. 3. utg. Oslo : Tano

  Annet:
  Studenten har selv ansvar for å søke etter utfyllende litteratur på studiet, i tillegg til obligatorisk bok


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Ghauri, Pervez N. and Kjell Grønhaug. 2009. Research methods in business studies : a practical guide. 4th ed. Harlow : Financial Times Prentice Hall. Ny utgave ventet mars 2010
  Selnes, Fred. 1999. Markedsundersøkelser. 4. utg. Oslo : Tano Aschehoug
  Stene, Morten. 2003. Vitenskapelig forfatterskap: hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. 2. utg. Oslo : Kolle Forlag


  Emneoversikt
  Oppgaven kan skrives innenfor alle fag- og bransjeområder relatert til studiet. Følgende krav stilles til valg av oppgave:
  Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon som er under oppstart eller i en tidlig utviklingsfase. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal løses med tanke på at den inngår i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Så sant ikke oppgaven skrives som en teoretisk oppgave, skal oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen. Aktuelle tiltak skal være økonomisk fundert.


  Dataverktøy
  For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte SPSS eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

  Gjennomføring
  Forelesninger i oppgaveskriving og metode, seminar og veiledning av oppgaven er kursets undervisningsformer. Problemstilling for bacheloroppgaven er selvvalgt, men problemstilling og teorivalg skal godkjennes av kursansvarlig. Oppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at flere går sammen om å løse et felles prosjektarbeid. Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor faglig interessefelt oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Seminarene organiseres av veileder med ca 8 timer pr. 4 oppgaver. Muntlige presentasjoner inngår som en del av seminarene. I tillegg får studentene inntil 5 timer individuell veiledning pr. oppgave. Det vil paralelt med veiledning bli gitt undervisning i metode med 12 timer.


  Eksamen
  Studenter som ikke har levert prosjektbeskrivelse og deltatt på seminarene kan bli innkalt til muntlig forsvar av den ferdige oppgaven.
  Oppgaven vil bli bedømt med vekt på følgende kritérier i uprioritert rekkefølge:
  - Problemdefinisjon og problemforståelse
  - Faglig integrasjon
  - Struktur og disposisjon
  - Teorivalg og teorianvendelse
  - Metodevalg og metodeanvendelse
  - Presentasjon, tolkning og diskusjon av resultater
  - Originalitet, kreativitet og selvstendighet i forslag til tiltak
  - Bruk av kilder og referanser


  Eksamenskode(r)
  ENT 2801 Bacheloroppgave i Entreprenørskap, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ENT 28011, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon
  I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs.
  Siste undervisning studieåret 2011/2012. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2012 tom. våren 2013.