Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ENT 2800 Styring og utvikling av oppstartsbedrifter og entreprenører - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ENT 2800 Styring og utvikling av oppstartsbedrifter og entreprenører - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Elbjørg G Standal, Nils-Otto Ørjasæter

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Vår

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette avsluttende kurset tar vi for oss utvikling og ledelse av bedrifter i en oppstartsfase. Vi ser spesielt på de ledelsesmessige utfordringene som gjelder i ulike faser i oppstartsbedriftens utvikling. Det legges opp til hyppige diskusjoner og besøk av erfarne entreprenører og andre ressurspersoner. I kurset får også studenten evaluere seg som entreprenør og anledning til å diskutere om de tror de vil drive en bedrift i alle utviklingsfaser, eller vil skifte rolle underveis.

Mål
Kurset skal gi studentene
- Kunnskap om styringsprosessene og ledelsesutfordringene i oppstartsbedrifter
- Kunnskap om styrets rolle og arbeidsform
- Kunnskap om hva som hindrer eller fremmer oppskalering og supervekst
- Forstå hvordan og hvorfor bedrift og entreprenør ofte skiller lag
- En oppsummering og syntese av entreprenørskap som en ledelsesaktivitet gjennom å syntetisere erfaringer og innsikter fra de tre årene
- Gi studentene et godt grunnlag for å skrive gode bachelor-oppgaver.

Forkunnskaper
Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2009. Styremedlem og aksjonær. 2. utg. Fagbokforlaget. Aksjonæravtaler (5 sider) og Del III: Styremedlemmer (36 sider)
Levorsen, Stein O. 2009. Styrearbeid i praksis : innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 6. utg. Oslo : Universitetsforlaget. 92
Wickham, Philip A. 2010. Strategic entrepreneurship. 5th ed. Harlow : FT/Prentice Hall. Part 1, chapter 1-1.6; Part 2, chapter 9; Part 3, chapter 15; Part 5, chapter 25, 27. Total 75 p. Ny utgave ventes i desember 2010, men kan bli forsinket.
Zimmerer, Thomas W. and Norman M. Scarborough. 2010. Essentials of entrepreneurship and small business management. 6th ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall


Artikler:
Akrich, M., M. Callon and B. Latour. 2002. The key to success in innovation. International Journal of Innovation Management. 6 (2). Part II: The art of chosing good spokespersons”
Akrich, M., M. Callon and B. Latour. 2002. The key to success in innovation. International Journal of Innovation Management. 6 (2). Part I: The art of interessement
Ørjasæter, Nils-Otto. 2005. Intraprenørskapsprosjekter – organisering og finansiering. Magma. 8 (nr. 4). s 60-72


Annet:
AA: Utvalgte artikler


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Entreprenørens motivasjon og visjon
 • Bedriftens forretningsidé, forretningsmodell og strategi
 • Løfting av bedriften og styrking av forretningsidéen
 • Ledelse av usikkerhet og risiko
 • Entreprenøren som bedriftsleder
 • Rekruttering og ansettelse
 • Etablering av styret, styresammensetting
 • Styrearbeid
 • Ledelse og oppfølging av medarbeidere
 • Kompetanseutvikling
 • Eierskap, finansiering og innflytelse
 • Risikokapital

Dataverktøy


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og bedriftsstudier. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med entreprenører, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner.


Eksamen
Karakter i kurset baseres på prosjektoppgaven.

Eksamenskode(r)
ENT 2800 - Prosjektoppgave. Teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 28001, 9 ECTS.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist for siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon