EMS 3630 Verdiskapende rådgivning

EMS 3630 Verdiskapende rådgivning

Kurskode: 
EMS 3630
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Kursnavn på engelsk: 
Value-creating Advisor
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har fokus på konkurransedrivere til profesjonelle tjenesteleverandører, hva kreves for å skape økonomiske resultater, både for kunden og sin egen virksomhet. Kursets målsetning er at det skal være praktisk anvendbart, og derved kreves det en aktiv deltakelse fra studenten. Kurset bygger på tidligere fag og skal gi studenten økt forretningsforståelse. Tjenestens verdi, personens rolle og evne til å kommunisere vil være tre sentrale tema.    

Kunnskapsmål

Kunnskapsmålene fokuserer på utvikling av rådgivers evne til å kommunisere direkte eller indirekte med kunden, verbalt, skriftlig og digitalt. Videre hvordan man kan avdekke kundens behov, utvikle og konkretisere tjenester som skaper verdier for begge parter

Sentrale kunnskapsmål:  

 • Hva er verdiskapende tjenester
 • Utvikling av nye verdiskapende tjenester
 • Kommunikasjonsstrategier for ulike forretningskonversasjoner
 • Uformelle og formelle forhandlinger
 • Formidling, omsetning og salg av eiendom
 • Relasjonelle ferdigheter gjennom forretningskonversasjoner
 • Bærekraftige forretninger og etiske valg
 • Hva er strategiske digitale verktøy for rådgivere
Ferdighetsmål

De sentrale ferdighetsmål:  

 • Som rådgiver løse større og mindre problemer for kunder
 • Utarbeide konkurransedyktige forretningsprosesser
 • Gjennomføre kritiske forretningskonversasjoner
 • Verdivurdere eksisterende tjenester og utvikle nye
 • Gjennomføre uformelle og formelle forhandlinger
 • Utarbeide en kontrakt mellom kjøper og leverandør
 • Utnytte digitale forretningssystemer
Generell kompetanse
 • Den profesjonelle rådgivers rolle som problemløser
 • Verdiskapingens betydning for det økonomiske resultatet
 • Rådgivningsprosessens kjente og ukjente faktorer
 • Digitale verktøy og effektivitet i forretningsprosessene
 • Relasjonens betydning for kolleger og kunder
 • Utvikling av nye tjenester  
Kursets innhold
 • Verdiskaping gjennom profesjonelle tjenester
 • Forretningskonversasjonens strategiske betydning
 • Digitale forretningssystemer som støtter rådgiveren
 • Forretningsprosesser som har betydning for virksomhetens resultat
 • Markedsmuligheter og endringer
 • Rådgiverens vei til kontrakter
 • Relasjoner og nettverk
 • Selvledelse og egenutvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester. Undervisningsformen vil være en blanding av kortere forelesninger, både digitalt og analogt. Læringsformen skal bidra til å utvikle studentens evne til problemløsning for kunder innen eiendom. Læringsaktiviteter vil være både praktiske og teoretiske. De praktiske vil være å vurdere reelle utfordringer innen eiendom. Aktivitetene vil foregå både individuelt og i mindre kollokviegrupper. Forelesningsmetode og læringsaktiviteter krever en aktiv deltagelse fra studenten. Deler av pensum tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Det vil bli en innføring i digitale verktøy som støtter ulike forretningsprosesser gjennom forelesning og caseoppgaver.

     

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Eksamenskode: 
EMS 36301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Online undervisning
12 Time(r)
Timene fordeles på webinar, podcast og videoforelesning
Forberedelse til undervisning
43 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Arbeid med eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.