Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 3524 Eiendomsjus II

EMS 3524 Eiendomsjus II

Kurskode: 
EMS 3524
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Law II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om rettslige reguleringer i forbindelse med utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet

Kunnskapsmål

Målet med kurset Eiendomsjus II er at studentene skal få kunnskap om rettsregler som regulerer adgangen til erverv av fast eiendom og rettsregler som setter skranker for hvordan fast eiendom kan nyttes, samt rettsregler om grensen mellom faste eiendommer. Studentene skal ha forståelse for rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring, rettsspørsmål i forbindelse med hevd, servitutter og fast eiendoms grenser. Studentene skal ha grundig kjennskap til regler innen familie-, arve- og skifterett, samt kjennskap til odels- og åsetesrett, særlig med henblikk på reglenes betydning ved omsetning av fast eiendom.

Studentene skal ha kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

Ferdighetsmål

Målet med kurset Eiendomsjus II er at studentene skal kunne ivareta oppgaver i et eiendomsmeglingsforetak knyttet til spørsmål om eierrådighet og samfunnsstyring, hevd, servitutter og fast eiendoms grenser, erverv av fast eiendom og rettsregler som setter skranker for hvordan fast eiendom kan nyttes. Studentene skal videre kunne forholde seg til familie-, arve- og skifterettslige spørsmål samt spørsmål vedrørende odels- og åsetesrett.

Generell kompetanse

For å kunne utføre sine oppgaver på en måte som ivaretar de interesser som er involvert i en eiendomstransaksjon, må en eiendomsmegler ha solide faglige kunnskaper innenfor de juridiske fagområder som behandles i kurset, herunder evne til etisk refleksjon.

Kursets innhold

1. Rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring

 • Konsesjonslovgivningen
 • Eiers rådighet over fast eiendom.

2. Andre tingsrettslige emner

 • Rettsreglene om hevd av fast eiendom
 • Rettsreglene om begrensede rettigheter i fast eiendom (servitutter, tomtefeste)
 • Rettsreglene om fast eiendoms grenser
 • Naborett
 • Løysingsrett

3. Familie-, arve- og skifterett

 • Økonomiske virkninger av ekteskap, herunder avtaleinngåelse på vegne av ektefellen.
 • Rettsreglene om opphør av ekteskap og virkningene av dette.
 • Rettsreglene om ulike gruppers arverett (slekt/ektefeller), herunder pliktdelsreglene.
 • Rettsreglene om opprettelse av testament.
 • Rettsreglene om skifte.
 • Ugift samliv.

4. Odels- og åsetesrett

 • Rettsreglene om adgangen til å overta odelsjord og om fremgangsmåten ved slik overtakelse
 • Odelsretten
 • Åsetesretten
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Undervisningen skjer ved forelesninger og oppgavegjennomgang samt ulike digitale læringsaktiviteter. Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding. 

Lovdata pro benyttes som del av undervisningen og på eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dataverktøy definert under punktet "undervisnings- og læringsaktiviteter".

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

EMS 3416 Jus og eiendomsmegling, JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: T. Falkanger og P. H. Fjeldheim. «Forskriftssamling for Eiendomsmeglere». Cappelen Damm akademisk.
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS35241
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Webinar
9 Time(r)
Like webinarer/oppgaveseminarer på tvers av 4 campus slik at studentene kan velge ett eller flere av 4 tidspunkt.
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Test med automatisk tilbakemelding
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.