EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I


Kursansvarlig
Thorunn Falkanger

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Målet med kurset Jus for eiendomsmeglere I er at studentene skal få forståelse for rettsregler som fastsetter rammebetingelsene for utøvere av eiendomsmegleryrket. Studentene skal ha kjennskap til kontraktsretten og forståelse for rettsregler som regulerer rettsforholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom når kontrakter inngås gjennom eiendomsmegler, herunder rettsregler som kommer til anvendelse ved kontraktsbrudd.

Studentene skal ha nødvendig kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

Ferdighetsmål
Målet med kurset Jus for eiendomsmeglere I er at studentene innenfor rammebetingelsene for utøvere av eiendomsmegleryrket skal kunne ivareta oppgaver i et eiendomsmeglingsforetak knyttet til kontraktsinngåelse mellom selger og kjøper av fast eiendom, samt kjennskap til regelverket om eiendomsmegling.

Holdningsmål
For å kunne utføre sine oppgaver på en måte som ivaretar de interesser som er involvert i en eiendomstransaksjon, må en eiendomsmegler ha tilstrekkelig etisk refleksjon og holdning samt solide faglige kunnskaper innenfor de juridiske fagområder som behandles i kurset.

Forkunnskaper
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling eller JUR 3420 Forretningsjus eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergsåker, Trygve. 2009. Eiendomshandel gjennom megler : avtaleinngåelse og avtalebrudd. 3. utg. Gyldendal akademisk
Bergsåker, Trygve. 2013. Kjøp av fast eiendom : med kommentarer til avhendingsloven. 5. utg. T. Bergsåker : I samarbeid med Norges eiendomsmeglerforbund
Bråthen, Tore. 2013. Eiendomsmeglingsloven : lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling : kommentarutgave. 4. utg. Universitetsforlaget
Langfeldt, Bråthen, Viken, Minde. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Gyldendal forlag
Norges lover. Siste utg. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke
Rosén, Karl og Dag Henden Torsteinsen. 2008. Eiendomsmegling : rettslige spørsmål. 2. utg. Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
1. Eiendomsmeglerrett del 1
Rettsregler om utøvelse av eiendomsmegleryrket, herunder eiendomsmeglingsloven, forskrift om eiendomsmegling, regler om markedsføring og etiske regler.
Obligatorisk litteratur:
Dag Torstensen og Karl Rosén: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål, Gyldendal Akademisk, 2. utg., Oslo 2008 unntatt kap. 5.5, 6 og 7.
Tore Bråthen: Eiendomsmeglingsloven, Universitetsforlaget, Oslo 2013, s. 17-62, 223-257

2. Alminnelig formuerett
Grunnleggende prinsipper om kontraktsinngåelse og rettskildesituasjonen i kontraktsretten. Rettslige problemstillinger forbundet med avtaleinngåelse gjennom eiendomsmegler, herunder bl.a. fullmakter og budgivning. Relevante regler i avhendingslova.
Obligatorisk litteratur:
Bergsåker, Trygve. 2009. Eiendomshandel gjennom megler: Avtaleinngåelse og avtalebrudd. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Bergsåker, Trygve. 2013. Kjøp av fast eiendom: Med kommentarer til avhendingsloven. 5.utg. Oslo: T.Bergsåker.
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Oslo: Focus Forlag og Universitetsforlaget. Siste utg. Kap 5.

Dataverktøy
Det er ingen krav om bruk av dataverktøy i kurset

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 40 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum. Fordeling av de ulike emnervil fremgå av en forelesningsplan.

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollkviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
34
Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
6
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
50
Arbeid med oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  EMS 35211 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særutgaver av lover og forskrifter, lovutkast (bare lovteksten). Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon