Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 3521 Eiendomsjus I

EMS 3521 Eiendomsjus I

Kurskode: 
EMS 3521
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Law I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet.

Kunnskapsmål

Målet med kurset Eiendomsjus I er at studentene skal få forståelse for rettsregler som fastsetter rammebetingelsene for utøvere av eiendomsmegleryrket. Studentene skal ha kjennskap til kontraktsretten og forståelse for rettsregler som regulerer rettsforholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom når kontrakter inngås gjennom eiendomsmegler, herunder rettsregler som kommer til anvendelse ved kontraktsbrudd.

Studentene skal ha nødvendig kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

Ferdighetsmål

Målet med kurset Eiendomsjus I er at studentene innenfor rammebetingelsene for utøvere av eiendomsmegleryrket skal kunne ivareta oppgaver i et eiendomsmeglingsforetak knyttet til kontraktsinngåelse mellom selger og kjøper av fast eiendom, samt forståelse av regelverket om eiendomsmegling.

Generell kompetanse

For å kunne utføre sine oppgaver på en måte som ivaretar de interesser som er involvert i en eiendomstransaksjon, må en eiendomsmegler ha tilstrekkelig etisk refleksjon og holdning samt solide faglige kunnskaper innenfor de juridiske fagområder som behandles i kurset.

Kursets innhold

1. Eiendomsmeglerrett del 1
Rettsregler om utøvelse av eiendomsmegleryrket, herunder eiendomsmeglingsloven, forskrift om eiendomsmegling, regler om markedsføring og etiske regler.

2. Alminnelig formuerett
Grunnleggende prinsipper om kontraktsinngåelse og rettskildesituasjonen i kontraktsretten. Rettslige problemstillinger forbundet med avtaleinngåelse gjennom eiendomsmegler, herunder bl.a. fullmakter og budgivning. Relevante regler i avhendingslova. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av reglene om boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum.  Fordeling på de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. Undervisningen skjer ved forelesninger og oppgavegjennomgang samt ulike digitale læringsaktiviteter. 

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).  

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding. 

Lovdata pro benyttes som del av undervisningen og på eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dataverktøy definert under punktet "undervisnings- og læringsaktiviteter".

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

EMS 3416 Jus og eiendomsmegling eller JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett / JUR 3631 Markedsrett og etikk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
  • Bok: T. Falkanger og P. H. Fjeldheim. «Forskriftssamling for Eiendomsmeglere». Cappelen Damm akademisk.
  • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
  • Lover og forskrifter
  • Særtrykk av lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS35211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
31 Time(r)
Webinar
9 Time(r)
Like webinarer/oppgaveseminarer på tvers av 4 campus slik at studentene kan velge ett eller flere av 4 tidspunkt.
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.