Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 2360 Metode og dataanalyse - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 2360 Metode og dataanalyse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Ragnhild Silkoset

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Dette kurset har som mål å lære studentene ulike teknikker og metoder innenfor dataanalyse. Det legges vekt på å formulere undersøkelsesopplegg i tilknytning til beslutningsproblemer i bedrifter og organisasjoner. Studentene skal kunne gjennomføre enkle analyser selv, og anvendelse av statistikk står i denne forbindelsen sentralt.

  Forkunnskaper
  Grunnkurs i statistikk for Grunnfag i bedriftsøkonomi eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : Beslutningsstøtte for bedrifter med bruk av SAS JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Easterby-Smith, Mark, Richard Thorpe and Paul R. Jackson. 2008. Management research. 3rd ed. Los Angeles : Sage
  Ringdal, Kristen. 2007. Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 2. utg. Bergen : Fagbokforlaget
  Silkoset, Ragnhild og Geir Gripsrud. 2010. Metode og dataanalyse : Oppgavesamling. 2. utg.. Kristiansand : Høyskoleforlaget
  Silkoset, Ragnhild. 2010. Enkel brukermanual til SAS JMP8. Kristiansand : Høyskoleforlaget


  Emneoversikt
  Del 1 Utforming av undersøkelsen
  1. Metode og vitenskapsteori
  2. Forskningsprosess og problemformulering
  3. Undersøkelsesdesign

  Del 2 Innsamling av data
  4. Sekundærdata
  5. Primærdata: kvalitative metoder
  6. Primærdata: spørreskjemaundersøkelser
  7. Primærdata: observasjon
  8. Utvalgsstørrelser og typer

  Del 3 Analyseteknikker
  9. Enkle analyseteknikker
  10. Hypotesetesting
  11. Regresjonsanalyser
  12. Faktoranalyse
  Del 4 Rapportering
  13. Bruk av metode og dataanalyse i prosjekter

  Dataverktøy
  Kurset krever bruk av dataverktøy. Anbefalt programvare er programpakken SPSS.

  Gjennomføring
  Kurset foreleses med totalt 45 kurstimer, hvorav 36 kurstimer er forelesning, 3 kurstimer er avsatt til oppgaveløsing, og 6 kurstimer er praktisk SPSS opplæring. I tillegg må studentene regne med å bruke en god del tid på øvelser og oppgaver.


  Eksamen
  Kurset evalueres gjennom en 4 timers skriftlig eksamen på slutten av semesteret. Den skriftlige eksamenen gis vanlig bokstavkarakter.

  Eksamenskode(r)
  EMS 23603 – Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset EMS 2360 Metode og dataanalyse, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler

  Kontinuasjon
  I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs.
  Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høst 2011 tom. våren 2013.


  Tilleggsinformasjon