Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 2311 Bacheloroppgave i eiendomsmegling - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 2311 Bacheloroppgave i eiendomsmegling - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Stine Winger Minde

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet Bachelor i eiendomsmegling. Oppgaven skal skrives i grupper på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få fritak for å gjøre et individuelt arbeid. Studenter som mener de har saklig grunn for å få fritak, må sende skriftlig søknad til kursansvarlig hvor dette begrunnes.

Mål
Arbeidet med bacheloroppgaven skal gi studentene trening i å planlegge og gjennomføre et selvstendig utredningsoppdrag innen et bestemt tidsrom. Resultatet skal leveres i form av en skriftlig oppgave som skal oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold. Hensikten er å utvikle studentenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktige kvaliteter ved alt utredningsarbeid.

Forkunnskaper
Studentene må ha inngående kunnskaper innen spesialiseringsområdet. De må i tillegg ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder og juridisk metode.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bertnes, Pål A. og Halvor Kongshavn. 2005. Praktisk rettskildelære : juridisk informasjonssøking. 3. utg. Gyldendal akademisk

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Studentene er selv ansvarlig for å finne et emne eller problemområde som er egnet for deres bacheloroppgave. Valgt emne skal imidlertid godkjennes av kursansvarlig.

Dataverktøy
Det vil også kunne gis opplæring i anvendelse av statistikkprogrammer (SPSS, el.l.software) og kildesøk på bibliotek.

Gjennomføring
Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema og gruppe oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder.
Kurset gjennomføres over ett semester. Hver gruppe har krav på inntil 5 kurstimer personlig veiledning per oppgave. Studentene har selv ansvar for å kontakte veileder angående personlig veiledning. I tillegg til veiledningstimer kan den enkelte veileder organisere opptil 8 timers seminarundervisning. Slik seminarundervisning kan foregå ved at veileder samler flere grupper til diskusjon og undervisning i forhold til felles temaer. Seminarundervisning gis kun dersom veileder finner det hensiktsmessig.


Eksamen
Den ferdige oppgaven evalueres av en intern og en ekstern sensor. Studentene kan innkalles til muntlig høring for å forsvare oppgaven.

Eksamenskode(r)
EMS 23111 - Bacheloroppgave, eksamen teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset EMS 2311, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs.
Dette kurset ble undervist for siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.


Tilleggsinformasjon