EMS 2225 Eiendomsmegling I - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 2225 Eiendomsmegling I - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Paul H Fjeldheim

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
12

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I henhold til ny lov om eiendomsmegling, gjeldende fra 01. januar 2008, innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer som utøver meglingen i eiendomsmeglinsforetakene. I tilknytning til kompetansekravet er det gitt overgangsregler som innebærer at personer uten den formelle kompetansen loven krever, kan søke om å bli godkjent som ”megler i eiendomsmeglingsvirksomhet”

Kurset EMS 2225 Eiendomsmegling I, er ett av fire kurs i en kompetansepakke som Finanstilsynet har godkjent jmf. Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 5, pkt. b.

BI vil arrangere alle overgangseksamener hvert halvår til og med 31.12.2012.

Mål
Målet med kurset Eiendomsmegling I er å gi studentene kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket, herunder krav til eiendomsmeglerens faglige og personlige atferd. Studentene skal lære å løse konkrete oppgaver i tilknytning til eiendomshandler, inkludert markedsføring, salg, utforming av avtaledokumenter og ulike kontrakter.

Etter fullført studium skal studenten kunne gjennomføre alle typer eiendomstransaksjoner, med unntak av jord- og skogbrukseiendommer, næringseiendommer og salg av nyprosjekter som det undervises i faget Eiendomsmegling II. Studenten skal kunne gjennomføre transaksjonen og klargjøre denne for oppgjør. Studenten skal kunne anvende rettsreglene for de aktuelle transaksjonstyper i praksis. Studenten skal kunne håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon. Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Jus for eiendomsmeglere og Oppgjør av eiendomshandler.

Forkunnskaper
Bedriftsøkonomstudiet eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore og Margrethe R. Solli, red. 2008. Lærebok i praktisk eiendomsmegling, Del 1. 3.utg. (revidert). Oslo: Norges eiendomsmeglerforbund
Edvardsen, Knut Ivar og Trond Ramstad ; redaksjon: Trond Haug ; tegning: Jonny Saltnes, Per Erlend Grindalen og Knut Helle. 2006. Trehus. Norges byggforskningsinstitutt. Dokumentet er del av serien Håndbok / Norges byggforskningsinstitutt ; 53


Artikkelsamling:
Arne Lie Christensen. 2004. Byggeskikk og boligforhold i Norge fra 1850 til i dag : artikkelsamling EMS 2225. Oslo: Handelshøyskolen BI

Annet:
Fortidsminneforeningen, Norsk kulturråd. 1992. Gode råd om hus og stil. Fortidsvern ; 14 nr 2. Oslo: Fortidsminneforeningen.
Norges Eiendomsmeglerforbunds Håndbok.
Relevante lovtekster (Norges Lover, særtrykk m.v.)Anbefalt litteratur
Bøker:
Næssvik, Bodil. 2002. Tvangssalg gjennom eiendomsmegler. Oslo: Norges eiendomsmeglerforbund

Emneoversikt
Generell innføring
  • Historikk, hvordan har profesjonen oppstått og hvordan har den utviklet seg
  • Innføring i eiendomsmeglerens rolle og arbeidsoppgaver. Klargjør hvilket ansvarsforhold eiendomsmegleren står i overfor sine kunder. Klargjøring av mellommannsbegrepet.
  • Innføring i begrepet god meglerskikk. Hva bidrar til å danne begrepet god meglerskikk. Bevisstgjøre studentene at begrepet god megleskikk og etikk i praksis er sentralt under utøvelsen av eiendomsmegleryrket. Etikk vil gå igjen som en rød tråd i hele undervisningen, og foreleserne vil gjennom eksempler vise hvilke etiske dilemmaer en eiendomsmegler kan stå overfor i hverdagen.
  • Rammebetingelser for utøvelse av eiendomsmegleryrket. Forholdet til offentlige myndigheter såsom Finanstilsynet, Konkurransetilsynet, forbrukermyndigheter og skattemyndigheter.
  • Gjennomføring av forskjellige typer oppdrag fra oppdraget skaffes til oppgjøret er gjennomført
Delemner:
- Hvem kan utføre hvilke oppgaver i en eiendomshandel?
- Hvordan skaffe oppdrag

- Tilbudsutforming
- Gjennomføring av en befaring
- Innhenting av nødvendige opplysninger
- Oppdragsavtalen
- Markedsføring og markedsaktiviteter
- Arealmåling

- Utforming av salgsoppgave
- Utforming av annonse
- Utforming av andre salgsdokumenter
- Gjennomføring av en visning

- Budgivning
- Gjennomføring av ulike typer eiendomsomsetninger

- Seksjonering
- Fullmakter
- Tvangssalg ved bruk av medhjelper
- Taksering
- Bygningslære / -historikk
- Planlegging og utbygging
- Byggesak
- Eiendomsfinansiering


Dataverktøy
Rettsdata.no

Gjennomføring
Kun kontinuasjonseksamen.


Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
EMS 22251 - Skriftlig eksamen, eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset EMS 2225 Eiendomsmegling, 12 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særutgaver av lover, lovutkast (bare lovteksten) og forskrifter. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Norges Eiendomsmeglerforbundets håndbok.
Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen, http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen vil bli satt opp hvert semster til og med høsten 2012 (se nedenfor).

Tilleggsinformasjon
I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs. Siste kontinuasjon er normalt våren 2012 for eksamener som fases ut av bachelorstudienes 2. år.

Ref. Lov om eiendomsmegling, som trådte i kraft 1. januar 2008 og forskrift om overgangsregler til lov om eiendomsmegling 29. juni 2007 nr. 73, § 5.
I og med at dette kurset inngår som ett av fire kurs for studenter i Overgangsordning for eiendomsmeglere, er det satt en felles frist for kontinuasjon som gjelder begge studentgrupper. Siste kontinuasjonseksamen i kursene nedenfor er høsten 2012.


Overgangskursene er:
  • EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I (i eksisterende form)
  • EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II (i eksisterende form)
  • EMS 2225 Eiendomsmegling I (i eksisterende form)
  • EMS 2802 Oppgjørsforståelse (i eksisterende form) - kun for overgangsmeglerne.