ELE 3918 Kritisk analyse og effektiv skriving

ELE 3918 Kritisk analyse og effektiv skriving

Kurskode: 
ELE 3918
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Sogner
Espen Ekberg
Kursnavn på engelsk: 
Critical Analysis and Efficient Writing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Svært mange stillinger i næringslivet dreier seg om å gjøre analyser og utredninger, fortolke tekster og kritisk lese budsjetter og regnskaper, for dernest å formidle analysene internt i egen organisasjon eller eksternt overfor kunder. Dette bachelorkurset kurset skal oppøve studentens ferdigheter i nettopp disse aktivitetene. Kursets ambisjon er å styrke studentens generelle evner til informasjonsinnhenting, fortolkning og effektiv skriftlig formidling. Kurset er også egnet for å forberede studentene til å skrive bacheloroppgave. 

Som et ledd i å bygge de ferdighetene som trengs for å hente inn, fortolke og formidle informasjon på en seriøs og effektiv måte, gir kurset en særlig innføring i kvalitativ samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, herunder ulike metoder for å samle inn, analysere og framstille kvalitative data. «Forskning» i denne sammenhengen må forstås som en systematisk framgangsmåte for å tilegne seg ny kunnskap og kritisk vurdere sannhetsverdien i denne kunnskapen. Kursets primære formål er ikke å oppøve studentene til å bli forskere, men til å utvikle deres generelle evner til å tilegne seg og formidle kunnskap.

Vi vil trekke på lærekrefter med ulike tilnærminger til forretningsrelevante metoder, inkludert tekstanalyse og kildekritikk, deltagende observasjon og intervjuer. Samtidig gis det opplæring i å kritisk vurdere økonomisk relevant tallmateriale, regnskap og annen kvantitativ informasjon, med særlig vekt på viktigheten av å kunne fortolke slike data. Kurset belyser også forholdet mellom kvantitative og kvalitative metoder mer generelt, og tar sikte på å gi studentene en innføring i metodetriangulering. Kurset legger særlig vekt på å gjøre studenten i stand til kritisk å vurdere hvilke metoder og hvilke data som er egnet til å analysere ulike typer av problemstillinger. 

Kurset vil dernest gi studentene kjennskap til effektive strategier for å skrive og revidere ulike typer tekster samt øvelse i å utforme slike tekster gjennom førskriving, skriving og etterarbeid. Økt bevissthet om betydningen av å kunne skrive godt er et helt sentralt mål. Studentene skal ikke bare forstå hvordan kunnskap og sannhet skapes, de skal også kunne formidle det.

Kurset har mappe som evalueringsform. Mappen settes sammen av tre skriftlige arbeider som leveres samlet mot slutten av semesteret. Evalueringen av tekstene baserer seg både på faglig innhold og hvordan oppgaven er skrevet og strukturert. Pedagogisk er kurset prosessorientert.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg:

 • Grunnleggende innsikt i allmenne vitenskapelige prinsipper for undersøkelser.
 • Grunnleggende innsikt i ulike former for kvalitativ- og kritisk fortolkende metode, herunder tekstanalyse og kildekritikk, deltagende observasjon og intervjuer.
 • Kunnskap om metodetriangulering.
 • Kjennskap til ulike rammeverk/modeller for strukturering av tekster.
 • Kjennskap til effektive strategier for å planlegge, skrive og revidere ulike typer tekster 
 • Kjennskap til kriterier for vurdering av tekster (mht. struktur, logikk, lesbarhet, begrepsbruk osv.)
Ferdighetsmål

Etter avsluttet kurs skal studentene:

 • Med utgangspunkt i et større problemkompleks, kunne utforme konkrete problemstillinger som lar seg besvare gjennom tilgjengelige data og metoder.
 • Kunne vurdere egnetheten av ulike metoder for å besvare ulike typer av problemstillinger.
 • Kunne kritisk vurdere økonomisk tallmateriale, regnskap og annen kvantitativ informasjon. 
 • Kunne gjennomføre en enkel, undersøkende analyse og formidle funnene på en effektiv måte.
 • Oppøve ferdigheter i å utforme ulike typer tekster gjennom førskriving, skriving og etterarbeid.
 • Kunne strukturere tekster for å sikre en effektiv «flyt» mellom ulike deler av teksten
 • Kunne ta imot og gi tilbakemeldinger på tekst, og revidere og forbedre tekstutkast basert på disse tilbakemeldingene.
Generell kompetanse
 • Kunne reflektere balansert og kritisk om hvordan pålitelig og sann kunnskap produseres.  
 • Økt bevissthet om betydningen av å kunne skrive godt.
 • Økt motivasjon til å utvikle egne ferdigheter og kunnskap om skriving
Kursets innhold

Kurset vil ha en todelt orientering, dels rettet mot kritisk analyse og dels rettet mot skriving.

Delen om kritisk analyse vil ta for seg de vanligste metodene for kvalitativ informasjonsinnhenting: tekstanalyse og kildekritikk, deltagende observasjon og intervjuer. Den vil også ta for seg kritiske analyser av økonomisk tallmateriale og prinsippene for metodetriangulering.

Delen om skriving vil ta for seg hvordan tekster kan strukturers, den vil gå inn på effektive strategier for å planlegge, skrive og revidere ulike typer tekster og vektlegge sentrale kriterier for vurdering av tekster.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av forelesninger, videoforelesninger, klassediskusjon, gruppearbeid, skriveøvelser, skriftlige innleveringer og medstudentevalueringer. 

I løpet av kurset skal studentene levere inn tre skriftlige arbeider. Arbeidene vil bli lest, vurdert og kommentert av faglærer og/eller av medelever. Tema for tekstene blir oppgitt underveis i semesteret. Tekstutkastene og medstudentevalueringene leveres i ItsLearning.  De innleverte tekstene revideres etter tilbakemelding og leveres inn samlet som en mappe i slutten av semesteret.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Mappe bestående av tre separate arbeider
Eksamenskode: 
ELE 39181
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Lese pensum og diskutere pensum i grupper. Forberede eventuelle presentasjoner.
Innlevering(er)
78 Time(r)
Gjennomføre undersøkelser og skrive individuelle innleveringsoppgaver
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
16 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.