ELE 3901 Forbrukerinnsikt

ELE 3901 Forbrukerinnsikt

Kurskode: 
ELE 3901
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten William Knudsen
Knut Kolnar
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Insight
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset skal studentene opparbeide seg et bredt sett praktiske ferdigheter som gjør dem i stand til å skaffe seg innsikt i vår tids forbrukere. Disse ferdighetene skal gjøre studentene i stand til å kartlegge og forstå de behov, begjær, motiver, holdninger og mentaliteter som er gjeldende og aktuelle for forbrukerne på et gitt tidspunkt.

I forbrukersamfunnet, sett som ett vekst og innovasjonsdrevet samfunn, er trender og sosiale dynamikker, ofte koblet til nye produkter og tjenester og de muligheter de gir, i uopphørlig bevegelse. Det impliserer at vår tids forbrukere ikke er en ensartet størrelse, med et bestemt sett motivasjonsmønstre det dreier seg om å få en bestemt innsikt i. De relevante innsikter er også kontinuerlig i bevegelse og utsatt for endring.

Kurset er samtidsaktuelt og fremtidsrettet. Det gjelder å forstå disse endringenes karakter og innhold og hvordan de påvirker forbrukerne, slik at studentene alltid er på høyde med og i forkant av utviklingen. Kurset skal gi studentene de ferdigheter som trengs for å håndtere et forbrukerfelt i kontinuerlig bevegelse. De skal kunne etablere innsikt i hva som påvirker og driver forbrukerne, sett i den kontekst et forbrukersamfunn utgjør. Dette er en vesentlig styrke idet forbrukerne alltid er situert i ulike kulturelle kontekster, som influerer og påvirker deres motivasjon og forståelseshorisonter, og som er av avgjørende betydning for effektiv reklame og markedskommunikasjon.

Kurset har et kulturtilfang som gjenspeiler denne tverrfagligheten, og som spenner fra kulturstudier, sosiologi, antropologi, etnografi, filosofi og markedsføring,

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha opparbeidet:

 • grunnleggende innsikt i sentrale drivkrefter, motivasjonskomplekser og sosiale dynamikker som påvirker og styrer dagens forbrukere.
 • grundig kunnskap om kvalitative metoder, de ulike elementer i den kvalitative verktøykassen, og hvordan de brukes for å avdekke disse faktorene.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene

 • ha opparbeidet evne til å analysere forbrukeren og det forbrukersamfunn denne er en del av.
 • ved hjelp av kvalitative metoder etablere ferdigheter i å innhente relevant informasjon, forstå og fortolke forbrukeren og anvende denne innsikten i ulike konkrete cases.
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene opparbeide:

 • en forståelse for samtidens forbruker og forbrukersamfunnets kompleksitet.
 • en evne til å reflektere, analysere, argumentere rundt forbrukeren og forbrukersamfunnet.
 • en dypere forståelse knyttet til bærekraft, digitalisering, makt og identitet i det moderne konsumsamfunnet. I tillegg skal de kunne reflektere over det vekst og innovasjonsdrevne forbrukersamfunnet i lys av fenomen som ulike typer planlagt foreldelse.
Kursets innhold
 • Grundig innsikt i ulike tilnærminger og perspektiver når det gjelder å forstå kundene/forbrukerne/segmentene, og de kontekster disse er i. Disse tilnærmingen kan grovt deles i to, hvor den ene delen utgjøres av de ulike teoretiske posisjoner i pensum og den andre av den store verktøykassen som er kvalitativ metodikk.
 • Grundig innføring i kvalitative metoder. Lære styrken og fordelene ved den kvalitative tilnærmingen, og hvordan denne kombineres med kvantitativt baserte metoder og innsikter.
 • Oppsett av kvalitative design, innhenting av empiri og analyse av kvalitative data. De klassiske teknikkene som dybdeintervju, fokusgrupper, observasjoner og etnografiske tilnærminger vil ha bred plass.
 • De kvalitative metodene gir en type dybdeinnsikt, både i individet og kulturen. De er også et sentralt grunnlag for mer presis definering av målgruppen, - noe som gjør markedsføreren i stand til å bli langt mer treffsikker og effektiv i sin merkevarebygging, markedskommunikasjon og utvikling av nye produkter og forretningskonsepter.             
 • Grundig innføring i relevant, oppdatert teori om forbrukeren og samtidssamfunnet, gjennom å presentere ulike teoretiske posisjoner, fra sosiologi, antropologi, etnografi, filosofi og markedsføring som er pensum i kurset. Dette teoretisk tilfanget brukes så for å perspektivere og kontekstualisere den informasjon studentene innhenter via kvalitative metoder.
 • Kvalitative metoder er i stand til å innhente en form for innsikt i menneskers livsverden, de relasjoner og sammenhenger de inngår i, en såkalt «tre-dimensjonalitet» som kvantitative teknikker ikke kan gi. Denne type tre-dimensjonalitet, brukt riktig, og kombinert med relevant teori, skaper skarpe konkurransefortrinn.
 • Kurset legger vekt på at utviklingen av studentenes teoretiske og metodiske ferdigheter, ikke bare opparbeider egenskaper som er relevante og etterspurte i næringslivet, men som via sin beherskelse av samtidskulturen, gir uvurderlige fordeler i et marked hvor endringene tidvis er av paradigmatisk og akselererende karakter.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av tradisjonelle forelesninger der foreleserne presenterer fagstoffet, men også av seminarer der studentene legger frem sine prosjekter, med tilbakemelding fra forelesere og fra medstudenter.

Studentene skal i løpet av kurset arbeide med en bestemt oppgave i grupper på inntil 3 studenter, og får kontinuerlig skriftlig og muntlig tilbakemelding fra foreleser via forelesninger og seminarer.

Ved kursstart skal studentene definere en problemstilling, som knytter seg til en bestemt merkevare/oppdragsgiver og de forbrukere/segmenter denne retter seg mot. De skal definere merkevarens/oppdragsgivers målsetning med sine produkter/tjenester og de skal redegjøre for hva som driver potensielle forbrukere, basert på grundig innsikt.

I denne prosessen skal studentene gi en analyse av et eller flere spesifikke forbruks felt.  Det kan være mote, kultur, mat, idrett, musikk, transport, finans og banktjenester, – listen er i prinsippet uendelig. Eksempelvis; Hvorfor velger unge en bestemt type sko? Hva er drivkreftene bak tiltrekningen til akkurat denne merkevaren. Hvem bruker de, i hvilken kontekst, med hvilken hensikt.

Dette er en type innsikt som kan anvendes ved reklameutforming, produktutvikling og etablering av kommunikasjonsstrategier.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Innføringskurs i statistikk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
ELE 39011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
24 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.