Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3780 Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill

ELE 3780 Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill

Kurskode: 
ELE 3780
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Digital Business: Developing Technological and Organisational Capabilities
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Uaktuelt
Studienivå: 
Bachelor
Avviklingstermin: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det digitale spiller en stadig større grad i forretningsdrift, nesten umerkelig har digitale teknologier kommet inn i verdiskapingen til de fleste bedrifter. Hvordan ser det digitale ut i dagens virksomheter, og hvordan vil de påvirke fremtidens forretningsdrift?  

Disse og lignende spørsmål er temaer i dette kurset, som vi vil nærme oss med en praktisk og konkret tilnærming. 

Digitalisering skjer når virksomheter tar i bruk digitale teknologi på en helhetlig og integrert måte, både internt og eksternt. Den digitale bedriften har gjerne strømlinjeformet alle sine arbeidsprosesser, utnytter digital teknologi til å skape en helhetlig og friksjonsfri kundeopplevelse, og tenker på hvordan forretningsmodellen kan endres. For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig å ha fokus på de nye tekniske løsningene, man må også se på eksisterende teknologi. For å ligge i forkant må man se på å endre organisasjon, ledelsesmekanismer og å utvikle ny kompetanse. 

I kurset vil vi starte med å legge et teoretisk grunnlag som forklarer hvordan forretningsdrift har blitt, blir og vil bli påvirket av fremveksten av og utviklingen innen digitale teknologier. Deretter vil vi fokusere på noen av de viktigste digitale arbeidsverktøyene som kan bidra både til effektiv læring og organisering i studietiden, og til effektiv drift og analyse av verdiskapingen i en virksomhet. Kurset er således delt opp i en teoretisk del som til slutt vil knyttes sammen gjennom forklaring av teorien gjennom det praktiske.     

Kunnskapsmål
 • Forstå begrepet digitalisering 

 • Ha kunnskap om hvordan digitalisering kan utvikle operative prosesser og kundeopplevelser 

 • Ha kjennskap til prosesser, metoder og verktøy for utvikling av digitale løsninger 

 • Ha kunnskap om organisatoriske og ledelsesmessige mekanismer som understøtter digitaliseringen av en virksomhet 

 • Ha forståelse for hvordan digitale teknologier støtter dagens forretningsdrift, og hvordan denne støtten utvikles over tid 

Ferdighetsmål
 • Kunne analysere digitale løsninger og identifisere grunnleggende egenskaper 

 • Kunne identifisere nye digitale forbedringstiltak i en virksomhet 

 • Kunne bruke enkle og sentrale verktøy for å lage økonomiske modeller 

 • Kunne bruke verktøy for å sette opp enkle analyser av forretningsdata 

Generell kompetanse
 • Den teknologiske utviklingen skaper mange muligheter for nye anvendelser. I kurset vil vi skille mellom det som er teknisk mulig, det som er hensiktsmessig i en forretningskontekst, og hva som er ønskelig mht. etikk og samfunnsutvikling. 

Kursets innhold

Kurset vil omfatte følgende temaer: 

 • Den digitale bedriften: Oversikt over en bedrifts virksomhets- og systemarkitektur.  

 • Data, informasjon, beslutninger og gevinster 

 • Den digitale bedriften som driver for innovasjon 

 • Fra bedrifter til nettverk: Hvordan digitaliseringen har påvirket organisasjonsformer 

 • Teknologiutvikling og teknologiforståelse 

Kurset vil bestå av en teoridel som diskuterer digitale teknologier sin rolle i en virksomhet, og en praktisk del der vanlige og viktige verktøy regneark, databaser og forretningssystemer brukes på konkrete problemstillinger. På denne måten vil studenten få konkret, og ikke bare teoretisk digital kompetanse.  

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Synkrone og asynkrone læringsaktiviteter som inkluderer både teoretiske forelesninger, tutorials/guider og klassediskusjoner. Det legges opp til at studentene vurderer hverandres arbeid som en del av kurset.  

Dataverktøy 

I hovedsak programvare som er knyttet til Office365, men annen nettbasert programvare vil også brukes i løpet av kurset.  

Generell studiekompetanse 

 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i eksamenskode ELE 37801 som teller 100 % våren 2022.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
I løpet av kurset skal studentene gjennomføre et antall oppgaver/øvelser for på trene analytiske og praktiske ferdigheter. For å fremme best mulig læring skal oppgavene leveres inn underveis for en formativ medstudentvurdering. Informasjon om obligatoriske og valgbare aktiviteter som skal leveres digitalt vil bli gitt i starten av kurset. Oppgavene kan løses i grupper som jobber sammen gjennom semesteret og leverer en felles prosjektoppgave. For noen oppgaver kan 2 - 3 grupper jobbe sammen på delinnleveringer. Alle oppgavene innleveres samlet i gruppe i slutten av semesteret.
Eksamenskode: 
ELE 37802
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
2 timers flervalgseksamen med alle hjelpemidler
Eksamenskode: 
ELE 37803
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Undervisning og annen klasseromsaktivitet. Enkelte sesjoner vil gjennomføres online.
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Innlevering(er)
110 Time(r)
Arbeid med Prosjektoppgave; gruppeprosjekt
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.