Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3772 Verdipapirrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

ELE 3772 Verdipapirrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ELE 3772
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Kinander
Kursnavn på engelsk: 
Securities Law - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble ikke gjennomført våren 2021 grunnet for få påmeldinger. Kontinuasjonseksamen tilbys for siste gang våren 2021. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i de grunnleggende rettsreglene for opptreden på verdipapirmarkedene i Norge. Både handel med finansielle instrumenter, gjennomføring av transaksjoner og utøvelse av virksomhet med investeringstjenester har i de senere år blitt stadig mer inngående regulert av lover og regler. Regler av denne typen er for eksempel forbud mot innsidehandel, forbud mot markedsmanipulasjon, regler om flaggeplikt, tilbudsplikt og prospektregler. Dette er regler som det er nødvendig at markedsaktørene har kjennskap til for å kunne opptre som investor, utsteder av finansielle instrumenter, verdipapirforetak eller rådgivere til noen av disse gruppene. For verdipapirforetak gjelder det dessuten omfattende regler om blant annet konsesjonsplikt, kapitaldekningsregler, organisatoriske krav og krav til utøvelse av virksomheten (god forretningsskikk). Kurset skal gi studentene de nødvendige kunnskaper om de viktigste reglene for verdipapirmarkedet, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet inngående kunnskap om og nærmere forståelse av de grunnleggende rettsregler i børs- og verdipapirretten.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for de sentrale rettsregler og plikter i børs- og verdipapirretten for investorer, utstedere og verdipapirforetak.
 • Gjengi og analysere sentrale tolkningsspørsmål som de viktigste rettsreglene på området reiser.
 • Identifisere og vurdere sentrale problemstillinger knyttet til regelverket.
 • Løse praktiske oppgaver med et gitt faktum ved å identifisere problemstillinger, angi relevant rettsregel, anvende regelen på faktum og konkludere i forhold til dette.
Generell kompetanse

Studentene skal bli kjent med og opparbeide bevissthet om de adferdsnormer som forventes av aktører i verdipapirmarkedene utover de eksplisitte lover og regler, derunder krav til god forretningsskikk. Studentene forventes også å opparbeide forståelse for begrunnelsen for rettsreglene og deres utforming.

Etter endt kurs skal studentene:

 • Være kjent med og ha opparbeidet bevissthet om de adferdsnormer som forventes av aktører i verdipapirmarkedene utover de eksplisitte lover og regler, derunder krav til god forretningsskikk.
 • Opparbeide forståelse av begrunnelsen for rettsreglene og deres utforming.
Kursets innhold

I. GENERELT

 • Definisjoner og begreper
 • Oversikt over kapitalmarkedene og deres regulering

II. MARKEDSADFERDSREGLENE

 • Generelt om omsetning av finansielle instrumenter på kapitalmarkedene
 • Opplysningsplikter
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • God forretningsskikk

III. SELSKAPSTRANSAKSJONER

 • Emisjoner og plasseringer, derunder prospektreglene
 • Oppkjøp og fusjoner
 • Andre egenkapitaltransaksjoner

IV. VERDIPAPIRFORETAK

 • Oversikt over investeringstjenester
 • Konsesjonskrav
 • Virksomhetsregler
 • Organisatoriske krav
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 timer fordelt på forelesninger og oppgavegjennomgang.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Kurset ble undervist siste gang våren 2015 på Bachelorstudiet i finans 2. år, men med kurskode FIN 3502.
Siste kontinuasjonseksamener med kode FIN 3502 tilbys høsten 2015 og våren 2016. Studenter som etter dette mangler eksamen i FIN 3502 Verdipapirett kan ta eksamen i dette valgkurset i stedet. 

Kurset ELE 3772 Verdipapirrett ble ikke gjennomført våren 2021 grunnet for få påmeldinger. Kontinuasjonseksamen tilbys for siste gang våren 2021. 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lærebok: Erling Christiansen og Bjarne Rogdaberg (red) Materialsamling i børs- og verdipapirrett
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37721
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
65 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.