ELE 3772 Verdipapirrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3772 Verdipapirrett


Kursansvarlig
Morten Kinander

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i de grunnleggende rettsreglene for opptreden på verdipapirmarkedene i Norge. Både handel med finansielle instrumenter, gjennomføring av transaksjoner og utøvelse av virksomhet med investeringstjenester har i de senere år blitt stadig mer inngående regulert av lover og regler. Regler av denne typen er for eksempel forbud mot innsidehandel, forbud mot markedsmanipulasjon, regler om flaggeplikt, tilbudsplikt og prospektregler. Dette er regler som det er nødvendig at markedsaktørene har kjennskap til for å kunne opptre som investor, utsteder av finansielle instrumenter, verdipapirforetak eller rådgivere til noen av disse gruppene. For verdipapirforetak gjelder det dessuten omfattende regler om blant annet konsesjonsplikt, kapitaldekningsregler, organisatoriske krav og krav til utøvelse av virksomheten (god forretningsskikk). Kurset skal gi studentene de nødvendige kunnskaper om de viktigste reglene for verdipapirmarkedet, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset opparbeide inngående kunnskap om og nærmere forståelse av de grunnleggende rettsregler i børs- og verdipapirretten.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale rettsregler og plikter i børs- og verdipapirretten for investorer, utstedere og verdipapirforetak. Studentene skal også kunne gjengi og analysere sentrale tolkningsspørsmål som de viktigste rettsreglene på området reiser. Studentene skal kunne identifisere og vurdere sentrale problemstillinger knyttet til regelverket. Det forventes også at studentene etter gjennomført kurs kan løse praktiske oppgaver med et gitt faktum ved å identifisere problemstillinger, angi relevant rettsregel, anvende regelen på faktum og konkludere i forhold til dette.

Holdningsmål
Studentene skal bli kjent med og opparbeide bevissthet om de adferdsnormer som forventes av aktører i verdipapirmarkedene utover de eksplisitte lover og regler, derunder krav til god forretningsskikk. Studentene forventes også å opparbeide forståelse for begrunnelsen for rettsreglene og deres utforming.

Forkunnskaper
Ingen særskilte forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergo, Knut. 2014. Børs- og verdipapirrett. 4. utg. Cappelen Damm akademisk

Annet:
Material- og artikkelsamling med ytterligere litteratur vil bli utarbeidet


Anbefalt litteratur
Bøker:
Myklebust, Trude. 2011. Innføring i finansmarkedsrett. Fagbokforlaget. Del I og III

Emneoversikt
I. GENERELT
Definisjoner og begreper
Oversikt over kapitalmarkedene og deres regulering

II. MARKEDSADFERDSREGLENE
Generelt om omsetning av finansielle instrumenter på kapitalmarkedene
Opplysningsplikter
Innsidehandel
Markedsmanipulasjon
God forretningsskikk

III. SELSKAPSTRANSAKSJONER
Emisjoner og plasseringer, derunder prospektreglene
Oppkjøp og fusjoner
Andre egenkapitaltransaksjoner

IV. VERDIPAPIRFORETAK
Oversikt over investeringstjenester
Konsesjonskrav
Virksomhetsregler
Organisatoriske krav

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 30 kurstimer og foreleserledete oppgavegjennomganger over 15 kurstimer. Det vil bli utarbeidet en mer detaljert forelesnings- og kursplan ved kursstart. På kurset vil det bli gitt oppgaver som studentene skal arbeide med for felles gjennomgang i plenum. Det forutsettes at studentene leser pensum parallelt med forelesningene, slik at de er forberedt på teamet som skal behandles på den enkelte kursdag. Forelesningene vil fokusere på de mest sentrale emnene i kurset, mens studentene for øvrig må tilegne seg kunnskap om stoffet ved lesing av pensum.

Anbefalt tidsforbruk for studentene:

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
30
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang*
15
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
45
Arbeid med case/oppgaver
45
Eksamensforberedelser – selvstudium/lese litteratur
65
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37721- Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i ELE 3772 Verdipapirrett 7,5 sp.

  Hjelpemidler til eksamen
  Som hjelpemidler er tillatt lovsamling, særtrykk av lover og forskrifter samt Erling Christiansen og Bjarne Rogdaberg (red.) "Materialsamling i børs- og verdipapirrett".
  Eksamensinformasjonen på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Kurset ble undervist siste gang våren 2015 på Bachelorstudiet i finans 2. år, men med kurskode FIN 3502.
  Siste kontinuasjonseksamener med kode FIN 3502 tilbys høsten 2015 og våren 2016. Studenter som etter dette mangler eksamen i FIN 3502 Verdipapirett kan ta eksamen i dette valgkurset i stedet.


  Tilleggsinformasjon