Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3761 Avgiftsrett

ELE 3761 Avgiftsrett

Kurskode: 
ELE 3761
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anders Mikelsen
Kursnavn på engelsk: 
Value Added Tax
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Målet med kurset er at studentene skal bli kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betydelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Kurset er en fordypning i avgiftsrettslige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske og teoretiske oppgaver.

OBS!

Kurset er overlappende med;

 • JUR 3601 Skatt og avgift, 15 studiepoeng tilhørende regnskapsførerutdanningen på Bacherlorstudiet i økonomi og administrasjon

Studenter som skal videre på regnskapsførerutdanningen på Bacherlorstudiet i økonomi og administrasjon vil ikke få uttelling for valgkurset ELE 3761 Avgiftsrett, 7,5 studiepoeng på sitt vitnemål.

Kunnskapsmål

Under læringsprosessen skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om terminologi, rettskilder, tolkning og anvendelse av merverdiavgiftsloven.
 • Opparbeide seg inngående kunnskap om de sentrale emner innen merverdiavgiftsloven, se nedenfor.
 • Tilegne seg oversikt over hovedprinsippene for merverdiavgift innen EU.
Ferdighetsmål

Etter endt læringsprosess skal studentene kunne:

 • Identifisere sentrale avgiftsrettslige prooblemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks med utgangspunkt i de avgiftsrettslige kilder.
 • Skille mellom drøftelser av hvordan de avgiftsrettslige reglene er (de lege lata) og hvordan de bør være (rettspolitiske vurderinger).
 • Vurdere de avgiftsmessige konsekvenser av enkelte typiske beslutninger i virksomhet.
 • Fylle ut en terminoppgave til avgiftsmyndighetene.
Generell kompetanse
 • Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt avgiftsrapportering og kunne gjøre seg etiske refleksjoner knyttet til prinsippene for gjennomskjæring av transaksjoner som er illojale i forhold til merverdiavgiftslovens formål (omgåelse og gjennomskjæring).
 • Kurset skal bidra til å utvikle studentenes forståelse for reglenes kompleksitet slik at de får et bevisst forhold til grensene for egen kompetanse.
Kursets innhold

Kurset omfatter alle de sentrale emnene i merverdiavgiftsloven:

 • De sentrale begreper/definisjoner i merverdiavgiftsloven
 • Avgiftssubjektene
 • Unntak fra loven
 • Avgiftsberegningen, avansemetoden
 • Uttak
 • Fritak for merverdiavgift
 • Fradrag for inngående merverdiavgift, forholdsmessig fordeling og justering
 • Offentlig sektor - kompensasjonsordningen for kommuner med flere
 • Innførsel - transaksjoner over landegrensene

I tillegg omfatter kurset en innføring i reglene for merverdiavgift (VAT) innen EU.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til undervisningen.

Det vil i løpet av kurset bli gitt anledning til å innlevere en praktisk oppgave (case) for retting.

Undervisningen vil legge hovedvekt på de problemstillinger som erfaringsmessig er vanskelige. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en undervisningsplan.

Kurset er oppgavebasert og forutsetter at studentene møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen. Studentene forventes å ha lest de aktuelle deler av pensum før de begynner å arbeide med oppgaver innen et tema. Det vil bli gitt enkelte teoretiske oppgaver, men de fleste oppgavene vil være praktiske problemstillinger (case). Oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. Teori vil i hovedsak bli gjennomgått i tilknytning til de ulike oppgavene.

Bruk av data er ikke obligatorisk. Kurset er lagt opp slik at oppgaver osv kan løses manuelt, men studentene vil ha nytte av å søke etter kilder i Gyldendal Rettsdata, på Skatteetatens hjemmeside der blant annet MVH-Håndboken ligger gratis tilgjengelig under "Publikasjoner" og på Lovdata.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskaper er påkrevd.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37611
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
JUR 3601100
Credit reductions:
Kurskode:JUR 3601
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset er overlappende med;

 • JUR 3601 Skatt og avgift, 15 studiepoeng tilhørende regnskapsførerutdanningen på Bacherlorstudiet i økonomi og administrasjon

Studenter som skal videre på regnskapsførerutdanningen på Bacherlorstudiet i økonomi og administrasjon vil ikke få uttelling for valgkurset ELE 3761 Avgiftsrett, 7,5 studiepoeng på sitt vitnemål.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Preparations/cases.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
121 Time(r)
Eksamen
7 Time(r)
Assignment + exam.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.