ELE 3761 Avgiftsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3761 Avgiftsrett


Kursansvarlig
Anders Mikelsen

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Målet med kurset er at studentene skal bli kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betydelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Kurset er BIs eneste rene merverdiavgiftskurs og er en fordypning i avgiftsrettslige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske og teoretiske oppgaver.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Under læringsprosessen skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om terminologi, rettskilder, tolkning og anvendelse av merverdiavgiftsloven.
 • Opparbeide seg inngående kunnskap om de sentrale emner innen merverdiavgiftsloven, se nedenfor.
 • Tilegne seg oversikt over hovedprinsippene for merverdiavgift innen EU.

Ferdighetsmål
Etter endt læringsprosess skal studentene kunne:
 • Identifisere sentrale avgiftsrettslige prooblemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks med utgangspunkt i de avgiftsrettslige kilder.
 • Skille mellom drøftelser av hvordan de avgiftsrettslige reglene er (de lege lata) og hvordan de bør være (rettspolitiske vurderinger).
 • Vurdere de avgiftsmessige konsekvenser av enkelte typiske beslutninger i virksomhet.
 • Fylle ut en terminoppgave til avgiftsmyndighetene.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt avgiftsrapportering og kunne gjøre seg etiske refleksjoner knyttet til prinsippene for gjennomskjæring av transaksjoner som er illojale i forhold til merverdiavgiftslovens formål (omgåelse og gjennomskjæring).

Kurset skal bidra til å utvikle studentenes forståelse for reglenes kompleksitet slik at de får et bevisst forhold til grensene for egen kompetanse.

Forkunnskaper
Ingen forkunnskaper er påkrevd.

For studenter som har deltatt på JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett eller JUR 3601 Skatte- og avgiftsrett, vil kurset innebære en fordypning i merverdiavgiftsrett med utgangspunkt i oppgaver.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. 2013. Merverdiavgift - spørsmål og svar. 6. utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk. Eksamensoppgavene er basert på at man har med seg siste utgave av lovsamling
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2013. Lærebok i merverdiavgift. 4. utg. Gyldendal juridisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2011. MVA-kommentaren. 4. utg. Gyldendal akademisk. Det kan være nyttig å bli kjent med denne lovkommentaren, men boken er beregnet på avanserte brukere i skatteetaten og næringslivet.
Skattedirektoratet. 2015. Merverdiavgiftshåndboken. 11. utg. Fagbokforlaget. Det kan være nyttig å bli kjent med denne lovkommentaren, men boken er beregnet på avanserte brukere i skatteetaten og næringslivet.


Emneoversikt
Kurset omfatter alle de sentrale emnene i merverdiavgiftsloven:
 • De sentrale begreper/definisjoner i merverdiavgiftsloven
 • Avgiftssubjektene
 • Unntak fra loven
 • Avgiftsberegningen, avansemetoden
 • Uttak
 • Fritak for merverdiavgift
 • Fradrag for inngående merverdiavgift, forholdsmessig fordeling og justering
 • Offentlig sektor - kompensasjonsordningen for kommuner med flere
 • Innførsel - transaksjoner over landegrensene

I tillegg omfatter kurset en innføring i reglene for merverdiavgift (VAT) innen EU.

Dataverktøy
Bruk av data er ikke obligatorisk. Kurset er lagt opp slik at oppgaver osv kan løses manuelt, men studentene vil ha nytte av å søke etter kilder i Gyldendal Rettsdata, på Skatteetatens hjemmeside der blant annet MVH-Håndboken ligger gratis tilgjengelig under "Publikasjoner" og på Lovdata.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 36 kurstimer. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til undervisningen.

Det vil i løpet av kurset bli gitt anledning til å innlevere en praktisk oppgave (case) for retting.

Undervisningen vil legge hovedvekt på de problemstillinger som erfaringsmessig er vanskelige. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en undervisningsplan.

Kurset er oppgavebasert og forutsetter at studentene møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen. Studentene forventes å ha lest de aktuelle deler av pensum før de begynner å arbeide med oppgaver innen et tema. Det vil bli gitt enkelte teoretiske oppgaver, men de fleste oppgavene vil være praktiske problemstillinger (case). Oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. Teori vil i hovedsak bli gjennomgått i tilknytning til de ulike oppgavene.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
36
Forberedelse til undervisning/arbeid med oppgaver/kollokvier
36
Selvstudium/lese litteratur
121
Innleveringsoppgave
4
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200
.Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
ELE 37611 - Skriftlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3761 Avgiftsrett 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling eller skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) uten kommentarer. Særtrykk av lover og forskrifter (kun offisielt trykket eksemplar ikke nedlastninger). I hjelpemidlene tillates bare understrekninger ol, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emnner.
BI-godkjent eksamenskalkulator.

Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon