Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3754 Marked, nettverk og makt

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3754 Marked, nettverk og makt


Kursansvarlig
Tore Bakken, Peder Inge Furseth

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Finanskrisen viste at økonomisk teori ikke kunne forutsi krisen før vi stod midt oppe i den. Realøkonomien må derfor forstås ut fra andre vinklinger enn bare de rent økonomiske, men også sosiologiske og psykologiske forhold. Dette er et kurs i hvordan bedrifters og samfunnets strukturer påvirker økonomisk virksomhet, og spesielt hvordan bedrifter påvirkes av marked, sosiale nettverk, og formelle og uformelle maktforhold. Kurset dels supplerer og dels utfordrer de forutsetningene og adferdsantagelsene som ligger til grunn for den konvensjonelle samfunnsøkonomiske forståelsen.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende begreper og kunnskaper når det gjelder hvordan markedet fungerer, hvordan nettverk blir en stadig viktigere del av økonomien, og hvordan makt fungerer i marked og nettverk.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier; hvordan disse skaper problemområder for marked, nettverk og maktforhold, samt vise hvordan problemområdene kan håndteres ved å supplere økonomisk teori med andre teorier og perspektiver om marked, nettverk og makt.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle forståelse for at uformelle forhold og ulike adferdsantagelser enn de vi vanligvis møter i økonomisk teori har stor betydning for å forstå bedre hvordan marked, nettverk og makt fungerer. Etter gjennomført kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til anvendelse av økonomisk teori, og kunne reflektere over hvordan sentrale forutsetninger og adferdsantagelser påvirker de svarene som økonomisk teori gir.


Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur

Bokutdrag:
Andersen, Svein S. og Ole Gunnar Austvik. 2001. Norge som Petroleumsland – modent for endring. I: Tranøy og Østerud, red. : Mot et globalisert Norge. Gyldendal akademisk. ss 373-404
Bauman, Zygmunt. 2007. Forbrukersamfunnet. I : Schjelderup, Gerhard E. og Morten W. Knudsen, red. : Forbrukersosiologi : makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen akademisk forlag. ss 229-251 (22 s)
Bråten, Stein. 1998. Modellmakt og pedagogisk kunnskapsformidling på studie- og arbeidssted. I: Kommunikasjon og samspill : fra fødsel til alderdom. Tano Aschehaug. kap. 6
Castells, Manuel. 1996. The rise of the network society. Blackwell. kap. 2 og 3
Dobbin, Frank. 2004. The Sociological View of the Economy. I: Dobbin, F.: The New economic sociology : a reader. Princeton University Press. ss 1-46
Engelstad, Fredrik. 2005. Hvordan forstår vi makt?. I: Hva er makt. Universitetsforlaget. kap. 1
Engelstad, Fredrik. 2010. Makt : konsentrasjon og fordeling. I: Frønes, Ivar og Lise Kjølsrød, red. : Det Norske samfunn. 6. utg. Gyldendal akademisk. kap. 7
Furseth, Peder Inge. 2004. Social influences on competition : a study of retailing in Norway. Unipub. Kap 7, ss 66-79 og kap 9, ss 99-112
Granovetter, M. 1993. The nature of economic relationships. Swedberg, Richard, red. : Explorations in economic sociology. Russell Sage Foundation. ss 3-41
Hernes, Gudmund. 1978. Makt, blandingsøkonomi og blandingsadministrasjon. I: Hernes, Gudmund : Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon. Universitetsforlaget. ss 11-61
Hveem, H. Heum, P. og Ruud, A. 2001. Norske selskapers transnasjonalisering og demokratiet. I: Tranøy, Bent Sofus, Øyvind Østerud, red : Mot et globalisert Norge?. Gyldendal akademisk. ss 334-373
Håkansson, Håkan ... [et al.]. 2009. Analysing business interaction. I: Business in networks. Wiley. ss 27-45
Håkansson, Håkon ... [et al.]. 2009. A jungle or a rainforest?. I: Business in networks. Wiley. ss 1-11
Tranøy, Bent Sofus. 2002. Politikk i spekulasjonens tid. I: Tranøy, Bent Sofus, Øyvind Østerud, red. : Mot et globalisert Norge. Gyldendal akademisk. ss 303-324
Weber, Max. 1971. Makt og herredømme. I: Makt og byråkrati. Gyldendal. Kap 3 og 4, ss 71-105


Artikler:
Furseth, Peder Inge. 2005. Håndtrykkenes sosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning. nr 4. Universitetsforlaget. s. 435-466
Granovetter, M. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. Americal Journal of Sociology. 91 (3). ss 481-510
Håkansson, H., Olsen, P.I , Bakken, T. 2013. Agency and Economizing in interacted Economies. The IMP Journal. 7 (2). ss 106-111
Kahneman, D., Knetsch, J. L. & Thaler, R. 1986. Fairness and the Assumptions of Economics. Journal of Business. 59 (4), part 2. ss 285-300


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

  • Marked - funksjonsmåte
  • Nettverk – grunnbegrep
  • Nettverk og innflytelse
  • Makt – grunnbegrep
  • Makt og innflytelse
  • Samfunnsvariasjon og samfunnsendringer i forbindelse med marked og nettverk

Dataverktøy
Internett, div.nettsider, utvalgte podcasts

Læreprosess og tidsbruk
Studentene må være klar til å presentere i plenum minst én av oppgavene som gis på kurset, og å diksutere denne i klassen sammen med andre studenter.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Arbeid med oppgaver
18
Forberede presentasjon i klassen av studentene
9
Lese aktuelle aviser, følge utvalgte podcasts
36
Lese pensum
101
Anbefalt tidsbruk totalt
200


Arbeidskrav


Eksamen
Kurset avsluttes med 5 timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
ELE 37541- Skriftlig eksamen som teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3754 Marked, Nettverk og Makt - 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon