ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ELE 3752
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon: 

Kurset ble undervist siste gang høsten 2015. Kontinuasjon ble tilbudt høsten 2016 og siste kontinuasjon tilbys høsten 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset skal legge et begynnende grunnlag for at studentene skal kunne forholde seg til næringslivets skatterettslige spørsmål. Med det omfang skattelovgivningen etter hvert har fått, med stigende teknisk kompleksitet og internasjonalisering, vil økonomiske og juridiske avgjørelser i næringslivet ofte være avhengig av de skattemessige konsekvenser. Dette vil også kunne være av stor betydning når sentrale beslutninger skal fattes av ledelsen i en privat eller offentlig virksomhet.

Læringsmål: 

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskaper om sentrale selskapsskatterettslige problemstillinger
 • Opparbeidet innsikt i næringsbeskatning.
 • Etablert en oversikt over internasjonale skattespørsmål.

 

Ferdighetsmål: 

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere sentrale problemstillinger knyttet til bedrifts- og selskapsbeskatning samt grenseoverskridende inntekter.
 • Finne frem til de viktigste juridiske kilder, og anvende rettsreglene på aktuelle problemstillinger som angår aksjeselskapsbeskatning, skattlegging av deltagerlignede selskaper og grenseoverskridende inntekter, samt utvalgte emner av næringsbeskatningen, herunder foretaksmodellen.
 • Ha et godt grunnlag for videre arbeid med skatteretten innen privat eller offentlig sektor, og kunne vurdere de skattemessige konsekvenser av sentrale kommersielle beslutninger.

 

Holdningsmål: 
 • Studentene skal utvikle en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av skatteregler.
Kursets innhold: 
 • Den alminnelige bedriftsbeskatningen
 • Foretaksmodell
 • Deltagermodell
 • Fritaksmetode
 • Aksjonærmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Omdanning og omorganisering
 • Internasjonal skatterett
  • Inn- og utflytting
  • Bostedsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Kreditreglene
  • NOKUS-regler (CFC)
Læreprosess og tidsbruk: 

Studentene gis en innføring i skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata og Lovdata online. It’s Learning og annen læringsplattform. 

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Det anbefales at kurset tas etter eller samtidig med JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett eller JUR 3601 skatte- og avgiftsrett.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37521
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37521
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning30Time(r)
Forberedelse til undervisning45Time(r)
Selvstudium40Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver65Time(r)
Eksamen20Time(r)Exam + mid-term test.
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:65 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:Exam + mid-term test.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.