Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ELE 3752
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Corporate and International Taxation - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang høsten 2015. Kontinuasjon ble tilbudt høsten 2016 og siste kontinuasjon tilbys høsten 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal legge et begynnende grunnlag for at studentene skal kunne forholde seg til næringslivets skatterettslige spørsmål. Med det omfang skattelovgivningen etter hvert har fått, med stigende teknisk kompleksitet og internasjonalisering, vil økonomiske og juridiske avgjørelser i næringslivet ofte være avhengig av de skattemessige konsekvenser. Dette vil også kunne være av stor betydning når sentrale beslutninger skal fattes av ledelsen i en privat eller offentlig virksomhet.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskaper om sentrale selskapsskatterettslige problemstillinger
 • Opparbeidet innsikt i næringsbeskatning.
 • Etablert en oversikt over internasjonale skattespørsmål.

 

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere sentrale problemstillinger knyttet til bedrifts- og selskapsbeskatning samt grenseoverskridende inntekter.
 • Finne frem til de viktigste juridiske kilder, og anvende rettsreglene på aktuelle problemstillinger som angår aksjeselskapsbeskatning, skattlegging av deltagerlignede selskaper og grenseoverskridende inntekter, samt utvalgte emner av næringsbeskatningen, herunder foretaksmodellen.
 • Ha et godt grunnlag for videre arbeid med skatteretten innen privat eller offentlig sektor, og kunne vurdere de skattemessige konsekvenser av sentrale kommersielle beslutninger.

 

Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av skatteregler.
Kursets innhold
 • Den alminnelige bedriftsbeskatningen
 • Foretaksmodell
 • Deltagermodell
 • Fritaksmetode
 • Aksjonærmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Omdanning og omorganisering
 • Internasjonal skatterett
  • Inn- og utflytting
  • Bostedsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Kreditreglene
  • NOKUS-regler (CFC)
Læreprosess og tidsbruk

Studentene gis en innføring i skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata og Lovdata online. It’s Learning og annen læringsplattform. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

Det anbefales at kurset tas etter eller samtidig med JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett eller JUR 3601 skatte- og avgiftsrett.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37521
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
65 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Exam + mid-term test.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.