ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett


Kursansvarlig
Sanaz Ormaz Ferdowsi

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal legge et begynnende grunnlag for at studentene skal kunne forholde seg til næringslivets skatterettslige spørsmål. Med det omfang skattelovgivningen etter hvert har fått, med stigende teknisk kompleksitet og internasjonalisering, vil økonomiske og juridiske avgjørelser i næringslivet ofte være avhengig av de skattemessige konsekvenser. Dette vil også kunne være av stor betydning når sentrale beslutninger skal fattes av ledelsen i en privat eller offentlig virksomhet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskaper om sentrale selskapsskatterettslige problemstillinger
 • Opparbeidet innsikt i næringsbeskatning.
 • Etablert en oversikt over internasjonale skattespørsmål.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Identifisere sentrale problemstillinger knyttet til bedrifts- og selskapsbeskatning samt grenseoverskridende inntekter.
 • Finne frem til de viktigste juridiske kilder, og anvende rettsreglene på aktuelle problemstillinger som angår aksjeselskapsbeskatning, skattlegging av deltagerlignede selskaper og grenseoverskridende inntekter, samt utvalgte emner av næringsbeskatningen, herunder foretaksmodellen.
 • Ha et godt grunnlag for videre arbeid med skatteretten innen privat eller offentlig sektor, og kunne vurdere de skattemessige konsekvenser av sentrale kommersielle beslutninger.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av skatteregler.


Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

For studenter som har deltatt på JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett eller JUR 3601 skatte- og avgiftsrett, vil kurset innebære en fordypning i selskapsbeskatning og internasjonal skatterett.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk. Oppslagsverk - eksamenshjelpemiddel
Gjems-Onstad, Ole. 2012. Norsk bedriftsskatterett. 8. utg. Gyldendal juridisk. Utvalgte kapitler
Zimmer, Frederik. 2009. Internasjonal inntektsskatterett. 4. utg. Universitetsforlaget. Utvalgte kapitler


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Den alminnelige bedriftsbeskatningen
 • Foretaksmodell
 • Deltagermodell
 • Fritaksmetode
 • Aksjonærmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Omdanning og omorganisering
 • Internasjonal skatterett
  • Inn- og utflytting
  • Bostedsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Kreditreglene
  • NOKUS-regler (CFC)

Dataverktøy
Studentene gis en innføring i skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata og Lovdata online. It’s Learning og annen læringsplattform.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bli gjennomført over 45 timer med en kombinasjon av forelesninger, problemløsning og diskusjoner, der hovedvekten er på de problemstillinger som erfaringsmessig er vanskelige.

Det forventes at studenten kommer forberedt til timen og har arbeidet med utdelte oppgaver og case på forhånd. Det forutsettes også at hjelpemidler, herunder skattelovsamling, medbringes til hver forelesningstime. Samtlige oppgaver og case vil bli gjennomgått i plenum, slik at det åpnes for diskusjoner og innspill.

Studentene gis en frivillig midtsemesteroppgave i form av flervalgsoppgave (multiple choice) i løpet av semesteret.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
30
Case
15
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium
40
Midtsemesteroppgave
15
Arbeid med case/oppgaver
50
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
ELE 37521 - Skriftlig eksamen teller 100 % av endelig karakter i ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling uten kommentar. Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen: Gyldendal Akademisk eller tilsvarende. Norsk Lovtidend (lover og forskrifter). Særtrykk av lover og lovforslag. I eksamenshjelpemidlene tillates understrekninger e.l., bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre lovbestemmelser eller lover ved bruk av stikkord eller forkortelser som "jf, se, sml, cf, opphevet" e.l. etterfulgt av den lov eller lovbestemmelse det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. (TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™)

Under eksamensinformasjon studentportalen @bi finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon