Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3751 Digital læring og samhandling

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3751 Digital læring og samhandling


Kursansvarlig
Ragnvald Sannes

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset handler om bruk av digitale verktøy i læring, kunnskapsdeling og samhandling mellom individer, innen organisasjoner og i større nettverk. Kurset vil ha en praktisk tilnærming og tar i bruk en digital verktøykasse som gir deltakerne konkrete erfaringer med slike verktøy. Kurset vil også omfatte teorier, modeller og rammeverk for å kunne analysere og evaluere de digitale verktøyenes betydning i slike prosesser.

Gjennomføringen av kurset vil være basert på prosjektbasert læring og omfatte klasseromssesjoner, nettbaserte økter og eget arbeid med samhandlingsverktøy.

Mange eksperter hevder at man nås tår foran et gjennombrudd i bruk av digitale verktøy for samhandling i organisasjoner (enterprise social collaboration). Sosiale medier har fungert utmerket til dette på individnivået, men mangler god funksjonalitet for å støtte organisasjoner. Det finner mange gode verktøy allerede, men nå kommer det store integrerte plattformer som gjør alt fra å dele bilder og små kommentarer i Facebook-lignende grensesnitt til mer profesjonell nettverking, kunnskapsdeling og avansert problemløsing. I kurset vil vi både se på hva som skjer med de nye plattformene samt eksperimentere med bruk av sosiale medier i en læringsmessig kontekst.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

 • Kunnskap om digitale verktøy for læring, kunnskapsdeling og samhandling
 • Kunnskap om læringsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kunnskap på om ulike teorier og modeller for læring og hvordan digitale verktøy kan påvirke læringsprosesser
 • Kjennskap til mekanismer som fremmer kunnskapsdeling og samhandling i nettverk og hvordan digitale verktøy påvirker disse
Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
 • Bruke digitale verktøy for læring, kunnskapsdeling og samhandling
 • Analysere og sammenligne prosesser og mekanismer for henholdsvis læring, kunnskapsdeling og samhandling
 • Velge hensiktsmessige digitale verktøy for læring, kunnskapsdeling og samhandling

Refleksjoner
 • Reflektere over sammenhengen mellom egen læring og læring hos medstudenter (kollegaer)
 • Reflektere over teknologien muligheter og begrensninger mht. å støtte læring, kunnskapsdeling og samhandling
 • Være oppmerksom på etiske dilemmaer knyttet til deling av informasjon

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Krokan, Arne. 2012. Smart læring : hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Fagbokforlaget. 244. Kan kjøpes som e-bok fra Haugen bok, alt. klarering via Akademika (Kan bli obligatorisk)

Artikkelsamling:
Ragnvald Sannes. 2013. Digitalt Kurskompendie. I løpet av kurset vil det distribueres artikler og linker til bøker, nettsteder og annet materiell som inngår i pensum.

Annet:
Studentdefinert litteratursamling. I arbeidet med oppgaver og prosjekter må studentene selv finne litteratur (under veiledning) som er relevant for deres prosjekt.


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bradley, Anthony J., Mark P. McDonald. 2011. The social organization : how to use social media to tap the collective genius of your customers and employees. Harvard Business School Press. 252. Finnes som Kindle-bok hos Amazon
Davenport, Thomas H., Brook Manville. 2012. Judgment calls : 12 stories of big decisions and the teams that got them right. Harvard Business Review Press. Finnes som Kindle bok
Gray, Dave with Thomas Vander Wal. 2012. The connected company. O'Reilly. 304. Finnes som Kindle bok hos Amazon. Ekstra ressurser på http://connectedco.com/
Reinghold, Howard. 2012. Net smart : how to thrive online. MIT Press. 333. Kan lånes som e-bok i Dawsonera (biblioteket har boken i e-utgave). Kan være aktuell som obligatorisk
Safko, Lon. 2012. The social media bible : tactics, tools and strategies for business success. 3rd ed. Wiley. 642. Kan lånes som e-bok fra Dawsonera. Brukes som oppslagsverk/håndbok
Weinberger, David. 2011. Too big to know : rethinking knowledge now that the facts aren't the facts, experts are everywhere, and the smartest person in the room is the room. Basic Books


Emneoversikt
Kurset omfatter en oversikt over ulike modeller for læring som grunnlag for å kunne forstå mekanismer som støtter læring samt hvordan digitale verktøy kan støtte slike prosesser. Læringsteorier i kurset om omfatter bl.a.:
 • Kolb erfaringslæring
 • Læring som reflektert praksis
 • Læring som aktivitetssystemer
 • Sosial læringsteori

Bruken av digitale verktøy forutsetter en forståelse for hvilke arenaer hvor læring og kunnskapsdeling skjer. Punktene under viser ulike perspektiv på dette:
 • Individ og læring
 • Praksisfellesskap
 • Kunnskapsledelse

Digitale verktøy gir nye muligheter for samhandling uavhengig av tid og sted. I kurset vil vi tilnærme oss dette gjennom:
 • Oversikt over ulike modeller og perspektiv på samhandling
 • Oversikt over og utprøving av digitale verktøy for samhandling
Praktisk arbeid med digitale verktøy
 • Oversikt over status og trender innen digitale verktøy for læring, kunnskapsdeling og samhandling
 • Praktisk utprøving av digitale verktøy gjennom oppgaver til mappen
 • Evaluering av utvalgte verktøy
 • Refleksjoner om bruke av digitale verktøy i læring, kunnskapsdeling og samhandling

Dataverktøy
Kurset vil være basert på aktiv bruk av digitale verktøy via nettbaserte tjenester og apper på smarttelefon/nettbrett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres i en kombinasjon av klasseromssesjoner, nettbaserte sesjoner og eget arbeid med bruk av samhandlingsverktøy. Klasseromssesjonene omfatter 30 forelesningstimer med aktiviteter som gruppeoppgaver, presentasjoner og tilbakemeldinger. Kurset vil i stor grad være drevet av deltakernes egne interesser mht. hvilke temaer de ønsker å fordype seg i. Forelesningene er en innføring i en teoretisk plattform som studentene skal anvende i praktiske oppgaver. Den pedagogiske modellen for kurset vil omfatte elementer fra prosjekt-basert læring, hvor foreleser vil fungere som veileder og fasilitator.

Ut fra den vinklingen studentene selv velger for sine prosjekter og hva de vil fordype seg i, vil de være med på å definere hvilke bøker og artikler de må lese for å løse sin oppgave. Det vil være et krav at det ved mappeinnleveringen i slutten av kurset oppgis hvilket pensum som er brukt.

Anbefalt tidsbruk for studentene:

Aktivitet
Timer
Forelesninger
30
Forberedelse til forelesninger, og lesing av litteratur
60
Arbeid med oppgaver
60
Arbeid med avsluttende mappeinnlevering
50
Average recommended study hours
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baseres på mappeevaluering. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon.

  Hvilke elementer som skal inngå i mappen vil bli oppgitt på Itslearning ved kursstart. .


  Eksamenskode(r)
  ELE 37511 Mappeevaluering, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3751 Digital læring og samhandling, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon


  File Attachment Icon
  ELE xx13 Læring, kunnskapsdeling og samhandling i en digital verden, artikkel 1.pdf
  File Attachment Icon
  ELE xx13 Læring, kunnskapsdeling og samhandling i en digital verden, artikkel 2.pdf
  File Attachment Icon
  ELE xx13 Læring, kunnskapsdeling og samhandling i en digital verden, artikkel 3.pdf