Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3743 Personlig økonomi

ELE 3743 Personlig økonomi

Kurskode: 
ELE 3743
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ole Tellef Grundekjøn
Kursnavn på engelsk: 
Personal Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer en persons normale livssyklus (fra fødsel til død) med økonomiske trusler og muligheter samt nødvendig hverdagsjus. Kurset belyser økonomiske behov (med nødvendig jus) i et tidsperspektiv, herunder arv, arvespørsmål, generasjonsskifte, folketrygd og pensjon, skatt, samt relevante juridiske emner som konsekvenser av ekteskap og samboerskap.

Kurset kan ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i finans grunnet overlapping med andre kurs i studiet.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Lært om privatøkonomiske emner som investeringsplanlegging, lån, skatt, pensjon, arv og økonomiske konsekvenser av samlivsbrudd.
 • De skal øves i å se sammenhengen mellom jus og økonomi, og at endring i livssituasjonen kan kreve økonomiske og juridiske tilpasninger.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Utvise teoretisk forståelse av fagområdet og praktisk forståelse av metodikk.
 • Utvise ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og evaluere den privatøkonomiske situasjonen på ulike stadier i livssyklusen.
Generell kompetanse

Studentene skal etter kurset være i stand til å identifisere og analysere privatøkonomiske behov, vurdere risiko samt kunne foreta valg av samarbeidspartnere og prosess fram til faglig hensiktsmessige og etisk forsvarlige løsninger.

Kursets innhold

Økonomiske livsfaser og disposisjoner

 • Familiebudsjett
 • Lån, finansiering og lønnsomhetsbegrepet
 • Rentebegrep, noe finansmatematikk
 • Leie eller eie
 • Grunnleggende sparefilosofi, bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og fond
 • Finansielle plasseringer, sparing og forsikring
 • Kjøp og finansiering av bolig

Arv og arvespørsmål

 • Arv og skatt
 • Generasjonsskifte, hytte, hus og andre verdier

Grunnleggende økonomi og skatt

 • Introduksjon av skattebegreper og skatteregler
 • Regler for personbeskatning, inntekt og formue
 • Boligbeskatning

Folketrygd og pensjon

 • I tillegg til utregninger av pensjonsstørrelser så tar også pensumet for seg hvilke valgmuligheter som i hovedsak finnes, rent juridisk.
 • Opptjening av pensjon i folketrygden
 • Ulike former for tjenestepensjon
 • Etterlattepensjon
 • Privat pensjonssparing, fripoliser

Relevante juridiske emner

 • Umyndige, verge og Fylkesmannen
 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap og samboerskap mens samlivet varer og ved oppløsning
 • Gjeldsordningsloven
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang.

Forelesninger vil ha hovedvekt på deler av pensum som er sentralt og også emner som erfaringsmessig kan være utfordrende.  Det vil fortløpende gjennom kurset bli gitt oppgaver, som blir gjenstand for gjennomgang på forelesning.  Det forutsettes at studentene løpende benytter lærebok og utlagte oppgaver ved siden av forelesningene.

Innleveringsoppgaver (frivillig, men det forventes at eksamenskandidater leverer)

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det anbefales at studentene har forkunnskaper på nivå med ett av følgende kurs:

 • BØK 1113 Økonomistyring
 • BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
 • BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lovsamling
 • Skattelovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller særtrykk av lover
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37431
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
35 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Eksamen
35 Time(r)
Forberedelser inkl. eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.