ELE 3743 Personlig økonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3743 Personlig økonomi


Kursansvarlig
Ole Tellef Grundekjøn

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer en persons normale livssyklus (fra fødsel til død) med økonomiske trusler og muligheter samt nødvendig hverdagsjus. Kurset belyser økonomiske behov (med nødvendig jus) i et tidsperspektiv, herunder arv, arvespørsmål, generasjonsskifte, folketrygd og pensjon, skatt, samt relevante juridiske emner som konsekvenser av ekteskap og samboerskap.

Kurset kan ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i finans grunnet overlapp med andre kurs i studiet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Lært om privatøkonomiske emner som investeringsplanlegging, lån, skatt, pensjon, arv og økonomiske konsekvenser av samlivsbrudd.
 • De skal øves i å se sammenhengen mellom jus og økonomi, og at endring i livssituasjonen kan kreve økonomiske og juridiske tilpasninger.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Utvise teoretisk forståelse av fagområdet og praktisk forståelse av metodikk.
 • Utvise ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og evaluere den privatøkonomiske situasjonen på ulike stadier i livssyklusen.

Holdningsmål
Studentene skal etter kurset være i stand til å identifisere og analysere privatøkonomiske behov, vurdere risiko samt kunne foreta valg av samarbeidspartnere og prosess fram til faglig hensiktsmessige og etisk forsvarlige løsninger.

Forkunnskaper
Det anbefales at studentene har forkunnskaper på nivå med BØK 3411 Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Hveem, Dag Jørgen ... [et al.]. 2013. Personlig økonomi 2013/2014. Cappelen akademisk
Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. 2014. Lov og rett for næringslivet. 21. utg. Universitetsforlaget : Focus Forlag


Annet:
I tillegg til angitt litteratur kan det komme 1 - 5 relevante artikler. Publiseres på Itslearning
Særtrykk av SkattelovenAnbefalt litteratur

Emneoversikt
Økonomiske livsfaser og disposisjoner
 • Familiebudsjett
 • Lån, finansiering og lønnsomhetsbegrepet
 • Rentebegrep, noe finansmatematikk
 • Leie eller eie
 • Grunnleggende sparefilosofi, bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og fond
 • Finansielle plasseringer, sparing og forsikring
 • Kjøp og finansiering av bolig

Arv og arvespørsmål
 • Arv og skatt
 • Generasjonsskifte, hytte,hus og andre verdier

Grunnleggende økonomi og skatt
 • Introduksjon av skattebegreper og skatteregler
 • Regler for personbeskatning, inntekt og formue
 • Boligbeskatning

Folketrygd og pensjon
 • Opptjening av pensjon i folketrygden
 • Ulike former for tjenestepensjon
 • Etterlattepensjon
 • Privat pensjonssparing, fripoliser

Relevante juridiske emner
 • Umyndige, verge og overformynderiet
 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap og samboerskap mens samlivet varer og ved oppløsning

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy benyttes.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og løsning av oppgaver).

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger om teori
35
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
10
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
60
Arbeid med kursets pensum og oppgaver
60
Eksamensforberedelser
35
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37431 - Skriftlig eksamen, teller 100% for oppnå endelig karakter i kurset ELE 3743 Personlig økonomi, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Tillatte hjelpemidlert til eksamen er "Lov og rett for næringslivet", "Særtrykk av skatteloven" og/eller "Norges Lover" og BI-definert eksamenskalkulator. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Eksamensinformasjonen publisert på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon