Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3739 Co-creation: medskapende kunder

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3739 Co-creation: medskapende kunder


Kursansvarlig
Tor Geir Kvinen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Hvordan skaper organisasjoner verdier sammen med andre? Co-creation er når to eller flere interessener foretar samskaping av produkter, tjenester og opplevelser for å skape merverdi og innovasjon. Hvorfor ikke benyttes seg av teknikker som LEGO, Wikipedia, NIKE, Dyreparken og andre benytter seg av? Gjennom co-creation inviteres aktive brukere og omgivelsene inn som samarbeidspartnere. Det skapes merverdi for flere parter via nye former for interaksjon, opplevelser og læringsmekanismer.

Alle bransjer har i økende grad fokus på medarbeider- og kundeorientering. I mange sammenhenger er kundene eller brukerne medprodusent og foretar innovasjon av produkter, tjenester og opplevelser. Organisasjonen må tilrettelegge for samskaping med sine omgivelser. LEGO var nær konkurs for noen år siden, men har blant annet gjennom aktiv kundeinvolvering og innovering blitt ett selskap med vekst og milliardoverskudd. Det finnes en rekke eksempler på nasjonale og regionale bedrifter som benytter co-creation.

Kurset har en teoretisk, forskningsmessig og praktisk tilnærming til co-creation fra lederskap, medeierskap til bruker- og interessentinvolvering.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg kompetanse om co-creation gjennom teorier, modeller og metodiske begreper og gjennom praktisk utøvelse av co-creation. Studentene skal opparbeide forståelse for hvor og hvordan virksomheten kan foreta co-creation med sine brukere, kunder, gjester og andre interessenter.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne anvende co-creation gjennom teorier, begreper, prosesser og praksis for økt innovasjon og kundetilfredshet.

Holdningsmål
Kurset skal utvikle forståelse om forskningmessig og praktisk nytte av co-creation som verktøy.


Forkunnskaper
Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Prahalad, C. K., Venkat Ramaswamy. 2004. The future of competition : co-creating unique value with customers. Harvard Business School Press

Artikkelsamling:
Kvinen, Tor Geir. 2014. Artikkelsamling for Co-creation. Formidles via Itslearning

Anbefalt litteratur
Bøker:
Andreassen, Tor Wallin. 2006. Serviceledelse : planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Gyldendal akademisk
Boswijk, Albert, Thomas Thijssen, Ed Peelen. 2007. The experience economy : a new perspective. Pearson Education
Gilmore, James H., B. Joseph Pine II. 2007. Authenticity : what consumers really want. Harvard Business School Press
Mossberg, Lena M. 2007. Å skape opplevelser : fra OK til WOW!. Fagbokforlaget.


Emneoversikt
Introduksjon til begreper

 • Fra råvarer til produkter, service, opplevelser og transformasjoner
 • Ulike typer co-creation med praktiske eksempler
 • Co-creation design
 • Nye former for interaksjon, service og læringsmekanismer

Human Resource i co-creation
 • Organisasjonsstruktur og design
 • Roller for co- creation
 • Co-creationkjeden gjennom lederskap, medarbeiderskap og brukerinvolvering
 • Co-creationkultur
 • Co-creation og innovasjon
 • Brukerinvolvering og brukerinnovasjon
 • Samskapende innovasjon i nettverk

Verktøy for co-creation
 • Sosiale medier, websider, blogger, mc.
 • Kommunikasjonsverktøy

Effekter av co-creation
 • Kundetilfredshet og kundelojalitet
 • Ledelse- og medarbeidertilfredshet
 • Innovasjon
 • Merkevare og økonomi

Dataverktøy
Deltakerne vil få tilgang til materiell fra dataverktøyet It's Learning. Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset omfatter totalt 45 timer fordelt på forelesninger, litteraturstudier, veiledning og arbeid med prosjektoppgave. Gjennomføringen skjer med forelesning, diskusjon, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven.

Studentene kan individuelt eller i grupper på inntil tre studenter jobbe med en selvvalgt organisasjon relatert til co-creation. Retningslinjer og krav til prosjektarbeidet vil deles ut ved kursets begynnelse. Hensikten er å skape et aktivt samskapende læringsmiljø rundt konkrete co-creation problemstillinger.

Anbefalt tidsforbruk:

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
39
Deltagelse på studentpresentasjoner
6
Selvstudie og gruppearbeid
70
Prosjektoppgave og øvelsesoppgaver
85
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  En prosjektoppgave på 20 sider som teller 100 % av endelig karakter i kurset. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37391 Prosjektoppgave som teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3739 Co-creation

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon