ELE 3738 Festivalledelse

ELE 3738 Festivalledelse

Kurskode: 
ELE 3738
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I løpet av de siste par tiårene har antallet festivaler økt betraktelig, og festivaler har blitt en stadig viktigere arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur. Festivaler er komplekse virksomheter som involverer et bredt spekter av aktører. Kunstnere/artister, publikum, frivillige, sponsorer og offentlige bevilgningsinstanser har sentrale og ulike roller i festivalene. I tillegg kjennetegnes festivalene av en utpreget blandingsøkonomi hvor både offentlig støtte, sponsormidler, frivillig innsats og billett- og salgsinntekter representerer viktige bidrag. Kurset gir en innføring i festivalbransjen og dens ledelse og organisering. I løpet av kurset blir studentene kjent med teorier og begreper som favner den kompleksiteten festivaler representerer som kulturarrangementer og -begivenheter.

Kunnskapsmål

Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper, teorier og begreper om ledelse og organisering av festivaler. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om hva festivaler er og hvilken rolle de spiller lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre skal studentene tilegne seg teorier og begreper for å analysere forholdet mellom de ulike aktørene som er involvert i festivaler.

Ferdighetsmål

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide ferdigheter i å lede og organisere festivaler. I løpet av kurset skal studentene lære seg å avdekke ledelses- og organisasjonsutfordringer i festivaler og finne måter å løse disse på ved hjelp av tilegnet kunnskap, begreper og teorier. Mer spesifikt skal studentene oppøve ferdigheter når det gjelder å avdekke, analysere og løse problemer og utfordringer knyttet til gjennomføringen av festivaler.

Holdningsmål

I løpet av kurset skal studentene oppøve evne til å vurdere de ulike motivasjonene og interessene som er knyttet til festivaler med respekt og etisk bevissthet. Ikke minst skal studentene oppøve evnen til å reflektere over de dilemmaer som kan oppstå tilknytning til festivaler

Kursets innhold
  • Festivalbransjens organisering og kjennetegn
  • Organisering og ledelse av festivaler
  • Festivalenes historie og utbredelse
  • Festivalenes betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Festivalenes økonomi: billettinntekter, sponsorinntekter, offentlig støtte og frivillig rbeidsinnsats
  • Festivaler som kunst- og kulturarena
  • Festivalenes plass i kulturpolitikken
  • Festivalfrivillighet
  • Sikkerhet og beredskap ved store arrangementer
Læreprosess og tidsbruk

Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner og 12 timer til presentasjoner og diskusjoner i klassen. Som en del av læreprosessen skal studentene i løpet av kurset presentere prosjektoppgaven i klassen. Det vil også bli gitt veiledning til prosjektoppgaven i forbindelse med forelesningene.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37381
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37381
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning24Time(r)
Annet i klasserom12Time(r)Deltagelse på presentasjoner og diskusjoner i klassen
Forberedelse til undervisning52Time(r)
Selvstudium52Time(r)
Innlevering(er)60Time(r)Eksamen/arbeid med prosjektoppgaven
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:12 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på presentasjoner og diskusjoner i klassen
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:52 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:52 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:Eksamen/arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bowdin, Glenn A. J. 2011 Events management 3rd ed Butterworth-Heinemann s. 3-70, 187-294, 323-364, 441-522 (296 sider tilsammen)
Aagedal, Olaf; Villa, Mariann; Egeland, Helene; Norsk kulturråd c2009 Lokalt kulturliv i endring Norsk kulturråd s.127-222 (96 s.)
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Carlsen, Jack The economics and evaluation of festivals and events The economics and evaluation of festivals and events s. 246-259.
Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar J. Organisering av festivaler Organisering av festivaler s. 260-288.
Elstad, Beate Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft s. 191-203.
Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig Festivalfolket - hvem er de? Festivalfolket - hvem er de? s. 29-50.
Nielsen, Tobias Fragile creativity: lessons from the rise and fall, and rise again, of Sweden's biggest rock festival Fragile creativity: lessons from the rise and fall, and rise again, of Sweden's biggest rock festival s. 303-317.
Sundbo, Jon The Roskilde Festival and its importance for regional industrial and cultural development The Roskilde Festival and its importance for regional industrial and cultural development s. 74-91.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersson, Tommy D.; Getz, Donald 2009 Festival Ownership. Differences between Public, Nonprofit and Private Festivals in Sweden
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap 2015 Temarettleiar tryggleik store arrangementer Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap s. 11-42, 115-122.
2007 St.meld. nr. 10 (2007-2008) Knutepunkt regjeringen.no
Storstad, Oddveig Store kulturarrangementer - festivaler og spel s. 88-97.
Vestby, Guri Mette; Samuelsen, Roar; Skogheim, Ragnhild 2012 Festivalkommuner: samhandling mellom kommuner og festivaler
Vaage, Odd Frank cop. 2013 Norsk kulturbarometer 2012 Statistisk sentralbyrå s. 67-72.